Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Законопроект щодо зовнішнього оцінювання та деяких питань організації вступної кампанії до ВНЗ

Автор:
Лілія Гриневич
Опубліковано
03.03.2014

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проводиться на основі постанов Кабінету Міністрів, які були прийняті у 2004-2006 рр. Питання про законодавче унормування ЗНО піднімалося іще у 2008-2009 роках, адже його противники відсутність такого вважали головною підставою для відміни оцінювання. У 2009 р. було підготовлено кілька законопроектів, які, на жаль, не отримали підтримки тодішньої парламентської більшості (ПР, Компартія України). У період діяльності уряду М. Азарова це питання не піднімалося тому, що було взято курс на маргіналізацію зовнішнього оцінювання та поступове згортання. Законопроект, який виноситься на громадське обговорення, формує правове поле для проведення зовнішнього оцінювання, законодавчо унормовує його найважливіші процедури, встановлює відповідальність за їхнє порушення. Також у проекті унормовуються деякі аспекти проведення вступної кампанії до ВНЗ. Було б добре, якби цей законопроект вдалося ухвалити до цьогорічного проведення ЗНО. Тому запрошуємо всіх до активного і швидкого обговорення. Публікуємо лише порівняльну таблицю.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань освіти» 

(щодо зовнішнього незалежного оцінювання та прийому до вищих навчальних закладів ) 

 

Чинна редакція

Зі змінами

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Стаття 42. Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

 3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.

 

Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

    

                                                   

 

 

Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

                                                                                                                                                                                                                                                                4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

Стаття 42. Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх  покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

                                                                                                2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.

 

                                                                                     Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

                                                                                     Прийом громадян до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання,  проводиться на конкурсній основі відповідно до знань та вмінь, здобутих вступниками за програмами середньої освіти і оцінених шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників, та (або) їхньої загальної навчальної компетентності, із урахуванням результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,  а також здібностей/здатності до певних видів професійної діяльності.

                                                                                   Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

                                                                                     

 

4.Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

5. У випадках, передбачених законами України, особи можуть прийматися на навчання поза конкурсом при умові успішного проходження передбачених цим Законом, умовами та правилами прийому вступних випробувань, в межах квот, визначених умовами прийому.

 

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.

     

 

 

 

 

2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

 

 

 

3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (z1902-12 ).

 

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

Стаття 44. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів

1. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від їхнього типу, статусу та форми власності здійснюється на конкурсних засадах. Право на участь у конкурсі для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста чи магістра медичного та ветеринарного спрямувань) мають особи з повною загальною середньою освітою. Право на участь у конкурсі на вступ для здобуття освітньо-квалфіційного рівня молодшого спеціаліста мають особи з базовою середньою освітою при умові, що навчальними програмами передбачено здобуття повної загальної середньої освіти перед здобуттям рівня молодшого спеціаліста.

                                                                                            2. Для осіб, які бажають здобути вищу освіту будь-якого рівня, не можуть встановлюватися обмеження стосовно кількості вищих навчальних закладів і напрямів підготовки (спеціальностей), до яких вони можуть подавати документи для участі в конкурсі.

                                                                                           3. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється  відповідно до Умов прийому, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти із дотриманням вимог цього закону не пізніше, як 1 червня року, що передує рокові вступу. Умови прийому не можуть обмежувати права осіб на доступ до вищої освіти, передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Умовами прийому визначаються:

строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, інших вступних випробувань, та прийому до вищих навчальних закладів;

предмети, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання;

порядок розгляду апеляцій та скарг на проведення вступних випробувань;

порядок дій приймальних комісій при проведенні зарахування студентів;

квоти для прийому поза конкурсом.

4. На основі Умов прийому вчені ради вищих навчальних закладів затверджують правила прийому, які оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційних сайтах навчальних закладів не пізніше, як  1 вересня року, що передує рокові вступу.

 

5. Для проведення конкурсу серед осіб, які бажають здобути вищу освіту, проводяться вступні випробування.

Формами вступних випробувань є:

зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчальних досягнень вступників та  (або) рівня їхньої загальної навчальної компетентності;

творчі випробування;

вступні іспити.

6. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра ветеринарії та медицини, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання  здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників та (або) їхньої загальної навчальної компетентності, із урахуванням результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому показник результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах може складати не більше 10 відсотків   максимальної суми конкурсного бала. Для громадян України,  іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

7. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників за програмами базової вищої освіти та (або) загальної навчальної компетентності з урахуванням результатів навчання у вищих навчальних закладах.  Прийом поза конкурсом у цих випадках не допускається. Для громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

8. Для організації конкурсного відбору осіб, які бажають навчатися  за спеціальностями, що вимагають наявності певних творчих здібностей, фізичних та (або) психологічних якостей, можуть проводитися творчі випробування, результати яких зараховуються разом із результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень та (або) рівня загальної навчальної компетентності на час проведення конкурсу.

Перелік галузей знань, напрямків підготовки (спеціальностей), за якими можуть проводитися творчі випробування, визначаються  Умовами прийому.

Вищий навчальний заклад розробляє і оприлюднює не пізніше 1 січня року вступу:

- програму творчого конкурсу;

- структуру підсумкового балу відповідно до завдань творчого конкурсу;

- порядок та критерії оцінювання результатів за кожною складовою структури конкурсного балу;

- мінімальні результати творчого конкурсу, які дають право на участь у конкурсі, виражені в показниках, що оцінюються в конкурсі.

Про проведенні творчих конкурсів мають право бути присутніми громадські спостерігачі.

Хід проведення творчого конкурсу документується шляхом відеозапису. Записи зберігаються протягом року.

9. Виключним правом вищих навчальних закладів при проведенні прийому на навчання є:

1) визначати форми вступних випробувань під час проведення конкурсу для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

2) формувати алгоритми обчислення конкурсного бала за результатами передбачених цим Законом вступних випробувань та результатами навчання на попередньому освітньому рівні відповідно до потреб вищого навчального закладу;

3) встановлювати перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і перелік предметів для вступних випробувань відповідно до вимог цього Закону;

4) встановлювати мінімальні вимоги до результатів вступних випробувань для допуску осіб до подальшої участі в конкурсі;

5) встановлювати особливості участі в конкурсі вступників, які досягли особливих успіхів у вивченні окремих предметів, в професійній чи творчій діяльності відповідно до обраної ними спеціальності за результатами попереднього навчання.

10. Під час прийому до вищих навчальних закладів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра можуть бути надані лише такі переваги:

1) зарахування без інших вступних випробувань, крім зовнішнього незалежного оцінювання з української мови;

2) прийом у межах державної квоти для осіб із особливими потребами за умови успішного проходження вступних випробувань;

Під час вступу на навчання до вищих навчальних закладів зазначеними перевагами особа може скористатися лише один раз.

11. Право на зарахування без складання вступних випробувань мають члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, сформованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, за спеціальностями (галузями знань), що відповідають профілям Всеукраїнської та міжнародних олімпіад; чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – за напрямами підготовки (спеціальностями) у галузі фізичної культури та спорту. 

12. Право на зарахування у межах  квоти для осіб із особливими потребами  за умови проходження вступних випробувань мають діти-інваліди, інваліди І і ІІ груп, яким відповідно до висновків медико-соціальної експертизи не протипоказано навчання у відповідних вищих навчальних закладах.

13. Процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу.

14. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється на засадах об’єктивності та відкритості.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників із ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяги прийому за кожною галуззю знань, напрямом (спеціальністю) та освітнім рівнем, кількістю місць, за державним замовленням.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до вищих навчальних закладів несуть їхні керівники.

15. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому до вищих навчальних закладів визначаються в Умовах прийому до вищих навчальних закладів.

16. Прийом на навчання іноземних громадян до вищого навчального закладу на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра проводиться за результатами співбесіди. 

Норма відсутня

Стаття 44-1. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань

1. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань  – система оцінювання здатності до навчання та результатів навчання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, а також результатів навчання осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і бажають здобувати освітньо-кваліфікаційний ступінь магістра.

2. Умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюються цим законом.

3. Зовнішнє незалежне оцінювання як форму вступних випробувань проводить  установа, заснована Кабінетом Міністрів України.

4. Строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, не пізніше, як 1 вересня року, що передує рокові вступу до вищого навчального закладу.

5. Порядок і правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6. Програми зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань різних рівнів укладаються установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання, і не можуть виходити за межі  відповідних навчальних програм, затверджених відповідно до чинного законодавства. Програмами встановлюються мінімальні вимоги до рівня навчальних досягнень з предметів, при якому зовнішнє незалежне оцінювання вважається успішно пройденим.

 Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти. Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розробляються і затверджуються відповідними експертними комісіями.

7. Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, зазначеної у частині сьомій цієї статті, які дозволяють всебічно оцінити рівень знань особи та забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

8. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також громадським спостереженням за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості зовнішнього оцінювання покладається на керівників установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

9. За проведенням зовнішнього оцінювання як форм вступних випробувань здійснюється громадське спостереження.

Громадське спостереження за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстровані в установленому законом порядку, органів громадського самоврядування навчальних закладів. Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів визначає установа, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

10. У процесі проведення вступних випробувань у формі  зовнішнього незалежного оцінювання використовується інформація, що перебуває у власності держави і має статус конфіденційної протягом визначених цим Законом строків:

1) персональні дані осіб, які подали заяви про проходження зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, чи пройшли таке оцінювання – постійно протягом часу зберігання;

2) відомості банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань – постійно;

3) зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;

4) відомості, що дають можливість за сертифікаційною роботою ідентифікувати особу, яка її виконала, – до моменту завершення оцінювання сертифікаційних робіт з відповідного навчального предмета.

11. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом така інформація:

1) статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань;

2) відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за винятком тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.

12. Особа, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 13. Особі, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат встановленої форми. Сертифікат також може мати форму електронного документа як запис у базі даних установи, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Установа, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів, може залучати до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, крім своїх працівників, також інших педагогічних, науково-педагогічних працівників за їх згодою. Залучені працівники звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи на період здійснення ними повноважень щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюється Кабінетом Міністрів України.

15. Фінансування видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

16. Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів, можуть притягуватися до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок притягнення до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів визначається Кабінетом Міністрів України.

17. Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів, в тому числі залучені особи з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників, за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань можуть притягуватися до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

18. Знеособлена база даних про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань надається вищим навчальним закладам, науковим установам та громадським організаціям на їх вимогу для проведення наукових досліджень. 

 Народний депутат України                                                                                                       Л.М. Гриневич

                                                                                                                                                   (посвідчення №084)

Законопроект щодо зовнішнього оцінювання та деяких питань організації вступної кампанії до ВНЗ
Законопроект щодо зовнішнього оцінювання та деяких питань організації вступної кампанії до ВНЗ

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проводиться на основі постанов Кабінету Міністрів, які були прийняті у 2004-2006 рр. Питання про законодавче унормування ЗНО піднімалося іще у 2008-2009 роках, адже його противники відсутність такого вважали головною підставою для відміни оцінювання. У 2009 р. було підготовлено кілька законопроектів, які, на жаль, не отримали підтримки тодішньої парламентської більшості (ПР, Компартія України). У період діяльності уряду М. Азарова це питання не піднімалося тому, що було взято курс на маргіналізацію зовнішнього оцінювання та поступове згортання. Законопроект, який виноситься на громадське обговорення, формує правове поле для проведення зовнішнього оцінювання, законодавчо унормовує його найважливіші процедури, встановлює відповідальність за їхнє порушення. Також у проекті унормовуються деякі аспекти проведення вступної кампанії до ВНЗ. Було б добре, якби цей законопроект вдалося ухвалити до цьогорічного проведення ЗНО. Тому запрошуємо всіх до активного і швидкого обговорення. Публікуємо лише порівняльну таблицю.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань освіти» 

(щодо зовнішнього незалежного оцінювання та прийому до вищих навчальних закладів ) 

 

Чинна редакція

Зі змінами

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Стаття 42. Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

 3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.

 

Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

    

                                                   

 

 

Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

                                                                                                                                                                                                                                                                4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

Стаття 42. Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх  покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

                                                                                                2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.

 

                                                                                     Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.

Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

                                                                                     Прийом громадян до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання,  проводиться на конкурсній основі відповідно до знань та вмінь, здобутих вступниками за програмами середньої освіти і оцінених шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників, та (або) їхньої загальної навчальної компетентності, із урахуванням результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,  а також здібностей/здатності до певних видів професійної діяльності.

                                                                                   Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

                                                                                     

 

4.Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

5. У випадках, передбачених законами України, особи можуть прийматися на навчання поза конкурсом при умові успішного проходження передбачених цим Законом, умовами та правилами прийому вступних випробувань, в межах квот, визначених умовами прийому.

 

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.

     

 

 

 

 

2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

 

 

 

3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (z1902-12 ).

 

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

Стаття 44. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів

1. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від їхнього типу, статусу та форми власності здійснюється на конкурсних засадах. Право на участь у конкурсі для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста чи магістра медичного та ветеринарного спрямувань) мають особи з повною загальною середньою освітою. Право на участь у конкурсі на вступ для здобуття освітньо-квалфіційного рівня молодшого спеціаліста мають особи з базовою середньою освітою при умові, що навчальними програмами передбачено здобуття повної загальної середньої освіти перед здобуттям рівня молодшого спеціаліста.

                                                                                            2. Для осіб, які бажають здобути вищу освіту будь-якого рівня, не можуть встановлюватися обмеження стосовно кількості вищих навчальних закладів і напрямів підготовки (спеціальностей), до яких вони можуть подавати документи для участі в конкурсі.

                                                                                           3. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється  відповідно до Умов прийому, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти із дотриманням вимог цього закону не пізніше, як 1 червня року, що передує рокові вступу. Умови прийому не можуть обмежувати права осіб на доступ до вищої освіти, передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Умовами прийому визначаються:

строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, інших вступних випробувань, та прийому до вищих навчальних закладів;

предмети, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання;

порядок розгляду апеляцій та скарг на проведення вступних випробувань;

порядок дій приймальних комісій при проведенні зарахування студентів;

квоти для прийому поза конкурсом.

4. На основі Умов прийому вчені ради вищих навчальних закладів затверджують правила прийому, які оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційних сайтах навчальних закладів не пізніше, як  1 вересня року, що передує рокові вступу.

 

5. Для проведення конкурсу серед осіб, які бажають здобути вищу освіту, проводяться вступні випробування.

Формами вступних випробувань є:

зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчальних досягнень вступників та  (або) рівня їхньої загальної навчальної компетентності;

творчі випробування;

вступні іспити.

6. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра ветеринарії та медицини, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання  здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників та (або) їхньої загальної навчальної компетентності, із урахуванням результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому показник результатів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах може складати не більше 10 відсотків   максимальної суми конкурсного бала. Для громадян України,  іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

7. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, незалежно від форми власності та підпорядкування вищого навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників за програмами базової вищої освіти та (або) загальної навчальної компетентності з урахуванням результатів навчання у вищих навчальних закладах.  Прийом поза конкурсом у цих випадках не допускається. Для громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим.

8. Для організації конкурсного відбору осіб, які бажають навчатися  за спеціальностями, що вимагають наявності певних творчих здібностей, фізичних та (або) психологічних якостей, можуть проводитися творчі випробування, результати яких зараховуються разом із результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень та (або) рівня загальної навчальної компетентності на час проведення конкурсу.

Перелік галузей знань, напрямків підготовки (спеціальностей), за якими можуть проводитися творчі випробування, визначаються  Умовами прийому.

Вищий навчальний заклад розробляє і оприлюднює не пізніше 1 січня року вступу:

- програму творчого конкурсу;

- структуру підсумкового балу відповідно до завдань творчого конкурсу;

- порядок та критерії оцінювання результатів за кожною складовою структури конкурсного балу;

- мінімальні результати творчого конкурсу, які дають право на участь у конкурсі, виражені в показниках, що оцінюються в конкурсі.

Про проведенні творчих конкурсів мають право бути присутніми громадські спостерігачі.

Хід проведення творчого конкурсу документується шляхом відеозапису. Записи зберігаються протягом року.

9. Виключним правом вищих навчальних закладів при проведенні прийому на навчання є:

1) визначати форми вступних випробувань під час проведення конкурсу для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

2) формувати алгоритми обчислення конкурсного бала за результатами передбачених цим Законом вступних випробувань та результатами навчання на попередньому освітньому рівні відповідно до потреб вищого навчального закладу;

3) встановлювати перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і перелік предметів для вступних випробувань відповідно до вимог цього Закону;

4) встановлювати мінімальні вимоги до результатів вступних випробувань для допуску осіб до подальшої участі в конкурсі;

5) встановлювати особливості участі в конкурсі вступників, які досягли особливих успіхів у вивченні окремих предметів, в професійній чи творчій діяльності відповідно до обраної ними спеціальності за результатами попереднього навчання.

10. Під час прийому до вищих навчальних закладів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра можуть бути надані лише такі переваги:

1) зарахування без інших вступних випробувань, крім зовнішнього незалежного оцінювання з української мови;

2) прийом у межах державної квоти для осіб із особливими потребами за умови успішного проходження вступних випробувань;

Під час вступу на навчання до вищих навчальних закладів зазначеними перевагами особа може скористатися лише один раз.

11. Право на зарахування без складання вступних випробувань мають члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, сформованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, за спеціальностями (галузями знань), що відповідають профілям Всеукраїнської та міжнародних олімпіад; чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – за напрямами підготовки (спеціальностями) у галузі фізичної культури та спорту. 

12. Право на зарахування у межах  квоти для осіб із особливими потребами  за умови проходження вступних випробувань мають діти-інваліди, інваліди І і ІІ груп, яким відповідно до висновків медико-соціальної експертизи не протипоказано навчання у відповідних вищих навчальних закладах.

13. Процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу.

14. Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється на засадах об’єктивності та відкритості.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників із ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяги прийому за кожною галуззю знань, напрямом (спеціальністю) та освітнім рівнем, кількістю місць, за державним замовленням.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому до вищих навчальних закладів несуть їхні керівники.

15. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому до вищих навчальних закладів визначаються в Умовах прийому до вищих навчальних закладів.

16. Прийом на навчання іноземних громадян до вищого навчального закладу на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра проводиться за результатами співбесіди. 

Норма відсутня

Стаття 44-1. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань

1. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань  – система оцінювання здатності до навчання та результатів навчання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, а також результатів навчання осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і бажають здобувати освітньо-кваліфікаційний ступінь магістра.

2. Умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюються цим законом.

3. Зовнішнє незалежне оцінювання як форму вступних випробувань проводить  установа, заснована Кабінетом Міністрів України.

4. Строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, не пізніше, як 1 вересня року, що передує рокові вступу до вищого навчального закладу.

5. Порядок і правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6. Програми зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань різних рівнів укладаються установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання, і не можуть виходити за межі  відповідних навчальних програм, затверджених відповідно до чинного законодавства. Програмами встановлюються мінімальні вимоги до рівня навчальних досягнень з предметів, при якому зовнішнє незалежне оцінювання вважається успішно пройденим.

 Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти. Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розробляються і затверджуються відповідними експертними комісіями.

7. Об’єктивність зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, зазначеної у частині сьомій цієї статті, які дозволяють всебічно оцінити рівень знань особи та забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

8. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також громадським спостереженням за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості зовнішнього оцінювання покладається на керівників установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

9. За проведенням зовнішнього оцінювання як форм вступних випробувань здійснюється громадське спостереження.

Громадське спостереження за перебігом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстровані в установленому законом порядку, органів громадського самоврядування навчальних закладів. Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів визначає установа, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

10. У процесі проведення вступних випробувань у формі  зовнішнього незалежного оцінювання використовується інформація, що перебуває у власності держави і має статус конфіденційної протягом визначених цим Законом строків:

1) персональні дані осіб, які подали заяви про проходження зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, чи пройшли таке оцінювання – постійно протягом часу зберігання;

2) відомості банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань – постійно;

3) зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;

4) відомості, що дають можливість за сертифікаційною роботою ідентифікувати особу, яка її виконала, – до моменту завершення оцінювання сертифікаційних робіт з відповідного навчального предмета.

11. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом така інформація:

1) статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань;

2) відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за винятком тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.

12. Особа, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 13. Особі, яка пройшла вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат встановленої форми. Сертифікат також може мати форму електронного документа як запис у базі даних установи, що уповноважена проводити вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Установа, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання для осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів, може залучати до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань, крім своїх працівників, також інших педагогічних, науково-педагогічних працівників за їх згодою. Залучені працівники звільняються від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи на період здійснення ними повноважень щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань встановлюється Кабінетом Міністрів України.

15. Фінансування видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

16. Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів, можуть притягуватися до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань. Порядок притягнення до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів визначається Кабінетом Міністрів України.

17. Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання під час вступу до вищих навчальних закладів, в тому числі залучені особи з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників, за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання  як форми вступних випробувань можуть притягуватися до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

18. Знеособлена база даних про результати зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань надається вищим навчальним закладам, науковим установам та громадським організаціям на їх вимогу для проведення наукових досліджень. 

 Народний депутат України                                                                                                       Л.М. Гриневич

                                                                                                                                                   (посвідчення №084)

03.03.2014
Лілія Гриневич
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 10.03.2014 в 18:53
З більшістю пропозицій можна погодитися. Але є й зауваження:
1. Терміни затвердження умов та правил прийому є занадто жорсткими. Можливо, після стабілізації правил, за кілька років це буде нормально. Але сьогодні їх затвердження практично за рік до початку вступної кампанії нереально. До того ж для ВНЗ, де правила розробляють співробітники приймальної комісії, їх розробка потрапляє на найгарячіший етап попередньої вступної кампанії.
2. Введення ЗНО при вступі до магістратури сьогодні передчасно. При існуючій структурі освітніх рівнів та програм перевіряти треба, в першу чергу, рівень фахової підготовки. Але це нереально зробити за допомогою ЗНО. Хоча б з фінансових та організаційних причин (багато спеціальностей, абітурієнти розсіяні по всій Україні, недостатня для розробки тестів статистика, ...).
Якщо перевіряти рівень фундаментальної підготовки, то треба визначитися, що і як. Українську мову абітурієнти вже складали. Немає сенсу повторно складати той самий тест, це додаткові витрати бюджету. Якщо тільки сам абітурієнт захоче поліпшити результат за власні кошти. Якщо складати іноземну мову, то є сенс робити це за допомогою загальновизнани х стандартних тестів типу TOEFL, а не у вигляді ЗНО. Можна уводити тест з вищої математики для природничих, економічних та інженерних напрямів. Але сьогодні немає навіть концепції такого тесту.
3. Незрозумілою є пропозиція, що "процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу".
Автор: Антонина Матвеевна
Опубліковано 05.03.2014 в 19:23
Из большинством положений проекта можно согласиться. Но необходимо уточнить такие вопросы:
1. Нет необходимости оставлять как обязательную составную балл школьного аттестата. Лучше дать возможность ВНЗ в спорных вопросах учитывать результаты обучения в школе в любой другой форме (характеристика , какие-то исследовательск ие работы и др. Другими словами портфолио.
2. УЦОЯ должен быть по закону независим от Министерства и ВНЗ
3. Надо разрешить законодательно всем желающим сдавать ЗНОнеограниченн ое количество раз за дополнительную плату. Об этом подробно написано в статье Ликарчука на портале
Автор: Бєлий Володимир
Опубліковано 05.03.2014 в 11:05
Невже університетська спільнота настільки розм"якшилась, що і ""Процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу", і "ЗНО для бакалаврів" не здатна сприйняти як елементи реального наповнення своєї УНІВЕРСИТЕТСЬКО Ї місії в цілому?
Автор: Станислав
Опубліковано 05.03.2014 в 06:43
Этот закон необходимо принимать.
Но есть несколько принципиальных предложений.
1. Центр оценивания должен быть независимым от Минобраза. Полностью независимым.
2. Нужно что-то написать о порядке обжалования результатов оценивания. Из опыта прошлого года знаю, что в так называемой апеляційній комисии ничего доказать нельзя. Потому, что она состоит только из работников УЦИЯО
Автор: Бєлий Володимир
Опубліковано 04.03.2014 в 11:43
Якщо пропонується: "Виключним правом вищих навчальних закладів при проведенні прийому на навчання є: 3. встановлювати перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і перелік предметів для вступних випробувань відповідно до вимог цього Закону;
4) встановлювати мінімальні вимоги до результатів вступних випробувань для допуску осіб до подальшої участі в конкурсі", то чи не стане це ТАКИМ плацдармом розширення псевдоосвіти від псевдоуніверсит етів, від якого стане ще гірше, ніж зараз? Згадаймо про рівень у 124 бали та сертифікати з історії або фізики на технічні факультети у тих університетах, які намагались заполучити хоча б якихось студентів.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 10.03.2014 в 18:58
Стосовно 4 треба враховувати такий пункт:
Стаття 44-1
6. Програми зовнішнього незалежного оцінювання як форми вступних випробувань різних рівнів укладаються установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання, і не можуть виходити за межі відповідних навчальних програм, затверджених відповідно до чинного законодавства. Програмами встановлюються мінімальні вимоги до рівня навчальних досягнень з предметів, при якому зовнішнє незалежне оцінювання вважається успішно пройденим.

Встановлення мінімальних вимог можна розглядати як гнучкіший аналог існуючих формальних порогів. Зокрема, програми можуть встановлювати ці пороги різними для різних дисциплін залежно від кількості балів, що можуть бути в середньому отримані шляхом вгадування відповідей.
Автор: Константин Чабала
Опубліковано 05.03.2014 в 00:28
Давайте спробую і я звернути увагу на ті моменти, які мені не дуже подобаються, а також - задати декілька запитань:

1. Стаття 42. Вища освіта ЗУ "Про освіту"
"...і оцінених шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників, та (або) їхньої загальної навчальної компетентності..."

Ось це "та (або)" може дати формальний привід замість ЗНО приймати на навчання за результатами ТЗНК. Чи так має статися у подальшому?

2. Стаття 44. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів ЗУ "Про вищу освіту"

п. 6 "...Для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим."
Це стосується всіх вступників-іноз емців? Тому що не зрозуміло. Якщо всіх - будуть проблеми. Якщо не всіх - варто зробити пояснення - чим відрізняються іноземці (ЗНО), і іноземні громадяни (співбесіда). І чи не можуть вони (за необхідності) "перетворюватис я" з одних на інших?

п.7. "...за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень вступників за програмами базової вищої освіти та (або) загальної навчальної компетентності з урахуванням результатів навчання у вищих навчальних закладах. Прийом поза конкурсом у цих випадках не допускається. Для громадян України та іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території України, врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови є обов’язковим."

ЗНО для бакалаврів підтримую. Хоча тут, як раз, може бути ТЗНК. За один рік ввести не вийде. Необхідно у перехідних положеннях прописувати - від коли буде норма діяти?
Стосовно ЗНО з української мови для бакалаврів - суб'єктивно: я б не став це робити. Адже вони вже раз складуть його при вступі.

9.2."...формувати алгоритми обчислення конкурсного бала за результатами передбачених цим Законом вступних випробувань та результатами навчання на попередньому освітньому рівні відповідно до потреб вищого навчального закладу..."
Я б доповнив даний пункт посиланням на пункт ЗУ "Про вищу освіту", де говориться про максимальні та мінімальні відсотки тестів ЗНО та середнього балу атестату. Чи мова йде про ЗНО для бакалаврів?

13. "Процедури прийому на навчання до вищого навчального закладу, включно із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, є складовими навчального процесу вищого навчального закладу."
Поясніть, будь ласка, як проведення ЗНО (загальноукраїн ське) є складовою навчального процесу вузу?

Загалом - здивований. Адже частина цих змін стосується, наскільки я розумію, законопроекту групи Згуровського. Великі розбіжності виникають - довго погоджуватися можуть. А якщо час згається - знову "під сукно" піде законопроект.

Може варто, все-таки, викласти повний текст законопроекту з внесеними Вами змінами. І розглядати його не "вирваним з контексту" а цілком?

Чи ці зміни пропонується внести до існуючого Закону "Про вищу освіту", без прийняття у найближчий час нового Закону?
Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 10.03.2014 в 19:44
2 (Ст. 44, п. 6)
"... іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України". Тобто є різні правила для іноземців та осіб без громадянства, які проживають і які приїжджають на навчання із закордону. Але треба уточнити, скільки саме вони мають проживати в Україні, щоб до них застосовували такій порядок. Може краще було б говорити не про тих, хто проживає, а про тих, хто закінчив на Україні загальноосвітні навчальні заклади.

9.2. Алгоритми обчислення конкурсного бала - це не обов'язково сума балів. Можуть бути інші алгоритми, де максимальні та мінімальні відсотки втрачають сенс. Докладніше у статті: education-ua.org/.../....
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews