Укр Рус

Дата: 16.06.2019

Подписка на новости

Топові наукові проекти 2016 року: експрес-аналіз конкурсу МОНУ

Автор:
Сергій Штовба
Опубликовано
17.01.2016

Відповідно до Наказу №630 від 15.06.2015 р. Міністерство освіти і науки провело експертизу проектів наукових досліджень і розробок, які будуть виконуватися за кошті державного бюджету з 2016 р. Всього надійшло 855 заявок. Кожну заявку оцінили 2-3 експерти протягом жовтня-грудня 2015 р. Результати експертизи розміщено на сайті МОН України [1]. 

Із 855 проектів 127 отримали низьку оцінку і практично не мають шансів на фінансування. Високу оцінку отримали 143 проекти, а середню – 585. Саме ці 143+585=728 проектів можуть профінансувати, тому і проаналізуємо їх.

Усі 728 проектів-кандидатів розділено на 3 групи:

 • фундаментальні НДР – 374 проекти;
 • прикладні НДР – 282 проекти;
 • наукові-технічні розробки – 72 проекти.

В результатах експертизи не вказана належність проекту до секції, тому проведемо експрес-аналіз на усій сукупності проектів. Відповідно, специфіка досліджень в різних наукових галузях врахована не буде.

Проаналізуємо окремо кожну групу проектів за такими показниками:

 • F – масштабність проекту, яку ототожнимо із заявленим обсягом фінансування;
 • Q – якість проекту, яку ототожнимо із експертною бальною оцінкою;
 • K – ефективність проекту, яку оцінимо кількістю набраних балів на 1 тис. грн фінансування, тобто K=F/Q (вважається, що шкала якості є лінійною).

Розкид показників є доволі великим (рис. 1), причому відсутня явна кореляція між обсягом фінансування та якістю проекту (рис. 2). Напевно така кореляція має місце для проектів з однієї секції.

Рисунок 2. Розподіл проектів за показниками масштабності, якості та ефективності 

Експрес-аналіз здійснено за ідею виділення шедеврів в наукометричній базі Web of Science, які описано в [2]. Шедевром вважається стаття, яка потрапила в 1% самих цитованих публікацій в своїй предметній області. Ми теж виділимо топові проекти в межах групи за кожним показником. Поріг встановимо у 3%, щоб в число топ-проектів з кожної групи увійшло принаймні 2. Відповідно, серед фундаментальних НДР виділимо 11 проектів, серед прикладних НДР – 8 і серед науково-технічних розробок – 2.

Топ-проекти за масштабністю наведено в таблицях 1–3. В усіх таблицях номера проектів взято з результатів експертизи. Синіми номерами виділено проекти з середніми балами, а червоними номерами – проекти з високими балами. Найбільшу кількість масштабних проектів запропонував Київський національний університет імені Тараса Шевченка. На нього припадає 8 із 11 самих дорогих фундаментальних НДР, 6 із 8 самих дорогих прикладних НДР та половина із самих дорогих науково-технічних розробок. 

 

Таблиця 1. Лідери за фінансуванням серед фундаментальних НДР (поріг 7330 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

74

Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

11979

0.0073

118

Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

75.33

10807

0.0070

309

Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71.50

10598.4

0.0067

89

Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

79.00

9761.7

0.0081

100

Розробка теоретичних основ утворення та утилізації твердої складової зварювального аерозолю

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

86.00

9700

0.0089

38

Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозитів для іноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

80.00

9302.4

0.0086

305

Екологічний моніторинг стану, продуктивності та вивчення збереження і трансформації біорізноманіття лісів в умовах заповідника «Розточчя»

Природний заповідник «Розточчя»

55.67

8337.023

0.0067

288

Динаміка стану екосистеми Куяльницького лиману, розробка заходів щодо охорони, відтворення і раціонального використання його ресурсів

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

67.67

8300

0.0082

409

Перетворення поглинутої енергії в оксидних, оксидно-полімерних та оксидно-вуглецевих мікро/нанорозмірних композитах, придатних для створення люмінесцентних випромінювачів та конвертерів світла

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

72.00

8198

0.0088

32

Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і метаматеріалами

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

7931.7

0.0110

39

Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

85.50

7330

0.0117

  Таблиця 2. Лідери за фінансуванням серед прикладних НДР (поріг 3831.6 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

26

Доклінічні дослідження токсичності меланіну - субстанції для нових лікарських препаратів та ефективності дерматотропних препаратів на основі наночастинок

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

66.00

7146.8

0.0092

3

Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу і транспорту на основі сучасних теоретико-експериментальних підходів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

81.00

4722

0.0172

12

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

4639

0.0189

123

Похідні піролу як протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71.00

4478.2

0.0159

8

Модифікація та оптимізація функціональних властивостей активних елементів пристроїв на основі складних оксидних кристалів для лазерних систем діапазону 1,3…1,5 мкм

Національний університет «Львівська політехніка»

78.00

4300

0.0181

144

Розвиток технологій керування та обробки зображень для безпілотних літальних апаратів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

54.50

4235.8

0.0129

50

Інноваційні системи в агровиробництві Західного регіону України

Львівський національний аграрний університет

44.50

4080.8

0.0109

85

Модифіковані оксовміщуючі похідні піперидину та піперазину як перспективні антидіабетичні препарати

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

66.00

3831.6

0.0172

 Таблиця 3. Лідери за фінансуванням серед науково-технічних розробок (поріг 4960 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

26

Cинтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

88.00

15923.1

0.0055

553

Розробка інноваційних конструкції вантажних вагонів для гірських залізниць з урахуванням новітніх матеріалів та застосуванням сучасних технологій зварювання

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

68.00

4960

0.0137

Топ-проекти за якістю наведено в таблицях 4–6. Найбільше проектів найвищої якості – 5 запропонував Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Серед них 3 фундаментальні НДР, 1 прикладна НДР та 1 науково-технічна розробка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка подав 3 проекти найвищої якості, а Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний університет будівництва і архітектури – по 2 таких проекта. Можна вважати, що проекти найвищої якості географічно розподілені рівномірно.

Таблиця 4. Лідери за якістю серед фундаментальних НДР (поріг 90.5 балів)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

90

Оптично-активні матеріали на основі металічних та напівпровідникових нанокристалів, впроваджених у кристалічні та аморфні матриці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

96.00

750

0.1280

116

Формування гармонічних і нестаціонарних електромагнітних полів багатоелементними, багаторезонансними структурами випромінювачів електричного і магнітного типів з використанням металодіелектричних включень

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

96.00

2924.865

0.0328

70

Композиційні каталізатори комбінованого типу в проточних системах для застосування в зонах локальних конфліктів

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

95.50

2400

0.0398

72

Математична модель активних та пасивних багатофункціональних систем на основі метаматеріалів та анізотропних фотоних структур

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

94.00

2910

0.0323

86

Нові біологічно активні та енергоємні гетерополіциклічні сполуки. Синтез, модифікація, теоретичне моделювання властивостей та процесів трансформації

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

93.50

1587.07

0.0589

117

Формування та оптимізація радіаційно- та корозійностійких структур у гетерогенних матеріалах

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

93.00

2050

0.0454

65

Картографування оптичних, структурних та хіміко-мінералогічних властивостей поверхні Місяця за даними зйомки космічними апаратами

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

93.00

2924.991

0.0318

115

Фізичні та механічні властивості шарових нітридних покриттів на основі багатоелементних сплавів

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

92.00

2100

0.0438

29

Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи цифрової голографічної томографії полікристалічних мереж тканин і рідин органів людини

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

91.50

900

0.1017

121

Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

91.00

7071.9

0.0129

50

Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

90.50

3846.9

0.0235

 Таблиця 5. Лідери за якістю серед прикладних НДР (поріг 83 бали)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

9

Нанокристалічні функціональні матеріали на основі складних оксидів рідкісноземельних елементів

Національний університет «Львівська політехніка»

92.00

2175

0.0423

17

Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини

Сумський державний університет

90.00

416

0.2163

7

Методика розрахунку та вимірювань у ближній зоні характеристик радіолокаційної помітності для наземних об'єктів та ефективності її зниження при маскуванні

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

90.00

1500

0.0600

12

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

4639

0.0189

20

Розробка технології створення пакувальних матеріалів функціонального призначення для харчових продуктів із застосуванням природних полімерів та нанокомпозитів

Херсонський національний технічний університет

86.50

700

0.1236

11

Нові біологічно активні мінерал-полімерні композиції для кісткової пластики та пункційної вертебропластики

Національний університет «Львівська політехніка»

86.00

1010

0.0851

13

Прикладні рішення комплексного оцінювання екосистемних функцій лісів на основі даних дистанційного зондування Землі

Національний університет біоресурсів і природокористування України

83.50

600

0.1392

16

Розробка особливошвидкотверднучих високоміцних лужних_цементів та бетонів на їх основі спеціального призначення і основи технології їх виготовлення і застосування

Київський національний університет будівництва і архітектури

83.00

905.106

0.0917

 Таблиця 6. Лідери за якістю серед науково-технічних розробок (поріг 89.5 бали)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

143

Широкосмугові і багатосмугові антени осьового та бічного випромінювання й антенні решітки на їх основі

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

94.50

1858.6

0.0508

131

Розробка вогнезахисних покриттів на основі органо-мінеральних в'яжучих для дерев'яних будівельних конструкцій та вивчення їх властивостей

Київський національний університет будівництва і архітектури

89.50

738.188

0.1212

Топ-проекти за ефективністю наведено в таблицях 4–6. Найбільше проектів найвищої ефективності – 3 запропонував Львівський національний університет імені Івана Франка. Серед них 1 фундаментальна НДР та 2 прикладні. По 2 проекти найвищої ефективності запропонували Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Сумський державний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Проекти найвищої ефективності географічно розподілені рівномірно. Серед проектів найвищої ефективності 19% складають роботи із середніми оцінками якості.

Таблиця 7. Лідери за ефективністю серед фундаментальних НДР (поріг 0.125)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

42

Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

76.50

480

0.1594

84

Наукові основи створення полімер-вуглецевих матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями

Київський національний університет технологій та дизайну

84.50

605.4

0.1396

85

Нелінійні, стохастичні і топологічні методи функціонального аналізу та їх застосування до теорії операторів

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

81.50

600

0.1358

104

Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками

Сумський державний університет

87.33

644

0.1356

94

Розвиток теорії деформовності, моделювання і удосконалення процесів холодного пластичного формозмінювання

Вінницький національний технічний університет

81.00

600

0.1350

75

Механізми формування електронних властивостей у металевих, напівпровідникових та полімерних матрицях, модифікованих наночастинками

Львівський національний університет імені Івана Франка

78.00

600

0.1300

294

Дослідження диференціальних рівнянь із солітоннимим розв'язками та побудова профілів вільної поверхні білякритичних течій рідини

Національний університет водного господарства та природокористування

58.00

450

0.1289

90

Оптично-активні матеріали на основі металічних та напівпровідникових нанокристалів, впроваджених у кристалічні та аморфні матриці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

96.00

750

0.1280

63

Інноваційні низько-симетричні та наноструктурні кристалічні матеріали із заданою анізотропією для елементів і пристроїв мікро- та наноелектроніки

Національний університет «Львівська політехніка»

82.33

645.4

0.1276

66

Квантова теорія систем взаємодіючих фермі- та бозе-частинок

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

75.50

600

0.1258

64

Інституційні перетворення фінансового забезпечення пенсійної системи України

Київський національний торговельно-економічний університет

75.00

600

0.1250

 Таблиця 8. Лідери за ефективністю серед прикладних НДР (поріг 0.185)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

17

Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини

Сумський державний університет

90.00

416

0.2163

104

Обґрунтування нормативів фізичної підготовленості учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Львівський державний університет фізичної культури

45.00

216.479

0.2079

6

Інженерія багатофункціональних композитних наноструктурованих матеріалів для електроніки і лазерної техніки

Львівський національний університет імені Івана Франка

82.50

400

0.2062

19

Розробка теоретичних основ і технологічних режимів виготовлення композиційних матеріалів для потреб оборонної промисловості України

Дніпродзержинський державний технічний університет

77.00

400

0.1925

15

Розробка нових наноструктурованих функціональних матеріалів для електроніки і медицини на основі комплексів перехідних металів

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

75.50

400

0.1888

23

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

75.50

400

0.1888

4

Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі

Львівський національний університет імені Івана Франка

75.00

400

0.1875

102

Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки

Житомирський державний технологічний університет

74.00

400

0.1850

 Таблиця 9. Лідери за ефективністю серед науково-технічних розробок (поріг 0.1688)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

137

Розроблення нових сенсорних середовищ для аналізу газів у харчовій і переробній промисловості

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

84.00

400

0.2100

547

Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

67.50

400

0.1688

 Література

1. Наказ МОН України від 11.01.2016 №4 «Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок)» http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-12/4820/nmon_4_2016.zip

2. Штовба С.Д. Звезды и шедевры украинской науки по статистике WebofScience // Освітня політика. 30 сентября 2015 г. http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/494-zvezdy-i-shedevry-ukrainskoj-nauki-po-statistike-web-of-science 

Сергій Штовба, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет

Топові наукові проекти 2016 року: експрес-аналіз конкурсу МОНУ
Топові наукові проекти 2016 року: експрес-аналіз конкурсу МОНУ

Відповідно до Наказу №630 від 15.06.2015 р. Міністерство освіти і науки провело експертизу проектів наукових досліджень і розробок, які будуть виконуватися за кошті державного бюджету з 2016 р. Всього надійшло 855 заявок. Кожну заявку оцінили 2-3 експерти протягом жовтня-грудня 2015 р. Результати експертизи розміщено на сайті МОН України [1]. 

Із 855 проектів 127 отримали низьку оцінку і практично не мають шансів на фінансування. Високу оцінку отримали 143 проекти, а середню – 585. Саме ці 143+585=728 проектів можуть профінансувати, тому і проаналізуємо їх.

Усі 728 проектів-кандидатів розділено на 3 групи:

 • фундаментальні НДР – 374 проекти;
 • прикладні НДР – 282 проекти;
 • наукові-технічні розробки – 72 проекти.

В результатах експертизи не вказана належність проекту до секції, тому проведемо експрес-аналіз на усій сукупності проектів. Відповідно, специфіка досліджень в різних наукових галузях врахована не буде.

Проаналізуємо окремо кожну групу проектів за такими показниками:

 • F – масштабність проекту, яку ототожнимо із заявленим обсягом фінансування;
 • Q – якість проекту, яку ототожнимо із експертною бальною оцінкою;
 • K – ефективність проекту, яку оцінимо кількістю набраних балів на 1 тис. грн фінансування, тобто K=F/Q (вважається, що шкала якості є лінійною).

Розкид показників є доволі великим (рис. 1), причому відсутня явна кореляція між обсягом фінансування та якістю проекту (рис. 2). Напевно така кореляція має місце для проектів з однієї секції.

Рисунок 2. Розподіл проектів за показниками масштабності, якості та ефективності 

Експрес-аналіз здійснено за ідею виділення шедеврів в наукометричній базі Web of Science, які описано в [2]. Шедевром вважається стаття, яка потрапила в 1% самих цитованих публікацій в своїй предметній області. Ми теж виділимо топові проекти в межах групи за кожним показником. Поріг встановимо у 3%, щоб в число топ-проектів з кожної групи увійшло принаймні 2. Відповідно, серед фундаментальних НДР виділимо 11 проектів, серед прикладних НДР – 8 і серед науково-технічних розробок – 2.

Топ-проекти за масштабністю наведено в таблицях 1–3. В усіх таблицях номера проектів взято з результатів експертизи. Синіми номерами виділено проекти з середніми балами, а червоними номерами – проекти з високими балами. Найбільшу кількість масштабних проектів запропонував Київський національний університет імені Тараса Шевченка. На нього припадає 8 із 11 самих дорогих фундаментальних НДР, 6 із 8 самих дорогих прикладних НДР та половина із самих дорогих науково-технічних розробок. 

 

Таблиця 1. Лідери за фінансуванням серед фундаментальних НДР (поріг 7330 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

74

Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

11979

0.0073

118

Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

75.33

10807

0.0070

309

Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71.50

10598.4

0.0067

89

Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

79.00

9761.7

0.0081

100

Розробка теоретичних основ утворення та утилізації твердої складової зварювального аерозолю

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

86.00

9700

0.0089

38

Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозитів для іноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

80.00

9302.4

0.0086

305

Екологічний моніторинг стану, продуктивності та вивчення збереження і трансформації біорізноманіття лісів в умовах заповідника «Розточчя»

Природний заповідник «Розточчя»

55.67

8337.023

0.0067

288

Динаміка стану екосистеми Куяльницького лиману, розробка заходів щодо охорони, відтворення і раціонального використання його ресурсів

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

67.67

8300

0.0082

409

Перетворення поглинутої енергії в оксидних, оксидно-полімерних та оксидно-вуглецевих мікро/нанорозмірних композитах, придатних для створення люмінесцентних випромінювачів та конвертерів світла

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

72.00

8198

0.0088

32

Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і метаматеріалами

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

7931.7

0.0110

39

Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

85.50

7330

0.0117

  Таблиця 2. Лідери за фінансуванням серед прикладних НДР (поріг 3831.6 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

26

Доклінічні дослідження токсичності меланіну - субстанції для нових лікарських препаратів та ефективності дерматотропних препаратів на основі наночастинок

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

66.00

7146.8

0.0092

3

Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу і транспорту на основі сучасних теоретико-експериментальних підходів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

81.00

4722

0.0172

12

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

4639

0.0189

123

Похідні піролу як протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71.00

4478.2

0.0159

8

Модифікація та оптимізація функціональних властивостей активних елементів пристроїв на основі складних оксидних кристалів для лазерних систем діапазону 1,3…1,5 мкм

Національний університет «Львівська політехніка»

78.00

4300

0.0181

144

Розвиток технологій керування та обробки зображень для безпілотних літальних апаратів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

54.50

4235.8

0.0129

50

Інноваційні системи в агровиробництві Західного регіону України

Львівський національний аграрний університет

44.50

4080.8

0.0109

85

Модифіковані оксовміщуючі похідні піперидину та піперазину як перспективні антидіабетичні препарати

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

66.00

3831.6

0.0172

 Таблиця 3. Лідери за фінансуванням серед науково-технічних розробок (поріг 4960 тис. грн)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

26

Cинтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

88.00

15923.1

0.0055

553

Розробка інноваційних конструкції вантажних вагонів для гірських залізниць з урахуванням новітніх матеріалів та застосуванням сучасних технологій зварювання

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

68.00

4960

0.0137

Топ-проекти за якістю наведено в таблицях 4–6. Найбільше проектів найвищої якості – 5 запропонував Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Серед них 3 фундаментальні НДР, 1 прикладна НДР та 1 науково-технічна розробка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка подав 3 проекти найвищої якості, а Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний університет будівництва і архітектури – по 2 таких проекта. Можна вважати, що проекти найвищої якості географічно розподілені рівномірно.

Таблиця 4. Лідери за якістю серед фундаментальних НДР (поріг 90.5 балів)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

90

Оптично-активні матеріали на основі металічних та напівпровідникових нанокристалів, впроваджених у кристалічні та аморфні матриці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

96.00

750

0.1280

116

Формування гармонічних і нестаціонарних електромагнітних полів багатоелементними, багаторезонансними структурами випромінювачів електричного і магнітного типів з використанням металодіелектричних включень

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

96.00

2924.865

0.0328

70

Композиційні каталізатори комбінованого типу в проточних системах для застосування в зонах локальних конфліктів

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

95.50

2400

0.0398

72

Математична модель активних та пасивних багатофункціональних систем на основі метаматеріалів та анізотропних фотоних структур

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

94.00

2910

0.0323

86

Нові біологічно активні та енергоємні гетерополіциклічні сполуки. Синтез, модифікація, теоретичне моделювання властивостей та процесів трансформації

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

93.50

1587.07

0.0589

117

Формування та оптимізація радіаційно- та корозійностійких структур у гетерогенних матеріалах

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

93.00

2050

0.0454

65

Картографування оптичних, структурних та хіміко-мінералогічних властивостей поверхні Місяця за даними зйомки космічними апаратами

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

93.00

2924.991

0.0318

115

Фізичні та механічні властивості шарових нітридних покриттів на основі багатоелементних сплавів

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

92.00

2100

0.0438

29

Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи цифрової голографічної томографії полікристалічних мереж тканин і рідин органів людини

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

91.50

900

0.1017

121

Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

91.00

7071.9

0.0129

50

Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

90.50

3846.9

0.0235

 Таблиця 5. Лідери за якістю серед прикладних НДР (поріг 83 бали)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

9

Нанокристалічні функціональні матеріали на основі складних оксидів рідкісноземельних елементів

Національний університет «Львівська політехніка»

92.00

2175

0.0423

17

Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини

Сумський державний університет

90.00

416

0.2163

7

Методика розрахунку та вимірювань у ближній зоні характеристик радіолокаційної помітності для наземних об'єктів та ефективності її зниження при маскуванні

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

90.00

1500

0.0600

12

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87.50

4639

0.0189

20

Розробка технології створення пакувальних матеріалів функціонального призначення для харчових продуктів із застосуванням природних полімерів та нанокомпозитів

Херсонський національний технічний університет

86.50

700

0.1236

11

Нові біологічно активні мінерал-полімерні композиції для кісткової пластики та пункційної вертебропластики

Національний університет «Львівська політехніка»

86.00

1010

0.0851

13

Прикладні рішення комплексного оцінювання екосистемних функцій лісів на основі даних дистанційного зондування Землі

Національний університет біоресурсів і природокористування України

83.50

600

0.1392

16

Розробка особливошвидкотверднучих високоміцних лужних_цементів та бетонів на їх основі спеціального призначення і основи технології їх виготовлення і застосування

Київський національний університет будівництва і архітектури

83.00

905.106

0.0917

 Таблиця 6. Лідери за якістю серед науково-технічних розробок (поріг 89.5 бали)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

143

Широкосмугові і багатосмугові антени осьового та бічного випромінювання й антенні решітки на їх основі

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

94.50

1858.6

0.0508

131

Розробка вогнезахисних покриттів на основі органо-мінеральних в'яжучих для дерев'яних будівельних конструкцій та вивчення їх властивостей

Київський національний університет будівництва і архітектури

89.50

738.188

0.1212

Топ-проекти за ефективністю наведено в таблицях 4–6. Найбільше проектів найвищої ефективності – 3 запропонував Львівський національний університет імені Івана Франка. Серед них 1 фундаментальна НДР та 2 прикладні. По 2 проекти найвищої ефективності запропонували Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Сумський державний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Проекти найвищої ефективності географічно розподілені рівномірно. Серед проектів найвищої ефективності 19% складають роботи із середніми оцінками якості.

Таблиця 7. Лідери за ефективністю серед фундаментальних НДР (поріг 0.125)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

42

Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

76.50

480

0.1594

84

Наукові основи створення полімер-вуглецевих матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями

Київський національний університет технологій та дизайну

84.50

605.4

0.1396

85

Нелінійні, стохастичні і топологічні методи функціонального аналізу та їх застосування до теорії операторів

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

81.50

600

0.1358

104

Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками

Сумський державний університет

87.33

644

0.1356

94

Розвиток теорії деформовності, моделювання і удосконалення процесів холодного пластичного формозмінювання

Вінницький національний технічний університет

81.00

600

0.1350

75

Механізми формування електронних властивостей у металевих, напівпровідникових та полімерних матрицях, модифікованих наночастинками

Львівський національний університет імені Івана Франка

78.00

600

0.1300

294

Дослідження диференціальних рівнянь із солітоннимим розв'язками та побудова профілів вільної поверхні білякритичних течій рідини

Національний університет водного господарства та природокористування

58.00

450

0.1289

90

Оптично-активні матеріали на основі металічних та напівпровідникових нанокристалів, впроваджених у кристалічні та аморфні матриці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

96.00

750

0.1280

63

Інноваційні низько-симетричні та наноструктурні кристалічні матеріали із заданою анізотропією для елементів і пристроїв мікро- та наноелектроніки

Національний університет «Львівська політехніка»

82.33

645.4

0.1276

66

Квантова теорія систем взаємодіючих фермі- та бозе-частинок

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

75.50

600

0.1258

64

Інституційні перетворення фінансового забезпечення пенсійної системи України

Київський національний торговельно-економічний університет

75.00

600

0.1250

 Таблиця 8. Лідери за ефективністю серед прикладних НДР (поріг 0.185)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

17

Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини

Сумський державний університет

90.00

416

0.2163

104

Обґрунтування нормативів фізичної підготовленості учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Львівський державний університет фізичної культури

45.00

216.479

0.2079

6

Інженерія багатофункціональних композитних наноструктурованих матеріалів для електроніки і лазерної техніки

Львівський національний університет імені Івана Франка

82.50

400

0.2062

19

Розробка теоретичних основ і технологічних режимів виготовлення композиційних матеріалів для потреб оборонної промисловості України

Дніпродзержинський державний технічний університет

77.00

400

0.1925

15

Розробка нових наноструктурованих функціональних матеріалів для електроніки і медицини на основі комплексів перехідних металів

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

75.50

400

0.1888

23

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

75.50

400

0.1888

4

Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі

Львівський національний університет імені Івана Франка

75.00

400

0.1875

102

Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки

Житомирський державний технологічний університет

74.00

400

0.1850

 Таблиця 9. Лідери за ефективністю серед науково-технічних розробок (поріг 0.1688)

Назва проекту

Заявник

Q

F

K

137

Розроблення нових сенсорних середовищ для аналізу газів у харчовій і переробній промисловості

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

84.00

400

0.2100

547

Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

67.50

400

0.1688

 Література

1. Наказ МОН України від 11.01.2016 №4 «Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок)» http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-12/4820/nmon_4_2016.zip

2. Штовба С.Д. Звезды и шедевры украинской науки по статистике WebofScience // Освітня політика. 30 сентября 2015 г. http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/494-zvezdy-i-shedevry-ukrainskoj-nauki-po-statistike-web-of-science 

Сергій Штовба, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет

17.01.2016
Сергій Штовба
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews