Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Подписка на новости

Потенціал вітчизняного ринку освіти протягом життя

Автор:
Світлана Благодєтєлєва-Вовк
Опубликовано
29.01.2015

Для розвитку системи освіти в Україні існують дві можливості:

1) Зовнішня – інтернаціоналізація вищої освіти у контексті глобалізації світового товариства. При цьому наші ВНЗ можуть скористатися ситуацією демографічного вибуху у країнах Африки, Азії та Латинської Америки та, у випадку здійснення сильної  та гнучкої політики,  залучити до 2025 року понад 180 тис. іноземних студентів, які для отримання освіти та забезпечення власної життєдіяльності витратять у країні близько 15 млрд. грн. (тобто 1 % нинішнього ВВП України).

2) Внутрішня – розвиток освіти протягом життя, у межах якої для забезпечення високого рівня зайнятості, гнучкості ринку праці, мобільності робочої сили передбачається постійне вдосконалення професійних компетенцій фахівців. Проте, відкритим залишається питання організації відповідного ринку, його структури, потенціалу.

Двигуном економіки є сфера обміну – ринок. Кардинальні зміни у темпах виробництва та споживання супроводжуються одночасним зростанням ринку освіти, який виступає інструментом опанування дійсності.

Загалом, ринок освіти (освітніх послуг) можна визначити як «сферу обігу або систему економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг» [2], або «систему товарно-грошових відносин, які виникають між продавцем та покупцем з приводу купівлі-продажу специфічного освітнього товару» [3].

Як і будь-який ринок, ринок освіти має три фундаментальні складові: 

1) освітня послуга/продукт – благо, яке задовольняє суспільну та індивідуальну  потребу щодо формування певних знань, вмінь, навичок і ціннісних орієнтацій;

2) продавець (виробник) освітньої послуги, який формує її пропозицію;

3) покупець (споживач), який створює попит на освітню послугу.

Механізм взаємодії продавців та споживачів на ринку освіти можна представити графічно (див. рис.1).

 

Рисунок 1. Взаємодія суб’єктів на ринку освіти [1; с. 156]. 

Структурно ринок освіти протягом життя у відповідності до етапів становлення особистості можна поділити на такі складові:

- Ринок дошкільної освіти та виховання; 

- Ринок середньої освіти; 

- Ринок середньої професійної освіти; 

- Ринок вищої освіти; 

- Ринок післядипломної освіти. 

Стан ринку залежить від його потенціалу – прогнозованої сукупності виробничих і споживчих сил, що зумовлюють попит і пропозиції [4]. 

На ринку освіти (освітніх послуг) величину пропозиції будуть визначати кількість суб’єктів господарювання освітніх закладів, зокрема приватних підприємців, та найнятих ними фахівців, які здійснюють надання освітніх послуг – вихователів, вчителів, викладачів. 

Попит на безперервну освіту заявляють споживачі різних вікових груп. 

Фінансовий потенціал ринку становлять кошти домогосподарств, підприємств та держави, які спрямовуються на забезпечення його функціонування. 

Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти протягом життя характеризується даними, представленими у таблиці 1. Отже, загальна річна величина потенціалу ринку освіти протягом життя становить у грошовому обчисленні близько 117 млрд. гривень, тобто 7,8% ВВП України, що характеризує освіту як одну з провідних галузей у структурі вітчизняної економіки. 

Не зважаючи на економічну кризу, що розгортається внаслідок боротьби за незалежність та суверенітет України та перспективу політичної нестабільності, можна прогнозувати зростання величини потенціалу досліджуваного ринку на 3-7% щорічно протягом наступного десятиліття. Таким чином, до 2024 року він збільшиться, як мінімум, на третину, тобто до 150 млрд. гривень. 

Імовірно, що збільшення відбудеться у першу чергу за рахунок складової післядипломної освіти, оскільки його споживачам потрібно відповідно до ЗУ «Про професійний розвиток працівників» підвищувати професійні компетенції кожні п’ять років. Крім цього, очікується зростання потенціалу ринку середньої професійної освіти внаслідок реалізації запиту на робітничі професії у країні. Позитивна динаміки спостерігатиметься щодо шкільної та позашкільної освіти під впливом фактору демографічного вирівнювання (у школі навчатимуться порівняно чисельна когорта дітей, народжених протягом першого десятиліття 2000-х).  Потенціал ринку вищої освіти, на нашу думку, стабілізується, та, вірогідно, після стабілізації політичної ситуації зросте за рахунок експорту освітніх послуг, тобто залучення до навчання іноземних студентів.   

На сучасному етапі становлення потенціалу ринку освіти протягом життя ми рекомендуємо розробити та впровадити дієву державну політику щодо підтримки його зростання, яка включає:

1) стимулювання підприємств до інвестування коштів у навчання та професійний розвиток працівників; 

2) заходи щодо визнання цінності працівника, зростання продуктивності праці, реалізації принципу справедливості оплати праці; 

3) Ініціативи щодо зростання престижності діяльності працівника освіти; 

4) Інтернаціоналізацію та обмін досвіду з закордонними освітніми установами; 

5) Впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання; 

Заохочення до самоосвіти та самовдосконалення. 

Таблиця 1

Стан річної величини потенціалу вітчизняного ринку освіти протягом життя (за даними 2012 року)

Назва

Пропозиція

(організації), од.

Попит, осіб

Фінансування у тис. грн.

за рахунок:

Усього, тис. грн.

Структура, %

 

Держави

Домогос-подарств

Підпри-ємств

Річна величина потенціалу ринку освіти протягом життя

40390

12243400

 

101547500

9893137

 

6400000

117840637

100

Річна величина потенціалу ринку дошкільної освіти та виховання

16400

1428000

12185700

 

3749499

 

 

400000

 

 

60441854

 

 

51,29

 

 

Річна величина потенціалу ринку шкільної та позашкільної освіти

19700

4222000

42692523,9

 

 

Річна величина потенціалу ринку середньої професійної освіти

972

  423300

1414131,7

Річна величина потенціалу ринку вищої освіти

823

2170100

19961926,9

 

5154324

 

 

5000000

30116251

25,55

Річна величина потенціалу ринку післядипломної освіти

671

4000000

1117023

 

989314

1000000

3106337

2,63

 

Джерело: розрахунки на основі даних [5]. 

Література

1. Мартякова О. В. Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю / О. В. Мартякова, С. М. Снігова, О. В. Мудра // Маркетинг і менеджмент інновацій [Електронний ресурс]. – 2013. - №3. – с. 154- 168. - Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

2. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Р 86 Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с

3. Шевчук В.О. Ринок освіти: методологічні підходи визначення – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17923.doc.htm

4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с. 

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, к.е.н, доцент, незалежна дослідниця

Потенціал вітчизняного ринку освіти протягом життя
Потенціал вітчизняного ринку освіти протягом життя

Для розвитку системи освіти в Україні існують дві можливості:

1) Зовнішня – інтернаціоналізація вищої освіти у контексті глобалізації світового товариства. При цьому наші ВНЗ можуть скористатися ситуацією демографічного вибуху у країнах Африки, Азії та Латинської Америки та, у випадку здійснення сильної  та гнучкої політики,  залучити до 2025 року понад 180 тис. іноземних студентів, які для отримання освіти та забезпечення власної життєдіяльності витратять у країні близько 15 млрд. грн. (тобто 1 % нинішнього ВВП України).

2) Внутрішня – розвиток освіти протягом життя, у межах якої для забезпечення високого рівня зайнятості, гнучкості ринку праці, мобільності робочої сили передбачається постійне вдосконалення професійних компетенцій фахівців. Проте, відкритим залишається питання організації відповідного ринку, його структури, потенціалу.

Двигуном економіки є сфера обміну – ринок. Кардинальні зміни у темпах виробництва та споживання супроводжуються одночасним зростанням ринку освіти, який виступає інструментом опанування дійсності.

Загалом, ринок освіти (освітніх послуг) можна визначити як «сферу обігу або систему економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг» [2], або «систему товарно-грошових відносин, які виникають між продавцем та покупцем з приводу купівлі-продажу специфічного освітнього товару» [3].

Як і будь-який ринок, ринок освіти має три фундаментальні складові: 

1) освітня послуга/продукт – благо, яке задовольняє суспільну та індивідуальну  потребу щодо формування певних знань, вмінь, навичок і ціннісних орієнтацій;

2) продавець (виробник) освітньої послуги, який формує її пропозицію;

3) покупець (споживач), який створює попит на освітню послугу.

Механізм взаємодії продавців та споживачів на ринку освіти можна представити графічно (див. рис.1).

 

Рисунок 1. Взаємодія суб’єктів на ринку освіти [1; с. 156]. 

Структурно ринок освіти протягом життя у відповідності до етапів становлення особистості можна поділити на такі складові:

- Ринок дошкільної освіти та виховання; 

- Ринок середньої освіти; 

- Ринок середньої професійної освіти; 

- Ринок вищої освіти; 

- Ринок післядипломної освіти. 

Стан ринку залежить від його потенціалу – прогнозованої сукупності виробничих і споживчих сил, що зумовлюють попит і пропозиції [4]. 

На ринку освіти (освітніх послуг) величину пропозиції будуть визначати кількість суб’єктів господарювання освітніх закладів, зокрема приватних підприємців, та найнятих ними фахівців, які здійснюють надання освітніх послуг – вихователів, вчителів, викладачів. 

Попит на безперервну освіту заявляють споживачі різних вікових груп. 

Фінансовий потенціал ринку становлять кошти домогосподарств, підприємств та держави, які спрямовуються на забезпечення його функціонування. 

Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти протягом життя характеризується даними, представленими у таблиці 1. Отже, загальна річна величина потенціалу ринку освіти протягом життя становить у грошовому обчисленні близько 117 млрд. гривень, тобто 7,8% ВВП України, що характеризує освіту як одну з провідних галузей у структурі вітчизняної економіки. 

Не зважаючи на економічну кризу, що розгортається внаслідок боротьби за незалежність та суверенітет України та перспективу політичної нестабільності, можна прогнозувати зростання величини потенціалу досліджуваного ринку на 3-7% щорічно протягом наступного десятиліття. Таким чином, до 2024 року він збільшиться, як мінімум, на третину, тобто до 150 млрд. гривень. 

Імовірно, що збільшення відбудеться у першу чергу за рахунок складової післядипломної освіти, оскільки його споживачам потрібно відповідно до ЗУ «Про професійний розвиток працівників» підвищувати професійні компетенції кожні п’ять років. Крім цього, очікується зростання потенціалу ринку середньої професійної освіти внаслідок реалізації запиту на робітничі професії у країні. Позитивна динаміки спостерігатиметься щодо шкільної та позашкільної освіти під впливом фактору демографічного вирівнювання (у школі навчатимуться порівняно чисельна когорта дітей, народжених протягом першого десятиліття 2000-х).  Потенціал ринку вищої освіти, на нашу думку, стабілізується, та, вірогідно, після стабілізації політичної ситуації зросте за рахунок експорту освітніх послуг, тобто залучення до навчання іноземних студентів.   

На сучасному етапі становлення потенціалу ринку освіти протягом життя ми рекомендуємо розробити та впровадити дієву державну політику щодо підтримки його зростання, яка включає:

1) стимулювання підприємств до інвестування коштів у навчання та професійний розвиток працівників; 

2) заходи щодо визнання цінності працівника, зростання продуктивності праці, реалізації принципу справедливості оплати праці; 

3) Ініціативи щодо зростання престижності діяльності працівника освіти; 

4) Інтернаціоналізацію та обмін досвіду з закордонними освітніми установами; 

5) Впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання; 

Заохочення до самоосвіти та самовдосконалення. 

Таблиця 1

Стан річної величини потенціалу вітчизняного ринку освіти протягом життя (за даними 2012 року)

Назва

Пропозиція

(організації), од.

Попит, осіб

Фінансування у тис. грн.

за рахунок:

Усього, тис. грн.

Структура, %

 

Держави

Домогос-подарств

Підпри-ємств

Річна величина потенціалу ринку освіти протягом життя

40390

12243400

 

101547500

9893137

 

6400000

117840637

100

Річна величина потенціалу ринку дошкільної освіти та виховання

16400

1428000

12185700

 

3749499

 

 

400000

 

 

60441854

 

 

51,29

 

 

Річна величина потенціалу ринку шкільної та позашкільної освіти

19700

4222000

42692523,9

 

 

Річна величина потенціалу ринку середньої професійної освіти

972

  423300

1414131,7

Річна величина потенціалу ринку вищої освіти

823

2170100

19961926,9

 

5154324

 

 

5000000

30116251

25,55

Річна величина потенціалу ринку післядипломної освіти

671

4000000

1117023

 

989314

1000000

3106337

2,63

 

Джерело: розрахунки на основі даних [5]. 

Література

1. Мартякова О. В. Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю / О. В. Мартякова, С. М. Снігова, О. В. Мудра // Маркетинг і менеджмент інновацій [Електронний ресурс]. – 2013. - №3. – с. 154- 168. - Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

2. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Р 86 Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с

3. Шевчук В.О. Ринок освіти: методологічні підходи визначення – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17923.doc.htm

4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с. 

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, к.е.н, доцент, незалежна дослідниця

29.01.2015
Світлана Благодєтєлєва-Вовк
*
Поделиться

Оставьте комментарий

Через сайт
Через Вконтакте
Через Фейсбук

Комментарии  

Автор: Жук М.В.
Опубликовано 09.11.2015 в 12:48
Думаю, прицьому достатньо значним потенціалом є розгортання університетів 3-го віку. В Польщі вони перш за все довго виконували функцію реадаптції до ринку праці медей після 45 робітничих професій, зараз перейшли більше на соціальну реадаптацію, бо попередня задача в цілому виконо
(моя знайома один з фундаторів цієї системи).
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews