Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації загальної середньої освіти

Опубліковано
31.07.2014
Автор:
Робоча група

27 червня 2014 року

Загальна освіта призначена для того, щоб людина мала змогу реалізувати себе та бути щасливою. Цій меті мають відповідати як умови, так і зміст навчально-виховного процесу в Україні. На цю мету мають орієнтуватися у своїй навчально-виховній діяльності педагоги та батьки, уся освітня громадськість. Для її реалізації необхідний якісно інший, ніж сьогодні, освітній простір, зокрема, відносини   між учасниками навчально-виховного процесу повинні бути збудовані на повазі до людської гідності та прав людини і придатні для відтворення знань, норм і цінностей, адекватних потребам дитини та нації. Ми, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та інші громадяни України, які підписали це Звернення, розуміємо необхідність  оновлення освітнього простору у школах Львівщини і виступаємо за модернізацію національної системи  освіти відповідно до європейських стандартів. Сучасна середня освіта покликана забезпечувати не тільки мовну, інформативну та математичну грамотність, загальну орієнтованість в природничих та соціально-гуманітарних науках, літературі та інших мистецтвах. Молодим українцям потрібні так звані наскрізні компетенції: критичне мислення; здатність конструктивно вирішувати проблеми; адекватна оцінка ризиків; прийняття зважених рішень; управління власними емоціями; творче мислення; здатність працювати разом; ініціативність. Особливої актуальності сьогодні набуло моральне та громадянсько-патріотичне виховання, формування у дитини твердої волі та стійкого характеру.

Революція гідності створила на Львівщині, як і загалом в Україні, сприятливі умови для оновлення освітнього простору. На основі власного досвіду та представлених на цьому «круглому столі» матеріалів його учасники визнають, що провідним чинником модернізації системи середньої освіти в Україні є воля і праця педагогічних колективів, батьківського та учнівського активу шкіл, працівників органів управління освіти, усіх людей доброї волі, зацікавлених у забезпеченні якісної загальної освіти. Якщо держава, науковці і політики повинні сьогодні сформувати сприятливе для модернізації загальної освіти правове та змістове поле, то за нами – громадянами України – інші завдання: утворити шкільні спільноти, асоціації педагогів та громадські, батьківські і дитячі об’єднання, діяльність яких уможливлює оновлення освітнього простору на основі громадянських цінностей: довіри, толерантності, солідарності та демократії. Тільки спільними зусиллями ми реалізуємо твердий намір нашої молоді стати модерною нацією та збудувати в Україні сучасне європейське суспільство.  Лише розвиваючи громадянське суспільство, ми можемо гарантувати незворотність та потрібну якість освітніх реформ.

Підтримуючи  пропозиції для вищих органів влади України, названі у «Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»», що були схвалені Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2014 року №1327-VII, учасники «круглого столу» закликають Міністерство освіти і науки України розробити (за участі провідних українських фахівців та залучених міжнародних експертів) комплексний проект (пакет документів) реформування системи загальної освіти в Україні та не пізніше ніж у грудні 2014 року винести цей проект на громадське обговорення. 

Пропонуємо Міністерству освіти і науки України, його інститутам та Академії педагогічних наук при розробленні проекту реформи загальної освіти в Україні врахувати такі пропозиції:

І. Рівний доступ до якісної освіти

1. Демонополізувати загальну освіту та створити у мережі конкурентне середовище. Для цього необхідно закріпити державні кошти, які виділяються на  навчання, за учнями, та визнати, що держава гарантує безоплатне отримання загальної середньої освіти усім дітям незалежно від місцезнаходження, профілю та форми власності обраного для здобуття такої освіти навчального закладу. 

Забезпечити функціонування як окремих навчальних закладів, які мають свою адміністрацію, бюджет і приміщення (якщо це можливо),  шкіл І ступеня (для набуття початкової освіти), ІІ ступеня (для набуття базової загальної освіти) і ІІІ ступеня (профільні ліцеї з пришкільними інтернатами).  

2. Відмовитись від проведення школами державної підсумкової атестації. Запровадити зовнішнє незалежне оцінювання якості початкової, базової та повної середньої освіти на основі єдиних для усіх загальноосвітніх навчальних закладів стандартів загальної середньої освіти. Дозволити відбір школою учнів  виключно на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Створити  незалежну від Міністерства освіти і науки України установу, до компетенції якої належатиме організація розроблення стандартів та моніторинг якості освіти.  Законодавчо закріпити компетенцію такої установи  та забезпечити фінансування її роботи з Державного бюджету. Таку функцію стандартизації та моніторингу якості освіти  міг би виконувати Український центр оцінювання якості освіти, а на регіональному рівні – регіональні центри  (за умови відповідного кадрового забезпечення та можливостей широкої участі наукової спільноти та громадськості).

4. Створити умови для забезпечення доступності освіти у державних та комунальних позашкільних навчальних закладах, розвитку міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді.

Використовувати в закладах системи освіти засоби фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи для розвитку фізичного,  психічного, соціального та духовного здоров’я дитини.

5. Розробити Закон України «Про спеціальну освіту» з метою створення умов для реалізації державної політики щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та реабілітації дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку.

6. Рішення про нагородження учнів золотими та срібними медалями приймати лише після отримання результатів ЗНО.

ІІ. Відповідність загальної освіти європейським стандартам

1. Визнати, що у системі загальної середньої освіти повинні діяти Державні стандарти, що не тільки визначають мінімальні результати (компетенції) та відображають зміст, але й описують обов’язкові умови, необхідні для реалізації стандарту. Закріпити  нормативно і на практиці  головну роль стандартів   у перевірці якості освіти.

2. Впровадити європейську модель 12-річної загальноосвітньої школи, відповідно змінивши зміст  і терміни набуття початкової, базової та повної середньої освіти. У школах І ступеня (початкова школа) навчання мало б тривати 5 або 6 років, ІІ ступеня (основна школа) – 4 або 3 роки, ІІІ ступеня (старша профільна школа) – 3 роки. Забезпечити у школі ІІ ступеня диференційований підхід до навчання учнів, виходячи із ступеня готовності учня до навчальної діяльності. У старшій профільній школі доцільно дозволити формування тимчасових класів на основі вибору учнями навчальних предметів, що їх вони вивчатимуть впродовж семестру, а також  запропонувати пари замість уроків. Кількість годин, виділених на вивчення предметів інваріантної частини навчального плану, має відповідати європейським стандартам. У зв’язку  із закінченням учнем школи ІІІ ступеня у віці 17-18 років рекомендуємо встановити призовний вік до лав Збройних Сил України – 20 років.

3. Узгодити  із європейськими стандартами кількість навчальних предметів у навчальних планах, профілі у старшій школі.  Використати європейський досвід інтегрування в одному предметі змісту суміжних наук у межах освітньої галузі. 

4. Змінити співвідношення між інваріантною та варіативною частинами навчальних планів, забезпечивши  на варіативну частину не менше ніж 40% навчального часу у межах гранично допустимого навантаження, враховувати інтереси учнів.

5. Демократизувати процес стандартизації освіти, зокрема розробити положення, яке визначає чітку та зрозумілу процедуру формування творчих груп, процесу розробки стандартів, обговорення їх широкою громадськістю; забезпечити умови для обговорення можливих альтернативних варіантів стандартів, представлених ініціативними групами від громадськості. Вивчити і сформулювати  суспільні очікування щодо результатів загальної середньої освіти в Україні.

6. Визнати можливість та прийнятність використання в системі загальної середньої освіти розроблених під державні стандарти альтернативних навчальних програм, кожна з яких пропонує якісно іншу стратегію викладання предмета. Вважати програму обов’язковою складовою комплексу навчальних засобів для вивчення окремих шкільних предметів, вибір якого – прерогатива педагога.

ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу

1. Забезпечити автономію навчально-виховних закладів та  державно-громадське управління ними. Вищим органом управління школою повинні стати збори (конференція) освітньої спільноти (педагогів, батьків, учнів). Обрана зборами рада повинна формувати бюджет, затверджувати робочі навчальні та виховні програми, розробляти програму розвитку навчального закладу та погоджувати кандидатуру директора школи. Позабюджетні кошти вивести з-під управління державного казначейства.

2. Відмінити процедуру закупівлі в одного виконавця енергоносіїв (електро-, водо-, газо-, теплопостачання)  та вивезення твердих побутових відходів. Закупівлю продуктів харчування здійснювати згідно з  даними моніторингу цін та на основі відповідних угод.

3. При забезпеченні фінансової автономії загальноосвітніх навчальних закладів першочерговим питанням є максимальне спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності та їх дебюрократизація.

4. На базі структур, що підвищують кваліфікацію педагогічних працівників, створити службу для підвищення кваліфікації фінансово-економічних та бухгалтерських працівників закладів освіти.

5. Зменшити документообіг між навчально-виховними закладами і органами управління освітою, чітко регламентувати обов’язковість необхідних документів.

6. Дозволити школам самостійно обирати програми навчання, навчальні підручники та посібники з числа допущених Міністерством освіти і науки України до використання. Надати школі право працювати за власними робочими навчальними та виховною програмами, які розроблені на основі обраних, з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади.

7. Створити регульований ринок шкільних навчальних комплексів. Передати обов’язок придбання шкільних підручників на виділені урядом кошти безпосередньо  загальноосвітнім навчальним закладам. За Міністерством освіти і науки України залишити право надавати навчальним програмам і підручникам гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України».

8. Оцінювати роботу загальноосвітніх навчальних закладів, директорів шкіл насамперед за результатами  незалежного оцінювання якості освітнього простору  та обсягів  доданої школою освітньої вартості.

9. Чітко сформулювати та законодавчо оформити повноваження  Міністерства освіти і науки України, республіканських, обласних та місцевих органів управління освітою стосовно системи загальної освіти. Розробити нову редакцію Закону України «Про загальну середню освіту», передбачивши у ньому вказані вище зміни.

IV. Ціложиттєвий  професійний розвиток педагогічних працівників

1. Створити ринок послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема умови для реального вибору форм, змісту та часу підвищення кваліфікації на платній основі, а також навчального закладу, який надаватиме такі послуги. З цією метою у бюджеті школи повинні бути передбачені необхідні кошти. 

2. Дозволити загальноосвітнім навчальним закладам використовувати частину коштів, виділених на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на закупівлю наукової та методичної літератури, електронних підручників, передплату фахових видань з урахуванням замовлення педагогів. Вважати самоосвіту рівноцінним чинником підвищення кваліфікації.

V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель

1. Відмовитись від погодинної оплати педагогічним працівникам виключно навчальної  діяльності та оплачувати їм усі види робіт у навчальному закладі на основі погодинно-преміальної системи оплати праці. 

2. Ліквідувати у 2015 році розрив між мінімальною зарплатою та посадовим окладом педагогічного працівника першого тарифного розряду. Регулярно підвищувати розмір базового посадового окладу єдиної тарифної сітки, щоб забезпечувати зростання реальної заробітної плати педагогічних працівників відповідно до визначених ст. 57 Закону «Про освіту»  державних гарантій.

3. Переглянути оплату праці молодих спеціалістів, які розпочинають педагогічну працю. Запровадити для них спеціальну доплату протягом перших трьох років праці у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Ми також очікуємо, що на Львівщині, де шкільні спільноти мають певний досвід розвитку регіонального освітнього простору, обласний Департамент освіти і науки за  підтримки Міністерства уже з 2014-2015 навчального року розпочне впровадження у шкільну  практику змін, що сприятимуть впровадженню названих вище принципів реформування загальної середньої освіти в умовах експерименту і/або на засадах чинного Закону України «Про загальну середню освіту». Для цього пропонуємо:

1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки. Визнати завданнями модернізації системи загальної освіти області на 2014 –2016 роки:

• академічну і фінансову автономію загальноосвітніх навчальних закладів, право вільного їх об’єднання в освітньому окрузі, педагогічну свободу вчителя; забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх рівнях системи загальної освіти; 

• забезпечення усіх загальноосвітніх навчальних закладів широкосмуговим Інтернетом;

• налагодження моніторингу використання виділених на розвиток освіти коштів, якості умов та результатів навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах області; 

• забезпечення відкритого доступу громадськості до відомостей про навчально-виховну, господарську та організаційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи освіти області; 

• перехід до закупівель загальноосвітніми навчальними закладами області допущених для використання навчальних комплексів безпосередньо від їх виробників;

• об’єктивне оцінювання якості послуг державних загальноосвітніх навчальних закладів у процесі їх атестації за спрощеною процедурою; 

• демонополізацію післядипломної підготовки педагогічних кадрів та запровадження  оцінювання кваліфікації педагогічного працівника незалежними від адміністрації атестаційними комісіями. 

2. У 2014-2015 навчальному році підготувати та подати в Міністерство освіти і науки України, Академію педагогічних наук пакети документів для отримання згоди на впровадження в освітній системі області визначених регіональною Програмою розвитку освіти інновацій, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу та управління навчальним закладом.

І. Рівний доступ до якісної освіти

1. Провести фінансовий і управлінський аудит обласної системи управління освітою і наукою, в т. ч. із метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.

2. Перевести  у електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю, зокрема, й в режимі он-лайн, прийняття управлінських рішень та звітування в системі освіти області,  а також відомості про фінансування та ресурсне забезпечення навчальних закладів і установ.

3. Децентралізувати закупівлі в системі освіти області. Впровадити систему прозорого використання коштів, виділених державою на розвиток  загальної середньої освіти, розробити і запустити систему відслідковування поточних рахунків обласного департаменту освіти і науки, районних та міських відділів/управлінь освіти в он-лайн режимі («бюджет он-лайн»). 

4. Оцінити проект Закону України «Про освіту» на відповідність названим вище принципам реформування загальної освіти. Сформувати обласну групу експертів для професійної оцінки змісту цього проекту. Висновки експертів довести до відома депутатів Верховної Ради України, Міністерства та громадськості. Провести громадське обговорення проекту Закону України «Про освіту».

5. Розпочати у 2015-2016 навчальному році експериментальне впровадження демонополізованої структури загальної освіти та управлінської, фінансової і економічної автономії загальноосвітніх навчальних закладів у трьох спеціально створених  освітніх округах (по одному у Львові, одному з міст обласного підпорядкування та районі області). 

ІІ.Відповідність загальної освіти європейським стандартам

1. Не проводити у період до ухвалення погодженої з педагогічними працівниками і громадськістю  моделі моніторингу умов, процесу та результатів навчання і виховання жодних оцінкових досліджень навчальних закладів області (за винятком планових атестацій, фінансових ревізій і випадків, коли є звернення батьківських комітетів і громадськості).

2. До кінця 2014 року розробити, оприлюднити та провести громадське обговорення концептуальних для системи загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини документів:

• Модель моніторингу умов для навчально-виховного процесу 

• Модель моніторингу якості навчання 

• Модель моніторингу якості виховання

• Модель професійного розвитку педагогічних працівників

3. Розпочати з 2015-2016 навчального року поетапне впровадження передбачених цими документами заходів, залучивши до розробки інструментарію та проведення апробаційних моніторингових досліджень системи загальної освіти області Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади і організації, що спеціалізуються на соціологічних вимірюваннях.   

4. Дослідити ставлення вчителів, батьків та учнів до виданих та наявних у школах підручників. Узгодити діяльність бібліотечних колекторів, видавництв підручників та м/о вчителів–предметників щодо замовлення саме тих підручників, які отримали схвальну оцінку споживачів (вчителі, учні, батьки). Продумати систему такої діяльності та її механізми. Подбати, щоб вчителі та учні отримували саме ті підручники, які їм видаються найбільш ефективними. 

ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу

1. Відмовитись  від практики надмірної регламентації роботи загальноосвітніх навчальних закладів області. До кінця 2014 року розробити та схвалити вичерпний для кожної категорії навчальних закладів та установ освіти перелік обов’язкової документації.

2. Відмовитись від практики визначення для навчальних закладів обов’язкових та рекомендованих виховних чи інших масових заходів. Визнати участь педагогів і учнів у різнорідних конкурсах, змаганнях та конференціях виключно на добровільній основі. 

3. Позбавити загальноосвітній навчальний заклад виконання невластивих йому функцій ( замість соціальних служб чи структур МВС) – укладання списків, збір інформації, не пов’язаної із навчально-виховним процесом тощо.

4. Чітко зорієнтувати методичні кабінети на забезпечення виключно методичного супроводу навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, надання консультативних послуг педагогам та проведення моніторингу якості освіти. Не допускати залучення методистів до виконання невластивих їм контролюючих функцій.

5. Дебюрократизувати звітність педагогічних працівників та управлінців.

6. Розпочати з 2015 року формування громадського активу в системі освіти області, навчання волонтерів – педагогів, батьків, учнів старшої школи - умінь, необхідних для участі в управлінні навчальними закладами.

7. У 2014-2015 навчальному році розробити проект зразкового статуту автономного загальноосвітнього навчального закладу. З 2015-2016 року розпочати експериментальне переведення на автономне функціонування із забезпеченням академічної та фінансової самостійності трьох освітніх округів, а також тих опорних загальноосвітніх навчальних закладів області, спільноти яких дадуть на це згоду. 

8. У 2016 році перейти до стратегічного планування розвитку загальноосвітніх навчальних закладів із залученням громадськості на основі програми розвитку і бюджету школи, річних робочих програм навчання предметів, шкільної програми виховання та програми професійного розвитку педагогічних працівників. У 2014 – 2015 роках підготувати тренерів з розроблення таких програм та поширювати зарубіжний досвід стратегічного планування.

9. Ініціювати проведення у 2015 – 2016 роках експерименту  з переходу області до ринкової системи створення та розповсюдження підручників при збереженні державного фінансування. Переведені з державного на обласний бюджет гроші на придбання підручників  розподілити між школами  або районними та міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учнів) та організувати закупівлі потрібних підручників безпосередньо у видавництвах.  

IV. Ціложиттєвий  професійний розвиток педагогічних працівників

1. Ініціювати проведення у 2015-2016 навчальному році експерименту з переходу області до ринкової системи надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників. Визначити вартість підвищення кваліфікації педагога та відповідно до розробленої формули розподілити виділені обласним бюджетом кошти на підвищення кваліфікації між школами  або районними та міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учителів).Надати їм право самостійно обирати для проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації ліцензований на проведення післядипломної підготовки заклад освіти. Зобов’язати місцеві органи управління освітою та керівників ЗНЗ враховувати при цьому побажання педагогів.

2. Передбачити у Моделі професійного розвитку педагогічних працівників Львівщини можливість учителеві самостійно обирати формат, тематику та час курсів підвищення кваліфікації. Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти з 2015-2016 навчального року забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням таких можливостей. 

3. Створити до 2016 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО  зручні умови для цілоденного навчання. Забезпечити інститут для цього новим приміщенням із сучасно обладнаними аудиторіями та додатковими можливостями для слухачів.

4. Рекомендувати  Львівському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти та іншим інституціям, які проводять курси підвищення кваліфікації, включити у навчальні програми цих курсів спецкурси для вчителів-предметників з тематики виховної діяльності та організації роботи класних керівників.

V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель

1. Ініціювати відмову від практики обов’язкової раз на п’ять років атестації усіх педагогічних працівників. Платня педагогічних працівників має встановлюватись з урахуванням кількості годин їхньої праці в навчальному закладі, вислуги років та  присвоєної категорії і звання. Атестуватись педагогічний працівник має, якщо бажає присвоєння собі вищої категорії чи звання, або  за рішенням педагогічної ради ЗНЗ. Підготувати до кінця 2014 року і внести на розгляд Міністерства освіти і науки України відповідні зміни та доповнення до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

2. Пропонувати Міністерству освіти і науки України при перегляді системи оплати праці педагогічних працівників збільшити різницю в оплаті праці між педагогічними працівниками - спеціалістами різних категорій.  

3. Розробити та провести громадське обговорення вимірюваних критеріїв оцінки педагогічної кваліфікації педагогічних працівників та процедури проведення їх атестації. Залучити Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти до проведення атестації педагогічних працівників, замовивши йому підготовку і проведення он-лайн опитувань, що дадуть можливість встановити рівень їхніх фахових знань. 

                                    модератор круглого столу  Роман Шиян, ректор Львівського обласного ІППО

Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації загальної середньої освіти
Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації загальної середньої освіти

27 червня 2014 року

Загальна освіта призначена для того, щоб людина мала змогу реалізувати себе та бути щасливою. Цій меті мають відповідати як умови, так і зміст навчально-виховного процесу в Україні. На цю мету мають орієнтуватися у своїй навчально-виховній діяльності педагоги та батьки, уся освітня громадськість. Для її реалізації необхідний якісно інший, ніж сьогодні, освітній простір, зокрема, відносини   між учасниками навчально-виховного процесу повинні бути збудовані на повазі до людської гідності та прав людини і придатні для відтворення знань, норм і цінностей, адекватних потребам дитини та нації. Ми, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та інші громадяни України, які підписали це Звернення, розуміємо необхідність  оновлення освітнього простору у школах Львівщини і виступаємо за модернізацію національної системи  освіти відповідно до європейських стандартів. Сучасна середня освіта покликана забезпечувати не тільки мовну, інформативну та математичну грамотність, загальну орієнтованість в природничих та соціально-гуманітарних науках, літературі та інших мистецтвах. Молодим українцям потрібні так звані наскрізні компетенції: критичне мислення; здатність конструктивно вирішувати проблеми; адекватна оцінка ризиків; прийняття зважених рішень; управління власними емоціями; творче мислення; здатність працювати разом; ініціативність. Особливої актуальності сьогодні набуло моральне та громадянсько-патріотичне виховання, формування у дитини твердої волі та стійкого характеру.

Революція гідності створила на Львівщині, як і загалом в Україні, сприятливі умови для оновлення освітнього простору. На основі власного досвіду та представлених на цьому «круглому столі» матеріалів його учасники визнають, що провідним чинником модернізації системи середньої освіти в Україні є воля і праця педагогічних колективів, батьківського та учнівського активу шкіл, працівників органів управління освіти, усіх людей доброї волі, зацікавлених у забезпеченні якісної загальної освіти. Якщо держава, науковці і політики повинні сьогодні сформувати сприятливе для модернізації загальної освіти правове та змістове поле, то за нами – громадянами України – інші завдання: утворити шкільні спільноти, асоціації педагогів та громадські, батьківські і дитячі об’єднання, діяльність яких уможливлює оновлення освітнього простору на основі громадянських цінностей: довіри, толерантності, солідарності та демократії. Тільки спільними зусиллями ми реалізуємо твердий намір нашої молоді стати модерною нацією та збудувати в Україні сучасне європейське суспільство.  Лише розвиваючи громадянське суспільство, ми можемо гарантувати незворотність та потрібну якість освітніх реформ.

Підтримуючи  пропозиції для вищих органів влади України, названі у «Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»», що були схвалені Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2014 року №1327-VII, учасники «круглого столу» закликають Міністерство освіти і науки України розробити (за участі провідних українських фахівців та залучених міжнародних експертів) комплексний проект (пакет документів) реформування системи загальної освіти в Україні та не пізніше ніж у грудні 2014 року винести цей проект на громадське обговорення. 

Пропонуємо Міністерству освіти і науки України, його інститутам та Академії педагогічних наук при розробленні проекту реформи загальної освіти в Україні врахувати такі пропозиції:

І. Рівний доступ до якісної освіти

1. Демонополізувати загальну освіту та створити у мережі конкурентне середовище. Для цього необхідно закріпити державні кошти, які виділяються на  навчання, за учнями, та визнати, що держава гарантує безоплатне отримання загальної середньої освіти усім дітям незалежно від місцезнаходження, профілю та форми власності обраного для здобуття такої освіти навчального закладу. 

Забезпечити функціонування як окремих навчальних закладів, які мають свою адміністрацію, бюджет і приміщення (якщо це можливо),  шкіл І ступеня (для набуття початкової освіти), ІІ ступеня (для набуття базової загальної освіти) і ІІІ ступеня (профільні ліцеї з пришкільними інтернатами).  

2. Відмовитись від проведення школами державної підсумкової атестації. Запровадити зовнішнє незалежне оцінювання якості початкової, базової та повної середньої освіти на основі єдиних для усіх загальноосвітніх навчальних закладів стандартів загальної середньої освіти. Дозволити відбір школою учнів  виключно на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Створити  незалежну від Міністерства освіти і науки України установу, до компетенції якої належатиме організація розроблення стандартів та моніторинг якості освіти.  Законодавчо закріпити компетенцію такої установи  та забезпечити фінансування її роботи з Державного бюджету. Таку функцію стандартизації та моніторингу якості освіти  міг би виконувати Український центр оцінювання якості освіти, а на регіональному рівні – регіональні центри  (за умови відповідного кадрового забезпечення та можливостей широкої участі наукової спільноти та громадськості).

4. Створити умови для забезпечення доступності освіти у державних та комунальних позашкільних навчальних закладах, розвитку міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді.

Використовувати в закладах системи освіти засоби фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи для розвитку фізичного,  психічного, соціального та духовного здоров’я дитини.

5. Розробити Закон України «Про спеціальну освіту» з метою створення умов для реалізації державної політики щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та реабілітації дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку.

6. Рішення про нагородження учнів золотими та срібними медалями приймати лише після отримання результатів ЗНО.

ІІ. Відповідність загальної освіти європейським стандартам

1. Визнати, що у системі загальної середньої освіти повинні діяти Державні стандарти, що не тільки визначають мінімальні результати (компетенції) та відображають зміст, але й описують обов’язкові умови, необхідні для реалізації стандарту. Закріпити  нормативно і на практиці  головну роль стандартів   у перевірці якості освіти.

2. Впровадити європейську модель 12-річної загальноосвітньої школи, відповідно змінивши зміст  і терміни набуття початкової, базової та повної середньої освіти. У школах І ступеня (початкова школа) навчання мало б тривати 5 або 6 років, ІІ ступеня (основна школа) – 4 або 3 роки, ІІІ ступеня (старша профільна школа) – 3 роки. Забезпечити у школі ІІ ступеня диференційований підхід до навчання учнів, виходячи із ступеня готовності учня до навчальної діяльності. У старшій профільній школі доцільно дозволити формування тимчасових класів на основі вибору учнями навчальних предметів, що їх вони вивчатимуть впродовж семестру, а також  запропонувати пари замість уроків. Кількість годин, виділених на вивчення предметів інваріантної частини навчального плану, має відповідати європейським стандартам. У зв’язку  із закінченням учнем школи ІІІ ступеня у віці 17-18 років рекомендуємо встановити призовний вік до лав Збройних Сил України – 20 років.

3. Узгодити  із європейськими стандартами кількість навчальних предметів у навчальних планах, профілі у старшій школі.  Використати європейський досвід інтегрування в одному предметі змісту суміжних наук у межах освітньої галузі. 

4. Змінити співвідношення між інваріантною та варіативною частинами навчальних планів, забезпечивши  на варіативну частину не менше ніж 40% навчального часу у межах гранично допустимого навантаження, враховувати інтереси учнів.

5. Демократизувати процес стандартизації освіти, зокрема розробити положення, яке визначає чітку та зрозумілу процедуру формування творчих груп, процесу розробки стандартів, обговорення їх широкою громадськістю; забезпечити умови для обговорення можливих альтернативних варіантів стандартів, представлених ініціативними групами від громадськості. Вивчити і сформулювати  суспільні очікування щодо результатів загальної середньої освіти в Україні.

6. Визнати можливість та прийнятність використання в системі загальної середньої освіти розроблених під державні стандарти альтернативних навчальних програм, кожна з яких пропонує якісно іншу стратегію викладання предмета. Вважати програму обов’язковою складовою комплексу навчальних засобів для вивчення окремих шкільних предметів, вибір якого – прерогатива педагога.

ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу

1. Забезпечити автономію навчально-виховних закладів та  державно-громадське управління ними. Вищим органом управління школою повинні стати збори (конференція) освітньої спільноти (педагогів, батьків, учнів). Обрана зборами рада повинна формувати бюджет, затверджувати робочі навчальні та виховні програми, розробляти програму розвитку навчального закладу та погоджувати кандидатуру директора школи. Позабюджетні кошти вивести з-під управління державного казначейства.

2. Відмінити процедуру закупівлі в одного виконавця енергоносіїв (електро-, водо-, газо-, теплопостачання)  та вивезення твердих побутових відходів. Закупівлю продуктів харчування здійснювати згідно з  даними моніторингу цін та на основі відповідних угод.

3. При забезпеченні фінансової автономії загальноосвітніх навчальних закладів першочерговим питанням є максимальне спрощення системи бухгалтерського обліку і звітності та їх дебюрократизація.

4. На базі структур, що підвищують кваліфікацію педагогічних працівників, створити службу для підвищення кваліфікації фінансово-економічних та бухгалтерських працівників закладів освіти.

5. Зменшити документообіг між навчально-виховними закладами і органами управління освітою, чітко регламентувати обов’язковість необхідних документів.

6. Дозволити школам самостійно обирати програми навчання, навчальні підручники та посібники з числа допущених Міністерством освіти і науки України до використання. Надати школі право працювати за власними робочими навчальними та виховною програмами, які розроблені на основі обраних, з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади.

7. Створити регульований ринок шкільних навчальних комплексів. Передати обов’язок придбання шкільних підручників на виділені урядом кошти безпосередньо  загальноосвітнім навчальним закладам. За Міністерством освіти і науки України залишити право надавати навчальним програмам і підручникам гриф «Допущено Міністерством освіти і науки України».

8. Оцінювати роботу загальноосвітніх навчальних закладів, директорів шкіл насамперед за результатами  незалежного оцінювання якості освітнього простору  та обсягів  доданої школою освітньої вартості.

9. Чітко сформулювати та законодавчо оформити повноваження  Міністерства освіти і науки України, республіканських, обласних та місцевих органів управління освітою стосовно системи загальної освіти. Розробити нову редакцію Закону України «Про загальну середню освіту», передбачивши у ньому вказані вище зміни.

IV. Ціложиттєвий  професійний розвиток педагогічних працівників

1. Створити ринок послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема умови для реального вибору форм, змісту та часу підвищення кваліфікації на платній основі, а також навчального закладу, який надаватиме такі послуги. З цією метою у бюджеті школи повинні бути передбачені необхідні кошти. 

2. Дозволити загальноосвітнім навчальним закладам використовувати частину коштів, виділених на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, на закупівлю наукової та методичної літератури, електронних підручників, передплату фахових видань з урахуванням замовлення педагогів. Вважати самоосвіту рівноцінним чинником підвищення кваліфікації.

V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель

1. Відмовитись від погодинної оплати педагогічним працівникам виключно навчальної  діяльності та оплачувати їм усі види робіт у навчальному закладі на основі погодинно-преміальної системи оплати праці. 

2. Ліквідувати у 2015 році розрив між мінімальною зарплатою та посадовим окладом педагогічного працівника першого тарифного розряду. Регулярно підвищувати розмір базового посадового окладу єдиної тарифної сітки, щоб забезпечувати зростання реальної заробітної плати педагогічних працівників відповідно до визначених ст. 57 Закону «Про освіту»  державних гарантій.

3. Переглянути оплату праці молодих спеціалістів, які розпочинають педагогічну працю. Запровадити для них спеціальну доплату протягом перших трьох років праці у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Ми також очікуємо, що на Львівщині, де шкільні спільноти мають певний досвід розвитку регіонального освітнього простору, обласний Департамент освіти і науки за  підтримки Міністерства уже з 2014-2015 навчального року розпочне впровадження у шкільну  практику змін, що сприятимуть впровадженню названих вище принципів реформування загальної середньої освіти в умовах експерименту і/або на засадах чинного Закону України «Про загальну середню освіту». Для цього пропонуємо:

1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки. Визнати завданнями модернізації системи загальної освіти області на 2014 –2016 роки:

• академічну і фінансову автономію загальноосвітніх навчальних закладів, право вільного їх об’єднання в освітньому окрузі, педагогічну свободу вчителя; забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх рівнях системи загальної освіти; 

• забезпечення усіх загальноосвітніх навчальних закладів широкосмуговим Інтернетом;

• налагодження моніторингу використання виділених на розвиток освіти коштів, якості умов та результатів навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах області; 

• забезпечення відкритого доступу громадськості до відомостей про навчально-виховну, господарську та організаційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи освіти області; 

• перехід до закупівель загальноосвітніми навчальними закладами області допущених для використання навчальних комплексів безпосередньо від їх виробників;

• об’єктивне оцінювання якості послуг державних загальноосвітніх навчальних закладів у процесі їх атестації за спрощеною процедурою; 

• демонополізацію післядипломної підготовки педагогічних кадрів та запровадження  оцінювання кваліфікації педагогічного працівника незалежними від адміністрації атестаційними комісіями. 

2. У 2014-2015 навчальному році підготувати та подати в Міністерство освіти і науки України, Академію педагогічних наук пакети документів для отримання згоди на впровадження в освітній системі області визначених регіональною Програмою розвитку освіти інновацій, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу та управління навчальним закладом.

І. Рівний доступ до якісної освіти

1. Провести фінансовий і управлінський аудит обласної системи управління освітою і наукою, в т. ч. із метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.

2. Перевести  у електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю, зокрема, й в режимі он-лайн, прийняття управлінських рішень та звітування в системі освіти області,  а також відомості про фінансування та ресурсне забезпечення навчальних закладів і установ.

3. Децентралізувати закупівлі в системі освіти області. Впровадити систему прозорого використання коштів, виділених державою на розвиток  загальної середньої освіти, розробити і запустити систему відслідковування поточних рахунків обласного департаменту освіти і науки, районних та міських відділів/управлінь освіти в он-лайн режимі («бюджет он-лайн»). 

4. Оцінити проект Закону України «Про освіту» на відповідність названим вище принципам реформування загальної освіти. Сформувати обласну групу експертів для професійної оцінки змісту цього проекту. Висновки експертів довести до відома депутатів Верховної Ради України, Міністерства та громадськості. Провести громадське обговорення проекту Закону України «Про освіту».

5. Розпочати у 2015-2016 навчальному році експериментальне впровадження демонополізованої структури загальної освіти та управлінської, фінансової і економічної автономії загальноосвітніх навчальних закладів у трьох спеціально створених  освітніх округах (по одному у Львові, одному з міст обласного підпорядкування та районі області). 

ІІ.Відповідність загальної освіти європейським стандартам

1. Не проводити у період до ухвалення погодженої з педагогічними працівниками і громадськістю  моделі моніторингу умов, процесу та результатів навчання і виховання жодних оцінкових досліджень навчальних закладів області (за винятком планових атестацій, фінансових ревізій і випадків, коли є звернення батьківських комітетів і громадськості).

2. До кінця 2014 року розробити, оприлюднити та провести громадське обговорення концептуальних для системи загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини документів:

• Модель моніторингу умов для навчально-виховного процесу 

• Модель моніторингу якості навчання 

• Модель моніторингу якості виховання

• Модель професійного розвитку педагогічних працівників

3. Розпочати з 2015-2016 навчального року поетапне впровадження передбачених цими документами заходів, залучивши до розробки інструментарію та проведення апробаційних моніторингових досліджень системи загальної освіти області Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, заклади і організації, що спеціалізуються на соціологічних вимірюваннях.   

4. Дослідити ставлення вчителів, батьків та учнів до виданих та наявних у школах підручників. Узгодити діяльність бібліотечних колекторів, видавництв підручників та м/о вчителів–предметників щодо замовлення саме тих підручників, які отримали схвальну оцінку споживачів (вчителі, учні, батьки). Продумати систему такої діяльності та її механізми. Подбати, щоб вчителі та учні отримували саме ті підручники, які їм видаються найбільш ефективними. 

ІІІ. Автономія загальноосвітнього навчального закладу

1. Відмовитись  від практики надмірної регламентації роботи загальноосвітніх навчальних закладів області. До кінця 2014 року розробити та схвалити вичерпний для кожної категорії навчальних закладів та установ освіти перелік обов’язкової документації.

2. Відмовитись від практики визначення для навчальних закладів обов’язкових та рекомендованих виховних чи інших масових заходів. Визнати участь педагогів і учнів у різнорідних конкурсах, змаганнях та конференціях виключно на добровільній основі. 

3. Позбавити загальноосвітній навчальний заклад виконання невластивих йому функцій ( замість соціальних служб чи структур МВС) – укладання списків, збір інформації, не пов’язаної із навчально-виховним процесом тощо.

4. Чітко зорієнтувати методичні кабінети на забезпечення виключно методичного супроводу навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, надання консультативних послуг педагогам та проведення моніторингу якості освіти. Не допускати залучення методистів до виконання невластивих їм контролюючих функцій.

5. Дебюрократизувати звітність педагогічних працівників та управлінців.

6. Розпочати з 2015 року формування громадського активу в системі освіти області, навчання волонтерів – педагогів, батьків, учнів старшої школи - умінь, необхідних для участі в управлінні навчальними закладами.

7. У 2014-2015 навчальному році розробити проект зразкового статуту автономного загальноосвітнього навчального закладу. З 2015-2016 року розпочати експериментальне переведення на автономне функціонування із забезпеченням академічної та фінансової самостійності трьох освітніх округів, а також тих опорних загальноосвітніх навчальних закладів області, спільноти яких дадуть на це згоду. 

8. У 2016 році перейти до стратегічного планування розвитку загальноосвітніх навчальних закладів із залученням громадськості на основі програми розвитку і бюджету школи, річних робочих програм навчання предметів, шкільної програми виховання та програми професійного розвитку педагогічних працівників. У 2014 – 2015 роках підготувати тренерів з розроблення таких програм та поширювати зарубіжний досвід стратегічного планування.

9. Ініціювати проведення у 2015 – 2016 роках експерименту  з переходу області до ринкової системи створення та розповсюдження підручників при збереженні державного фінансування. Переведені з державного на обласний бюджет гроші на придбання підручників  розподілити між школами  або районними та міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учнів) та організувати закупівлі потрібних підручників безпосередньо у видавництвах.  

IV. Ціложиттєвий  професійний розвиток педагогічних працівників

1. Ініціювати проведення у 2015-2016 навчальному році експерименту з переходу області до ринкової системи надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників. Визначити вартість підвищення кваліфікації педагога та відповідно до розробленої формули розподілити виділені обласним бюджетом кошти на підвищення кваліфікації між школами  або районними та міськими відділами освіти (беручи до уваги кількість учителів).Надати їм право самостійно обирати для проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації ліцензований на проведення післядипломної підготовки заклад освіти. Зобов’язати місцеві органи управління освітою та керівників ЗНЗ враховувати при цьому побажання педагогів.

2. Передбачити у Моделі професійного розвитку педагогічних працівників Львівщини можливість учителеві самостійно обирати формат, тематику та час курсів підвищення кваліфікації. Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти з 2015-2016 навчального року забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням таких можливостей. 

3. Створити до 2016 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО  зручні умови для цілоденного навчання. Забезпечити інститут для цього новим приміщенням із сучасно обладнаними аудиторіями та додатковими можливостями для слухачів.

4. Рекомендувати  Львівському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти та іншим інституціям, які проводять курси підвищення кваліфікації, включити у навчальні програми цих курсів спецкурси для вчителів-предметників з тематики виховної діяльності та організації роботи класних керівників.

V. Високопрофесійний, соціально захищений та мотивований вчитель

1. Ініціювати відмову від практики обов’язкової раз на п’ять років атестації усіх педагогічних працівників. Платня педагогічних працівників має встановлюватись з урахуванням кількості годин їхньої праці в навчальному закладі, вислуги років та  присвоєної категорії і звання. Атестуватись педагогічний працівник має, якщо бажає присвоєння собі вищої категорії чи звання, або  за рішенням педагогічної ради ЗНЗ. Підготувати до кінця 2014 року і внести на розгляд Міністерства освіти і науки України відповідні зміни та доповнення до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

2. Пропонувати Міністерству освіти і науки України при перегляді системи оплати праці педагогічних працівників збільшити різницю в оплаті праці між педагогічними працівниками - спеціалістами різних категорій.  

3. Розробити та провести громадське обговорення вимірюваних критеріїв оцінки педагогічної кваліфікації педагогічних працівників та процедури проведення їх атестації. Залучити Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти до проведення атестації педагогічних працівників, замовивши йому підготовку і проведення он-лайн опитувань, що дадуть можливість встановити рівень їхніх фахових знань. 

                                    модератор круглого столу  Роман Шиян, ректор Львівського обласного ІППО

31.07.2014
Робоча група
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: Бєлий Володимир
Опубліковано 02.08.2014 в 19:19
Чудова платформа для справжніх змін у бік кардинального розриву з радянсько-автор итарним минулим школи. Якщо МОН та інші не підтримають цю та подібні ініціативи, то прямим чином покажуть, що все ще сподіваються на друге дихання радянської шкільної моделі. Як Росія на відновлення "радянського союзу" у якби новій формі. От і побачимо СКІЛЬКИ у нас педагогів за ЩО, особливо наш освітній менеджмент вищого рівня.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews