Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Окремі положення, що можуть ввійти до концепції Закону України "Про освіту"

Автор:
Віктор Огнев'юк
Опубліковано
11.02.2015

Успіх реформи освіти визначатиметься тим, як вирішиться питання педагога у широкому контексті нагромаджених проблем та усвідомлення необхідності якісних змін в освіті. Наше завдання полягає в тому, щоб відбір на навчання на педагогічні спеціальності був конкурсним та враховував специфіку майбутньої професії, а опанування освітньої програми - ефективним, щоб праця освітянина була престижною, а призначення на посади - конкурентним, щоб підвищення кваліфікації відповідало реальним запитам і учнів, педагогів і навчальних закладів, а заробітна плата стимулювала до використання найбільш ефективних методик і технологій.

Система підготовки педагогічних працівників може відбуватися за двома моделями:

А. Відбір на основі повної загальної середньої освіти з урахуванням психолого-педагогічної здатності і мотивації до педагогічної діяльності. Така модель найбільше підходить для підготовки вихователів дошкільної освіти, вчителів початкової освіти.

Б. Відбір після здобуття освітнього рівня бакалавр у різних предметних галузях.

До обох моделей бажано використовувати принцип позитивної дискримінації, тобто заохочення «недопрезентованих груп», як наприклад чоловіки, люди з особливими потребами, представників етнічних груп та ін.

Підготовки педагогів має здійснюватися відповідно до національних професійних стандартів компетентності та передбачати в освітній програмі не менше 15 відсотків навчального часу на педагогічну практику, а для педагогів дошкільної і початкової освіти - не менше 20 відсотків.

Педагогічну діяльність у навчальних закладах можуть здійснювати педагогічні працівники, а у вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах), зокрема закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники. (Цим змінюється статус працівників в системі післядипломної педагогічної освіти).

Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення письмового трудового договору – контракту. Прийняття на роботу керівників навчальних закладів та науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

З педагогічними й науково-педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку та бажають продовжувати педагогічну діяльність укладається строковий трудовий договір (контракт).

Передбачається, що в Україні можуть бути такі основні посади педагогічних працівників:

- керівник навчального закладу (завідувач, директор, начальник);

- заступник керівника навчального закладу (заступник завідувача, заступник директора, заступник начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;

- керівник навчального, методичного, навчально-методичного підрозділу;

- педагог-експерт;

- педагог-методист;

- педагог-наставник;

- старший педагог;

- педагог.

Посади педагогічних працівників мають право обіймати особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту або пройшли перепідготовку за професійним спрямуванням і підтвердили це документом, встановленого зразка, а також пройшли професійно-практичну підготовку.

Педагог – педагогічний працівник, який розпочинає свою педагогічну діяльність і не має стажу роботи, або має стаж роботи менше трьох років, або не підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для вищої посади - старшого педагога.

Старший педагог – педагогічний працівник, який має стаж роботи не менше трьох років та підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади.

Педагог-наставник – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 8 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-наставник, крім педагогічних функцій, надає методичну допомогу педагогам і старшим педагогам навчального закладу, або педагогам з інших навчальних закладів, що входять до відповідного освітнього округу та бере участь у їх атестації.

Педагог-методист – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 10 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-методист, крім педагогічних функцій, надає методичну, консультативну допомогу педагогам - наставникам, бере участь у їх атестації, розробляє та впроваджує ефективні методики і технології навчання.

Педагог-експерт – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 12 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-експерт, крім педагогічних функцій, надає методичну, консультативну допомогу педагогам - методистам, бере участь у їх атестації, оцінює ефективність методик і технологій навчання, розробляє завдання для моніторингу або незалежного оцінювання, проводить їх експертизу, бере участь у підготовці навчальних посібників і підручників, створенні засобів навчання, експертизі освітніх програм та їх підготовці.

Передбачається, що в Україні можуть бути такі основні посади науково-педагогічних працівників:

- керівник (ректор, президент, начальник, директор);

- заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- директор бібліотеки;

- керівник науково-методичного, навчально-методичного підрозділу;

- завідувач (начальник) кафедри;

- професор;

- доцент;

- старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;

- науковий працівник бібліотеки;

- учений секретар вищого навчального закладу;

- завідувач аспірантури, докторантури (керівник докторської школи);

- методист науково-методичного, навчально-методичного підрозділу, закладу (структурного підрозділу) післядипломної освіти.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, передбачений цим Законом не є вичерпний. Повний перелік посад затверджується Кабінетом Міністрів України.

Робочий час і навантаження

Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). До робочого часу входить підготовка, планування та проведення навчальних занять, перевірка завдань, завідування кабінетом, супровід учнів на екскурсії, участь у програмах професійного розвитку, робота з батьками, або особами, що їх заміняють, методична та експертна робота.

Співвідношення між кількістю годин, що відводяться для проведення навчальних занять та іншими видами роботи затверджується (визначається) керівником або заступником керівника навчального закладу. При цьому враховується, що в середньому за навчальний рік навчальні заняття з групами дітей дошкільних закладів не має перевищувати 20 астрономічних годин, а з класами, групами учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та коледжів не повинна перевищувати 20 академічних годин на тиждень. Тривалість академічної години становить 45 хвилин.

Підвищення кваліфікації

Потрібна нова якість системи підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, яка б унеможливила монополізацію цієї системи інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Передбачається, що педагогічний (науково-педагогічний) працівник матиме право самостійно обирати інституцію, яка має відповідні акредитовані освітні програми та надає відповідні послуги. Акредитацію освітніх програм з підвищення кваліфікації та перепідготовки має здійснювати експертна рада з післядипломної педагогічної освіти при Національному агентстві з оцінювання якості вищої освіти.

Підвищення кваліфікації має здійснюватися не раз на п’ять років, а впродовж 5-річного циклу за відповідною освітньою програмою підвищення кваліфікації, яка має включати стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах тощо.

При цьому педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.

Загальна кількість академічних годин, відведених на підвищення кваліфікації, упродовж 5 років не може бути меншою 120 годин або 3-х кредитів.

Атестація педагогічних працівників.

Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються рівень його кваліфікації та відповідність працівника займаній посаді або можливість переведення його на вищу посаду.

Атестація педагогічних працівників проводиться з урахуванням результатів підвищення кваліфікації, конкретних професійних досягнень, відгуків учасників освітнього процесу та здійснюється відповідно до положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Педагогічні працівники атестуються кожні п’ять років. У разі дострокового виконання програми підвищення кваліфікації педагогічний працівник має право атестуватись через 3 роки (4 роки) після попередньої атестації.

Атестацію педагогічних працівників здійснюють незалежні атестаційні (сертифікаційні) центри.

Рішення незалежного атестаційного центру про невідповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає може бути підставою переведення на нижчу посаду або звільнення педагогічного з роботи в порядку, встановленому законодавством.

Про оплату праці.

Посадовий оклад педагога встановлюється на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Кожна наступна педагогічна посада передбачає підвищення посадового окладу на 25% від попередньої.

Посадовий оклад методиста вищого навчального закладу є базовим для визначення розмірів посадових окладів науково-педагогічних працівників. Його розмір становить чотири мінімальні заробітні плати.

Кожна наступна посада науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі (університет, академія, інститут) передбачає підвищення посадового окладу на 25% від попередньої.

Використання такого підходу для встановлення посадових окладів для педагогічних і науково-педагогічних працівників дасть можливість відмовитися від численних надбавок і доплат за наукові ступені, вчені звання, стаж роботи, адже кваліфікаційні вимоги до посад будуть враховувати зазначені виплати.

Передбачається встановлення за рішенням керівника доплат, премій педагогічним і науково-педагогічним працівникам за використання сучасних технологій та оригінальних методик навчання в освітньому процесі, які підвищують якість освіти, проведення навчальних занять понад встановлену норму, або виконання іншої педагогічної діяльності.

Шановні колеги, розміщую цей матеріал - результат роботи невеличкої групи, яка працювала на волонтерських засадах, для Вашого професійного обговорення та пропозицій. Ваша зацікавлена участь - запорука нашого спільного успіху.

 Віктор Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Окремі положення, що можуть ввійти до концепції Закону України "Про освіту"
Окремі положення, що можуть ввійти до концепції Закону України "Про освіту"

Успіх реформи освіти визначатиметься тим, як вирішиться питання педагога у широкому контексті нагромаджених проблем та усвідомлення необхідності якісних змін в освіті. Наше завдання полягає в тому, щоб відбір на навчання на педагогічні спеціальності був конкурсним та враховував специфіку майбутньої професії, а опанування освітньої програми - ефективним, щоб праця освітянина була престижною, а призначення на посади - конкурентним, щоб підвищення кваліфікації відповідало реальним запитам і учнів, педагогів і навчальних закладів, а заробітна плата стимулювала до використання найбільш ефективних методик і технологій.

Система підготовки педагогічних працівників може відбуватися за двома моделями:

А. Відбір на основі повної загальної середньої освіти з урахуванням психолого-педагогічної здатності і мотивації до педагогічної діяльності. Така модель найбільше підходить для підготовки вихователів дошкільної освіти, вчителів початкової освіти.

Б. Відбір після здобуття освітнього рівня бакалавр у різних предметних галузях.

До обох моделей бажано використовувати принцип позитивної дискримінації, тобто заохочення «недопрезентованих груп», як наприклад чоловіки, люди з особливими потребами, представників етнічних груп та ін.

Підготовки педагогів має здійснюватися відповідно до національних професійних стандартів компетентності та передбачати в освітній програмі не менше 15 відсотків навчального часу на педагогічну практику, а для педагогів дошкільної і початкової освіти - не менше 20 відсотків.

Педагогічну діяльність у навчальних закладах можуть здійснювати педагогічні працівники, а у вищих навчальних закладах (університетах, академіях, інститутах), зокрема закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники. (Цим змінюється статус працівників в системі післядипломної педагогічної освіти).

Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення письмового трудового договору – контракту. Прийняття на роботу керівників навчальних закладів та науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

З педагогічними й науково-педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку та бажають продовжувати педагогічну діяльність укладається строковий трудовий договір (контракт).

Передбачається, що в Україні можуть бути такі основні посади педагогічних працівників:

- керівник навчального закладу (завідувач, директор, начальник);

- заступник керівника навчального закладу (заступник завідувача, заступник директора, заступник начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;

- керівник навчального, методичного, навчально-методичного підрозділу;

- педагог-експерт;

- педагог-методист;

- педагог-наставник;

- старший педагог;

- педагог.

Посади педагогічних працівників мають право обіймати особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту або пройшли перепідготовку за професійним спрямуванням і підтвердили це документом, встановленого зразка, а також пройшли професійно-практичну підготовку.

Педагог – педагогічний працівник, який розпочинає свою педагогічну діяльність і не має стажу роботи, або має стаж роботи менше трьох років, або не підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для вищої посади - старшого педагога.

Старший педагог – педагогічний працівник, який має стаж роботи не менше трьох років та підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади.

Педагог-наставник – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 8 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-наставник, крім педагогічних функцій, надає методичну допомогу педагогам і старшим педагогам навчального закладу, або педагогам з інших навчальних закладів, що входять до відповідного освітнього округу та бере участь у їх атестації.

Педагог-методист – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 10 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-методист, крім педагогічних функцій, надає методичну, консультативну допомогу педагогам - наставникам, бере участь у їх атестації, розробляє та впроваджує ефективні методики і технології навчання.

Педагог-експерт – педагогічний працівник зі стажем роботи не менше 12 років, який підтвердив під час атестації рівень кваліфікації, необхідний для зайняття цієї посади. Педагог-експерт, крім педагогічних функцій, надає методичну, консультативну допомогу педагогам - методистам, бере участь у їх атестації, оцінює ефективність методик і технологій навчання, розробляє завдання для моніторингу або незалежного оцінювання, проводить їх експертизу, бере участь у підготовці навчальних посібників і підручників, створенні засобів навчання, експертизі освітніх програм та їх підготовці.

Передбачається, що в Україні можуть бути такі основні посади науково-педагогічних працівників:

- керівник (ректор, президент, начальник, директор);

- заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

- директор бібліотеки;

- керівник науково-методичного, навчально-методичного підрозділу;

- завідувач (начальник) кафедри;

- професор;

- доцент;

- старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;

- науковий працівник бібліотеки;

- учений секретар вищого навчального закладу;

- завідувач аспірантури, докторантури (керівник докторської школи);

- методист науково-методичного, навчально-методичного підрозділу, закладу (структурного підрозділу) післядипломної освіти.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, передбачений цим Законом не є вичерпний. Повний перелік посад затверджується Кабінетом Міністрів України.

Робочий час і навантаження

Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). До робочого часу входить підготовка, планування та проведення навчальних занять, перевірка завдань, завідування кабінетом, супровід учнів на екскурсії, участь у програмах професійного розвитку, робота з батьками, або особами, що їх заміняють, методична та експертна робота.

Співвідношення між кількістю годин, що відводяться для проведення навчальних занять та іншими видами роботи затверджується (визначається) керівником або заступником керівника навчального закладу. При цьому враховується, що в середньому за навчальний рік навчальні заняття з групами дітей дошкільних закладів не має перевищувати 20 астрономічних годин, а з класами, групами учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та коледжів не повинна перевищувати 20 академічних годин на тиждень. Тривалість академічної години становить 45 хвилин.

Підвищення кваліфікації

Потрібна нова якість системи підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, яка б унеможливила монополізацію цієї системи інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Передбачається, що педагогічний (науково-педагогічний) працівник матиме право самостійно обирати інституцію, яка має відповідні акредитовані освітні програми та надає відповідні послуги. Акредитацію освітніх програм з підвищення кваліфікації та перепідготовки має здійснювати експертна рада з післядипломної педагогічної освіти при Національному агентстві з оцінювання якості вищої освіти.

Підвищення кваліфікації має здійснюватися не раз на п’ять років, а впродовж 5-річного циклу за відповідною освітньою програмою підвищення кваліфікації, яка має включати стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах тощо.

При цьому педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.

Загальна кількість академічних годин, відведених на підвищення кваліфікації, упродовж 5 років не може бути меншою 120 годин або 3-х кредитів.

Атестація педагогічних працівників.

Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються рівень його кваліфікації та відповідність працівника займаній посаді або можливість переведення його на вищу посаду.

Атестація педагогічних працівників проводиться з урахуванням результатів підвищення кваліфікації, конкретних професійних досягнень, відгуків учасників освітнього процесу та здійснюється відповідно до положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Педагогічні працівники атестуються кожні п’ять років. У разі дострокового виконання програми підвищення кваліфікації педагогічний працівник має право атестуватись через 3 роки (4 роки) після попередньої атестації.

Атестацію педагогічних працівників здійснюють незалежні атестаційні (сертифікаційні) центри.

Рішення незалежного атестаційного центру про невідповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає може бути підставою переведення на нижчу посаду або звільнення педагогічного з роботи в порядку, встановленому законодавством.

Про оплату праці.

Посадовий оклад педагога встановлюється на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Кожна наступна педагогічна посада передбачає підвищення посадового окладу на 25% від попередньої.

Посадовий оклад методиста вищого навчального закладу є базовим для визначення розмірів посадових окладів науково-педагогічних працівників. Його розмір становить чотири мінімальні заробітні плати.

Кожна наступна посада науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі (університет, академія, інститут) передбачає підвищення посадового окладу на 25% від попередньої.

Використання такого підходу для встановлення посадових окладів для педагогічних і науково-педагогічних працівників дасть можливість відмовитися від численних надбавок і доплат за наукові ступені, вчені звання, стаж роботи, адже кваліфікаційні вимоги до посад будуть враховувати зазначені виплати.

Передбачається встановлення за рішенням керівника доплат, премій педагогічним і науково-педагогічним працівникам за використання сучасних технологій та оригінальних методик навчання в освітньому процесі, які підвищують якість освіти, проведення навчальних занять понад встановлену норму, або виконання іншої педагогічної діяльності.

Шановні колеги, розміщую цей матеріал - результат роботи невеличкої групи, яка працювала на волонтерських засадах, для Вашого професійного обговорення та пропозицій. Ваша зацікавлена участь - запорука нашого спільного успіху.

 Віктор Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.

11.02.2015
Віктор Огнев'юк
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: Таня
Опубліковано 19.05.2015 в 17:38
Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Я працювала на посаді методиста у ВНЗ -4 рівень акредитації 3,5 роки, тоді методистом у навчальному центрі комунальна форма власності переатестацію не проходила доплати не нараховувались, тоді знову у ВНЗ 4 рівня на посаді лаборанта тоді тут же методистом. Чи рахується мені педагогічний стаж.
Автор: Ксенія
Опубліковано 04.04.2015 в 18:30
Гарні зміни щодо заробітної плати, але не всі навчальні заклади забезпечені достатньою кількістю компютерної техніки та доступом до мережі Інтернету, що ускладнює підготовку до уроків. Також таке тижневе навантаження приведе до психічного виснаження педагогів.
Автор: Євген
Опубліковано 11.02.2015 в 10:58
Зразу відчувається, що працювали практики, а не чиновники. Пропонуємо у розділ щодо педагогічного навантаження додати положення "розподіл видів робіт педагогічних та науково-педагог ічних працівників визначається Порядком, який затверджується керівником. Максимальне навчальне навантаження не може перевищувати 600 годин на навчальний рік". В розділ щодо підрозділів додати науковий, діяльність якого визначається чинним законодавством щодо організації наукової та науково-технічн ої діяльності
Автор: Леонід Булава
Опубліковано 11.02.2015 в 09:25
Вікторе Олександровичу, дякуємо за опублікування основ Концепції. Ваші пропозиції зараз є актуальними, оскільки потребують узгодження з Переліком спеціальностей галузі знань 011 Освіта. Зокрема, нового змісту набуває спеціальність 0114 «Педагогічна освіта з предметною спеціалізацією» (за Вашою пропозицією, педагогічна освіта здійснюється після отримання диплома бакалавра). У деяких європейських країнах існує пропонована система підготовки: упродовж 3-х років бакалаврату студенти отримують універсальну підготовку із однієї спеціальності, або упродовж 4-х – із поєднання спеціальностей (за вимогами нашого Закону «Про вищу освіту» - спеціальності + спеціалізації). Але така пропозиція, мабуть, вимагатиме від внз отримання двох окремих ліцензій: на бакалаврську підготовку за науковою спеціальністю + (?) магістерську – на педагогічну (не знаю, чи це можливо).
� Загалом, підтримую Вашу ідею педагогічної підготовки на базі бакалаврської освіти, і давно є прихильником такої моделі. Перш ніж набувати компетентності, пов’язані з педагогічною діяльністю, майбутній учитель повинен мати за плечима певний багаж (знань і вмінь з наукової спеціальності, та й чи найважливіше - певний життєвий досвід). Тому раніше вносив пропозицію до Закону "Про вищу освіту" включити педагогічну освіту до тієї ж групи, що й медична чи ветеринарна підготовка – «наскрізного магістра» з правом отриманні диплома бакалавра із наукової спеціальності (без надання професійної кваліфікації «учитель» / «педагог»). Тоді б у педуніверситета х дійсно можна було б здійснювати відбір після бакалаврської підготовки (для продовження педагогічної підготовки). «Не відібрані» могли б на цьому завершити навчання або продовжити його з певної наукової спеціальності в магістратурі.
� Щодо системи післядипломної освіти: було б добре, якби один і той же фахівець займався і методикою (педтехнологіям и) підготовки майбутніх вчителів, і питаннями підвищення кваліфікації вчителів з певної спеціальності. Тобто мова йде про функції педагогічних університетів, як РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (а ще краще – і науки, якщо взяти курс на існування не 15 педагогічних нді, а наукових підрозділів при педагогічних університетах, співробітники яких поєднували б наукову роботу з викладанням).
� Ну і маленька ремарка: в наведеному Вами перелікові науково-педагог ічних працівників, відповідно до вимог Закону, потрібно чітко вказати посади з адміністративно -розпорядчими функціями, й можливо, все ж, виписати їхні основні кваліфікаційні характеристики на державному рівневі.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews