Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Програма предмета «Я у світі»: спроба нової редакції

Автор:
Роман Пастушенко
Опубліковано
10.07.2016

Поміщена далі «Навчальна програма для ЗНЗ. 3 – 4 класи. Я у світі. Варіант нової редакції» з’явилась як відгук на звернення Міністра освіти і науки до освітян долучитись до спільного проекту МОН України та відкритої платформи EdEra «Розвантаження програм початкової школи». Не маючи досвіду роботи з учнями молодшого шкільного віку, автор не зголосився до участі у робочій групі з розвантаження чинної програми «Я у світі». Однак, ознайомившись з програмою на платформі EdEra, зрозумів, що звичайним коментарем чи окремими поправками до цієї програми не обійтися. Потрібна її нова редакція, суть якої – оновлення змісту і цілей курсу в межах обраної її авторами композиції та виділеної на освоєння матеріалу кількості навчальних годин.

Пропонований варіант програми «Я у світі» має такі особливості:
 • Орієнтує на забезпечення самоідетифікації учня як громадянина (члена громади) школи, самоврядного учнівського об’єднання, міста/села (об’єднаної територіальної громади), спільнот  земляків, українців, європейців.
 • Сприяє формуванню компетентностей, необхідних для самореалізації,  активного громадського життя,  соціальної єдності   у суспільстві, що будується на знаннях, визначаючи як пріоритет, розвиток соціальних та громадянських компетентностей.
 • Пропонує поєднати навчання і виховання на уроках та у позаурочній діяльності учнів.
 • Рекомендує розглядати ті самі теми курсу в 3-му і, повторно, у 4-му класі з метою поглибити здобуті попередньо знання, вдосконалити уміння та актуалізувати набуті ставлення.
 • Чітко визначає державні вимоги до навчальних досягнень учнів, формулюючи їх як вимірювані посильні для учнів освітні цілі (очікувані результати навчання і виховання).
 • Надає учителеві можливість організувати освітній процес, врахувавши місію своєї школи, власний професійний досвід, потреби та інтереси учнів, очікування їх батьків тощо.
Автор розглядає свою роботу лише як спробу підготувати нову редакцію програми курсу «Я у світі» та готовий до конструктивної співпраці з авторами чинної програми, членами робочої групи по її доопрацюванню, модератором цієї групи. Контактувати зі мною можна за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank" style="color: #1155cc;">natalipas@ukr.net
Автор вважає, що при успішному доопрацюванні Програми у запропонованій редакції, вона може також виконати роль прототипу рамкової навчальної програми, створеної для реалізації освітньої програми початкової школи та державного стандарту початкової освіти, укладеного на компетентнісній основі. За умови вибору такої базової програми достатньою кількістю шкіл, під неї можна розробляти інші компоненти навчального комплексу: підручник та робочий зошит для учня, посібник для вчителя, різноманітний роздавальний матеріал і т. ін..
Саме тому автор вирішив не лише надіслати свій варіант редакції програми курсу «Я у світі» в Міністерство (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank" style="color: #1155cc;">MON.newprograms@gmail.com), а й оприлюднити його.  Можливо, ця публікація, як спроба укласти рамкову предметну програму, «спровокує»  обговорення педагогами проблеми:  Які навчальні програми потрібні українським школам та кому і як їх укладати.
  Роман Пастушенко
Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти                                                       
Навчальна  програма
для загальноосвітніх навчальних закладів. 3 -4 класи.
Я у світі
(варіант нової редакції) 
Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує зміст галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечуючи соціалізацію молодшого школяра, зокрема його громадянсько-патріотичне виховання. Предмет сприяє формуванню у дітей ціннісних орієнтацій, які визначають ставлення людини до соціальної дійсності та мотивацію її поведінки, допомагає їх самоідентифікації, усвідомленню ними своєї приналежності до родини, шкільної та місцевої громад, української нації, а це означає, що  учні засвоюватимуть позитивні цінності, норми, зразки поведінки батьків, родичів, педагогів, товаришів і т. д.
 
Метою предмета є формування у дітей молодшого шкільного віку здатності до самооцінювання, у якому інтегровано її ставлення до себе і досвід комунікації з іншими людьми та довкіллям. Адекватна самооцінка необхідна людині, щоб ефективно контролювати відповідність власної діяльності  обраним для себе моральним принципам та організувати свою поведінку згідно з прийнятими у суспільстві нормами.
Ця мета досягається через реалізацію таких завдань:
 • формування елементарних основ соціальної та громадянської компетентностей, зокрема, розуміння  того,  як  можна забезпечити  оптимальне  фізичне  та психічне здоров'я, спираючись на наявні у родини, школи і місцевої громади ресурси; усвідомлення значимості прийнятих у власній родині, школі та місцевій громаді звичаїв і правил поведінки; важливості дотримання гендерної рівності  та недискримінації,  цінності прав людини (дитини), громадянства, спільнот, природи і  культури;
 • оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають моральним нормам сучасного українського суспільства, враховують необхідність дотримання визначених Статутом правил поведінки у школі, потребу досягати порозуміння з іншими людьми;
 • випробування себе у ролях громадянина України, члена місцевої та шкільної громади, дитячого колективу, грамотного споживача та природокористувача, активного учасника соціальних, культурних, природозахисних  акцій, становлення у цих соціальних статусах навичок соціально бажаної поведінки;
 • утвердження ціннісного ставлення до навколишнього світу та тривких мотивацій для здійснення позитивних вчинків. 
Предмет „Я у світі” за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: «Я – Людина», «Я та інші», «Я у громаді», «Я – українець» та «Я - європеєць», що сприяє усвідомленню учнями своєї ідентичності; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активну комунікацію дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства.
Рекомендуємо розглядати теми курсу в 3-му і, повторно, у 4-му класі з метою актуалізувати здобуті попередньо знання та вміння і, водночас, поглибити ці знання та закласти основи переходу у навички вказаних у програмі умінь.
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливого значення надається зв’язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень − цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Процес навчання передбачає активне й свідоме нагромадження, а відтак − і узагальнення вражень із різних джерел, доцільну організацію самостійної й пошукової діяльності учнів. Це сприятиме пізнанню самими учням свого довкілля і самовизначенню у ньому, дасть можливість формувати у них елементарні навички дослідницької роботи, співпраці з іншим людьми і виробляти зацікавлене практичне ставлення до пізнаваних об’єктів.
Пізнавальне призначення курсу «Я у світі» полягає у набутті учнями елементарних знань про людину, соціальне оточення та географічне середовище, у яких відбувається її життєдіяльність. Наявність цих знань створює передумови  для формування в учнів національної історичної пам’яті,  усвідомленого сприймання і засвоєння національно-культурних традицій українського народу,  його соціальних та морально-правових норм.
Найважливіше виховне призначення цього курсу у кристалізації віри дитини молодшого шкільного віку у свої сили, талант, здібності, і, на цій основі, сподівання на наявність у неї певної суспільної місії та соціальних обов’язків. Це сприятиме формуванню в учнів національної гідності, дозволить їм у різних життєвих ситуаціях почуватися впевнено, завжди відстоювати свою честь, стати свідомим учнем і громадянином України, патріотом, Людиною.
Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів та розвитку у них низки загальнонавчальних (організаційних, мовленнєвих, пізнавальних, контрольно-оцінних) умінь.
Курс інтегрує зміст різних соціальних наук, не дублюючи попри це науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів. Його зв’язки з іншими шкільними предметами зумовлені насамперед тим, що він, об’єктивно, є ядром виховних впливів початкової школи на дитину. З цих міркувань доцільно також забезпечити кореляцію змісту цього курсу із програмою виховання (позаурочної діяльності) учнів 3-го та 4-го класів.  Збереження у процесі викладання курсу його зв’язків з іншими предметами та виховними справами сприятимуть різнобічності та перспективності навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
Викладене вище обумовлює необхідність залишити за вчителем розподіл годин на вивчення кожної теми та вибір конкретного навчального матеріалу. Кількість навчальних годин, добір текстів, ілюстрацій, кіно-, відео- та фотоматеріалів, інших засобів навчання мають бути зроблені з урахуванням того, який навчальний матеріал використовується та які цілі досягаються на суміжних уроках з інших предметів, на годинах класного керівника, групі продовженого дня і т. ін..
Рекомендовано при доборі навчального матеріалу предмета «Я у світі» керуватись такими критеріями:
-  відображення різних видів соціального досвіду;
-  необхідність і достатність для реалізації цілей теми;
-  цілісність змісту відповідно до поставлених цілей;
-  ціннісна спрямованість;
-  доступність для дітей молодшого шкільного віку;
-  можливість реалізації принципу наступності й перспективності.
Важливою умовою дієвості визначених критеріїв є їх урахування у комплексі, оскільки тільки в сукупності ці критерії відбивають об’єктивні передумови оптимального відбору навчального матеріалу курсу.
Цілі кожної з тем курсу, які у програмі виписано у рубриці «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів», орієнтовано на розвиток особистості кожної дитини, що передбачає:
включення її в активну пізнавальну діяльність, оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо;
- застосування практичних методів навчання, що в навчальному процесі створюють умови, за яких дитина виступає суб’єктом соціальної практики;
використання набутих дитиною знань про способи громадянської активності у знайомих, змінених, нових педагогічних ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності;
створення умов для самовираження, організації комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей.
Специфіка курсу «Я у світі» також у оцінюванні навчальних досягнень учнів. Рекомендовано не виставляти учням поточної оцінки з предмета за 12-бальною шкалою, а виробити та погодити з дітьми (а також їх батьками) спеціальну внутрішньопредметну систему оцінювання, яка враховувала б як можливості учня/учениці оперувати здобутими знаннями, так і сформованість організаційної культури (поведінку як школяра). Останнє відображено у змісті програми як «вияви потрібного (для якісної загальноосвітньої підготовки) ставлення».  При цьому треба подбати про те, щоб отримані поточні оцінки можна було легко та зрозуміло перевести у тематичну. Ця, остання, має бути виставлена за 12-бальною шкалою відповідно до вимог до оцінювання учнів початкової школи. Вчитель повинен пам’ятати, що згідно з критеріями оцінювання за 12-бальною шкалою, оцінці підлягають тільки знання (утримання в пам’яті та розуміння) і вміння учнів. Вияви учнями визначених у колонці «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів» потрібних  ставлень для оцінки за 12-бальною шкалою враховувати не треба. Натомість, оцінки за такі вияви доречно врахувати, якщо у школі існує практика оцінювання поведінки (організаційної культури) учнів.
Тематика та результати навчання

3 клас (35 год.)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Я - Людина

Хто я, як я з’явився у світі? Моє зовнішнє «Я»: стать та інші фізичні ознаки. 

 

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність.

 

Успішні люди (знаних особистостей, життя і досягнення яких вивчатимуться, обирають учитель та учні). Обговорення можливостей досягнення успіху.

 

Навчання – обов’язкова умова успішного розвитку сучасної людини.

Практичні роботи:

Складання правил успішного навчання.

Складання правил роботи у групі.

Планування свого робочого дня.

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  терміни, що позначають фізичні ознаки людини;

ü  терміни, що позначають особистісні ознаки людини;

ü  ключову ідею релігійної і наукової версій походження людини;

ü  імена, прізвища та досягнення вітчизняних і зарубіжних історичних осіб (перелік осіб визначає учитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  що відрізняє людину від тварини (мислення, мова, праця);

ü  поняття «людина», «стать», «суспільство», «характер», «розвиток» (поверхнево).

ü  у чому виявляється успішний розвиток людини;

ü  роль навчання у розвитку людини;

ü  правила успішного навчання;

Учень/учениця уміє:

-         правильно розподілити час;

-         спланувати свій день з користю для себе;

-         співпрацювати у групі, парі;

-         виявити особисті досягнення;

-         дати моральну оцінку вчинкові.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         дотримуючись правильного режиму дня;

-         дбаючи про відповідність своєї зовнішності (зачіска, одяг та ін.) шкільним вимогам;

-         демонструючи старанність та наполегливість у навчанні, виконанні дорученого.

Я та інші

З кого складається та як виникла моя сім’я?

Сім’я, її склад. Основні права та обов’язки батька/матері і сина/доньки.

 

Родинні стосунки. Родинне дерево. Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до своїх родичів.

 

Як я знайшов друзів і хто вони? Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до близьких.

 

Звідки у мене так багато знайомих та хто вони? Правила поведінки серед знайомих (у школі, в гостях, у ході гри, подорожі/походу тощо).

Обговорення різних моделей поведінки  серед знайомих, які виявляють освоєння школярем відповідних його потребам соціальних ролей. 

 

Чому я так часто зустрічаю незнайомців? Правила поведінки, пов’язані з виконанням школярем соціальних ролей пішохода, пасажира, відвідувача бібліотеки, кінотеатру, театру, концерту, виставки, стадіону тощо. 

Обговорення різних моделей поведінки  у місцях, де переважають незнайомі люди. 

 

Людські чесноти.

 

Практичні роботи:

Створення родинного дерева (на три покоління)

Встановлення власних чеснот за описом вчинку.

Учень/учениця знає (пам’ятає):

-         терміни, якими позначають кровних родичів та нерідних членів сім’ї;

-         права та обов’язки батьків, пов’язані з утриманням і вихованням дітей;

-         свої права як сина/доньки і свої обов’язки;

-         правила етикету, зокрема, поведінки у громадських місцях, із знайомими та незнайомими людьми (перелік визначає учитель);

-         загальновизнані людські чесноти(перелік визначає учитель);

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

-         як створюються сім’ї;

-         чому треба дбати про дотримання обов’язків  члена сім’ї (сина/доньки, батька/матері);

-         навіщо знати свій родовід;

-         чому слід дотримуватись правил етикету;

-         як виявляється володіння дитиною правилами етикету;

-         у яких вчинках виявляються людські чесноти (типи вчинків визначає учитель);

Учень/учениця уміє:

-         встановити повний склад своєї родини;

-         оцінити різні моделі поведінки людини в родинному колі, у гостях, на вулиці, у громадському транспорті, музеї, театрі, кінотеатрі, інших громадських місцях і «на лоні природи» на відповідність нормам етикету та екологічним вимогам;

-         встановити на основі вчинку чесноти людини;

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         діючи з почуття любові до родичів, обов’язків друга, зобов’язань перед товаришами;

-         доречно вживаючи слова етикету як у стандартних так і в нових для дитини ситуаціях;

-         дотримуючись правил етикету у стандартних ситуаціях, що виникають у родинному колі, на вулиці, у громадських місцях та на лоні природи.

Я в громаді

Як і навіщо я став школярем? Школа. Традиції рідної школи. Права і обов’язки учня.

Обговорення різних моделей поведінки  у школі, які виявляють ставлення учня до освіти, шкільних традицій, однокласників та вчителів.

 

Практична робота: Традиції моєї школи (рекомендовано груповий навчальний проект).

 

Коли і навіщо я став членом учнівської громади? Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.

Обговорення моделей поведінки  члена учнівської громади класу, які виявляють його ставлення до її норм та цінностей.

 

Практична робота: Складання правил поведінки у класі, школі.

 

Відколи і чому я – член місцевої територіальної громади? Минуле, традиції та символіка моєї місцевої громади. (ідентичність (н-д: киянин, харківець, стриянин і т. д.), ознаки якої слід встановити, визначається через місцепроживання учнів).

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  повну правильну назву та адресу своєї школи;

ü  імена, по батькові, прізвища директора школи, його заступників, класного керівника свого класу та інших педагогів, які працюють з ним та іншими учнями його класу;

ü  права та обов’язки учня початкової школи, зафіксовані у Статуті його школи або/і іншому загальношкільному документі;

ü  назви органів самоврядування учнівської спільноти класу, до якої він/вона входить;

ü  символіку своєї школи, класу (якщо така існує) та місцевої громади, до яких він/вона належить;

ü  пам’ятки історії та культури громади, до якої належить (перелік визначає школа).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  як і навіщо він став школярем;

ü  які місцеві традиції підтримує спільнота його класу (перелік визначає учитель);

ü  яких правил слід дотримуватись у школі у стандартних ситуаціях (перелік ситуацій визначає учитель);

ü  за яких умов і чому він/вона є членом учнівської спільноти класу;

ü  загальноприйнятий зміст символів, що використовуються учнівською, шкільною, місцевою громадами, до яких він/вона належать;

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (на карті, на місцевості), де знаходиться школа, у якій він/вона навчається;

ü  оцінити різні моделі поведінки учня у навчальному закладі на відповідність правилам, що підтримуються школою, де він/вона навчається;

ü  оцінити різні моделі поведінки члена учнівської громади класу на відповідність нормам цього об’єднання (перелік норм визначає учитель);

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за місцем навчання та проживання;

ü  підтримуючи шкільні традиції та ритуали (перелік традицій та ритуалів визначає школа);

ü  співпрацюючи з іншими учнями свого класу;

ü  виявляючи активність (виконання, оцінювання) як член громади класу;

ü  дбаючи про цілісність майна та ощадливе  використання ресурсів школи, яку відвідує.

Я - українець

Навіщо мені знати, з якого я краю?

Рідний край (земля). (історико-географічний регіон, який має вивчатися, вчитель обирає, враховуючи місце проживання учнів). Особливості культури рідного краю.

 

Практична робота: «Славетні земляки» (рекомендовано індивідуальний навчальний проект).

 

Яка мені користь від того, що я – громадянин України? Україна – незалежна демократична держава. Символи держави: герб, прапор, гімн, їх походження та значення. Пошанування державної символіки.

 

Центральні органи управління в Україні. Органи управління адміністративно-територіальних одиниць.

 

Обговорення громадянських вчинків українців (приклади вчинків підбирають учитель і учні).

 

Виховна справа (захід, акція), що дозволяє учням виявити якості українця (громадянина України) (тему обирають учні за участі вчителя)

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  назву рідного краю (наприклад, області, району, історико-географічної області, етнографічного району)

ü  загальновідомі пам’ятки історії та культури рідного краю і України (перелік визначає школа);

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення земляків (перелік визначає школа);

ü  символіку рідного краю та державні символи України;

ü  терміни, якими позначають  центральні та регіональні органи державного управління в Україні.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  навіщо ідентифікувати себе з регіоном, у якому народився та ростеш;

ü  які регіональні традиції підтримує спільнота школи, де він/вона навчається (перелік визначає школа);

ü  чому належить до української нації (є громадянином України);

ü  походження та призначення символіки рідного краю і державних символів України;

ü  спрощений зміст понять «українська нація», «держава» та «влада»;

ü  у чому переваги статусу громадянина держави (перед особою без громадянства);

ü  структуру органів державної влади (управління) в Україні;

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками), зв'язок  людини з рідним для нього/неї краєм;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться рідні для нього/неї край, район/місто, область та Україна;

ü  підтримувати потрібний ритуал у пам’ятних місцях[1], під час церемонії на пошанування регіонального чи державного символів;

ü  оцінити вчинки українців на відповідність ознакам громадянського вчинку.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотою, до якої належить за місцем народження;

ü  підтримуючи державні ритуали України;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури України, ощадливе  споживання її природних багатств, (насамперед, на території  місцевої громади, до яких він/вона належить);

ü  виявляючи активність (виконання, оцінювання) у підтримці українців, які сумлінно виконали чи виконують свої громадянські обов’язки (наприклад, обов’язок захисника Батьківщини) або потребують невідкладної допомоги (наприклад, через інвалідність).

Я - європеєць

Які місце і роль України серед інших держав світу? Україна – європейська держава. Спільне минуле, традиції та цінності України та інших європейських держав.

 

Практична робота: Інтерв’ю на теми: «Внесок українців у науку і мистецтво Європи та світу» (рекомендовано рольову гру в парах)

 

Найближчі сусіди України. Міждержавні відносини: війни та мир.

Обговорення різних способів налагодження та підтримки взаємовигідних міждержавних відносин.

 

Які місце та роль об’єднаної Європи у світі?

Земля – наш спільний дім. Міжнародне співробітництво у питаннях збереження природи та господарювання, міжкультурні обміни.

 

Практична робота: Брифінги: «Участь України у міжнародних заходах із збереження довкілля/ економічному співробітництві/ міжкультурних обмінах» (за зрозумілими дітям матеріалами інформагентств, рекомендовано рольову гру в групах)

 

Чи є у мене родичі  за кордоном?

 

Обговорення різних способів налагодження особистих контактів із школярами з держав – сусідів України, інших країн, з дітьми, етнічне походження яких пов’язує їх з українцями.

 

Практична робота: Складання листа до ровесника-іноземця (орієнтовна тематика: Україна – європейська держава; внесок українців у культуру країн Європи; участь українців в господарському та культурному житті держав Європейського Союзу; комунікація учнів рідної школи із зарубіжними ровесниками тощо).

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  назву континенту, на якому розташована Україна;

ü  цивілізаційну приналежність України;

ü  столиці та назви держав – сусідів України;

ü  війни ХХ та ХХІ ст. за участі України та українців;

ü  широко відомі пам’ятки історії та культури держав – членів ЄС, а також держав  – найближчих сусідів України (перелік визначає вчитель);

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення широко відомих історичних діячів країн Європи (перелік визначає вчитель);

ü  символіку держав – найближчих сусідів України;

ü  імена та прізвища громадян інших держав походженням з України, які зробили видатний внесок у світову науку та мистецтва (перелік визначає вчитель);

ü  імена та прізвища українців, які зробили видатний внесок у світову науку і мистецтва(перелік визначає вчитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чи має родичів за кордонами України;

ü  які підстави ідентифікувати Україну як європейську державу;

ü  на яких принципах (правилах) Україна вибудовує взаємовідносини з іншими державами;

ü  значення Землі для людей, необхідність охорони природи їхніми спільними зусиллями;

ü  спрощений зміст понять «мир» та «війна»;

ü  чому український народ був учасником найбільших воєн ХХ та ХХІ ст.;

ü  у яких акціях виявляється співробітництво України з іншими країнами у сфері культури, ведення господарства, обміну товарами, з питань охорони природи, безпечного життя, запобігання стихіям (типові приклади добирає вчитель);

ü  який внесок у світову науку та мистецтво прославив українця на весь світ (перелік українців світової слави визначає вчитель).

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками) місце України серед інших держав світу;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться держави – найближчі сусіди України;

ü  вступити у віртуальні контакти (наприклад, листування)  із ровесниками з країн Європи, зарубіжних українських спільнот (діаспори);

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  демонструючи повагу до іноземців;

ü  підтримуючи (публічно) гасла миру та міжнародного співробітництва;

ü  засуджуючи (публічно) агресію та державу-агресора;

ü  проявляючи активність (виконання,

ü  оцінювання) у пізнанні здобутків європейської цивілізації, внеску вихідців з України у світову культуру, налагодженні стосунків з ровесниками з інших країн світу.

 

 

4 клас (35 год.)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Я - Людина

Що таке людське «Я»? Неповторність кожної людини.

 

Фізичний та особистісний розвиток людини упродовж життя. Як самому себе виховувати?

 

Сенс навчання. Як треба вчитися?

 

Практичні роботи:

Плануємо пізнавальну діяльність.

Моя програма самовдосконалення. 

(індивідуальні, пізнавальну тему обирає учень)

 

Людина як творіння Бога та феномен Всесвіту, елемент екосистеми і суспільства. Життя людини – найвища цінність.

 

Щасливі люди (знаних особистостей, які визнавали себе щасливими людьми, обирають учні). Обговорення можливостей різнобічного розвитку з метою самореалізації.

 

 

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  умови успішного розвитку людини впродовж життя (перелік визначає учитель);

ü  ознаки фізичного та психічного здоров’я людини;

ü  шкідливі для фізичного і психічного здоров’я звички людей;

ü  імена, прізвища та досягнення вітчизняних і зарубіжних історичних осіб (перелік осіб укладає вчитель на пропозицію учнів).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чому життя людини – найвища цінність;

ü  залежність людини від її соціального оточення та від природи;

ü  у чому виявляється неповторність кожної людини;

ü  як треба дбати про власне фізичне та психічне здоров’я;

ü  у чому може полягати сенс навчання;

ü  що у суспільстві визнається досягненням людини.

Учень/учениця уміє:

-         встановити зміни, які з нею відбулися упродовж життя;

-         організувати свою пізнавальну діяльність;використовувати прийоми самовиховання («крок уперед», «оцінка прожитого дня», «самозобов’язання»);

-         виявити особисті досягнення;

-         пов’язати вчинок з якістю характеру людини.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         дотримуючись правильного режиму дня;

-         дбаючи про відповідність своєї зовнішності (зачіска, одяг та ін.) шкільним вимогам;

-          демонструючи старанність та наполегливість у навчанні, добру поведінку;

-         практикуючи самостійну  пізнавальну діяльність, вправи на розвиток фізичних і вольових якостей.

Я та інші

Яке призначення сім’ї? Рід. Як правильно створювати дерево роду?

Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до своїх родичів.

 

Практична робота:

Складання родоводу  (на своє прізвище, рекомендовано навчальний проект).

 

Як виникають сталі близькі стосунки: дружба, любов?

Моделювання поведінки, у якій виявляється ставлення людини до близьких.

 

Чому виникають несталі стосунки, яке їх призначення? Моделювання поведінки  серед знайомих, яка виявляє освоєння школярем відповідних його потребам соціальних ролей. 

 

Чому існують правила поведінки  серед незнайомих людей? Людські потреби  та соціальні ролі.

Моделювання своєї поведінки  у місцях, де переважають незнайомі люди. 

 

Як виникають хороші взаємини та конфлікти?

Обговорення можливостей налагодити хороші взаємини та уникнути конфлікту з іншими людьми.

 

Практична робота: Хороші взаємини чи конфлікт? (рекомендовано гру-драматизацію )

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

-         свої права і свої обов’язки як члена родини;

-         правила етикету, зокрема, поведінки у громадських місцях, із знайомими та незнайомими людьми (перелік визначає учитель);

-         прийоми налагодження взаємин та уникнення конфліктів (перелік визначає учитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

-         чому людина вступає у міжстатеві стосунки;

-         навіщо створюються сім’ї;

-         чому людина підтримує постійні та несталі стосунки;

-         чому слід дотримуватись правил етикету;

-         чим зумовлені хороші взаємини та конфлікт;

-         як можна налагодити хороші взаємини;

-         як можна уникнути конфлікту.

Учень/учениця уміє:

-         збудувати родовід (родинне дерево);

-         застосувати своє знання прав та обов’язків учня для моделювання власної поведінки у стандартних та суб’єктивно нових ситуаціях, учасниками яких є учні початкової школи (вибір ситуацій за вчителем).

-         оцінити різні моделі поведінки людини в родинному колі, у гостях, на вулиці, у громадському транспорті, музеї, театрі, кінотеатрі, інших громадських місцях і «на лоні природи» на відповідність нормам етикету та екологічним вимогам;

-         встановити на основі вчинку вади людини;

-         застосувати прийоми налагодження хороших стосунків та погашення конфліктів у стандартних ситуаціях;

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         відстоюючи (у розмові, вчинками) збереження родинних традицій та цінностей;

-         діючи з почуття поваги до особи протилежної статі, любові до рідні, обов’язків друга, зобов’язань перед товаришами;

-         дотримуючись правил етикету у суб’єктивно нових ситуаціях, що виникають у родинному колі, на вулиці, у громадських місцях та на лоні природи;

-         вдаючись до прийомів, що дозволяють уникнути конфлікту.

Я в громаді

Яке призначення мого класу, школи? Моделювання  ситуацій  у школі, які виявляють ставлення учня до освіти, шкільних традицій, однокласників та вчителів.

 

Навіщо існує учнівська громада школи? Дитячі самоврядні об’єднання. Основні права і обов’язки членів дитячих організацій.

Обговорення моделей поведінки  члена добровільного дитячого утворення, які виявляють його ставлення до норм та цінностей дитячої громади.

 

Практична робота: Дитячі самоврядні об’єднання (рекомендовано груповий навчальний проект)

 

Які завдання місцевої територіальної громади? Місцеве самоврядування. Основні права і обов’язки громадян міста / сільської об’єднаної громади. Турбота про довкілля, культурну спадщину та розвиток громади.

Обговорення здобутків та проблем місцевої громади, які виявляють ставлення учня до надбань, норм та цінностей цієї громади.

 

Практична робота:

Рада нашої громади (міста, ОТГ) (рекомендовано колективний навчальний проект - екскурсія або зустріч з представником місцевої влади

 

 

Виховна справа: Подбаємо про добробут нашої громади (екологічна або соціальна акція)

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  термін, яким позначають учнівську спільноту його/її школи;

ü  назви дитячих громадських об’єднань, осередки яких працюють у його школі з дітьми  молодшого шкільного віку;

ü  базові (гарантовані в установчих документах усіх дитячих самоврядних об’єднань) права і обов’язки члена добровільного дитячого утворення;

ü  права і обов’язки громадянина міста чи ОТГ, до якої він/вона належить (перелік визначає учитель);

ü  назви органів самоврядування спільнот школи, дитячого об’єднання, а також місцевої громади, до яких він/вона входить.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  за яких умов і чому він/вона є членом учнівської спільноти школи, осередку дитячої організації,  місцевої громади;

ü  яка користь від членства у дитячому самоврядному об’єднанні;

ü  дотриманням яких правил забезпечується дитяче самоврядування;

ü  яка користь від того, що громада міста чи об’єднана територіальна громада, до якої він/вона належить  - це самоврядне утворення;

ü  які питання повсякденного життя громадян перебувають у компетенції органів місцевого самоврядування;

ü  які проблеми повсякденного життя дитини-громадянина можна вирішити в органах самоврядування територіальної громади (перелік проблем визначає учитель).

Учень/учениця уміє:

ü  оцінити різні моделі поведінки учня у навчальному закладі на відповідність правилам, що підтримуються школою, де він/вона навчається;

ü  встановити явні порушення юридичних норм, викладених в установчих документах громад, до яких він/вона належить (перелік норм визначає вчитель);

ü  застосувати своє знання прав та обов’язків учня для моделювання власної поведінки у стандартних та суб’єктивно нових ситуаціях, учасниками яких є учні початкової школи (вибір ситуацій за вчителем).

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за місцем навчання та проживання;

ü  підтримуючи шкільні традиції та ритуали (перелік традицій та ритуалів визначає школа);

ü  співпрацюючи з іншими учнями школи: однолітками, молодшими або старшими дітьми;

ü  виявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) як член дитячої громади;

ü  дбаючи про цілісність майна та ощадливе  використання ресурсів школи, дитячого об’єднання, місцевої громади, до яких він/вона належить.

Я - українець

Чому варто знати, до якого народу я належу? Етнічні спільноти на теренах України. Відмінності між етнічними культурами (культури, із здобутками та особливостями яких (порівняно з українською) доцільно познайомитися, обираються залежно від етнічного походження учнів класу).

 

Якими правами я наділений як громадянин України? Конституція України. Права і обов’язки громадян України.

 

Практична робота: Чи гарантовано в Україні мої права як дитини? (робота з адаптованими текстами Конвенції про права дитини та Конституції України)

 

Адміністративно-територіальний поділ України. Призначення центральних та регіональних органів управління. (область та район, управління якими вивчатимуться, визначаються залежно від місцепроживання учнів)

 

Вибори до органів управління в Україні. Загальні вимоги до претендентів на виборні посади.

 

Практична робота: Шановані громадяни України (рекомендовано груповий навчальний проект).

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  своє етнічне походження;

ü  загальновідомі пам’ятки історії та культури народу (етносу), з якого він/вона походить;

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення представників етносу, з якого він/вона походить;

ü  громадянські, культурні та екологічні права українця (громадянина України);

ü  назву та складові зводу основоположних правил, за якими живуть громадяни України;

ü  терміни, якими позначають  центральні та регіональні органи державного управління в Україні;

ü   терміни, якими позначають  адміністративно-територіальні  одиниці України;

ü  терміни, якими позначають суб’єктів виборчого процесу в Україні.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  навіщо ідентифікувати себе з етносом (народом), до якого належать родичі;

ü  чому належить до української нації (є громадянином України);

ü  ключові ідеї вислову: «Україна – незалежна, демократична, правова та соціальна держава»;

ü  завдяки дотриманню яких правил (демократичних принципів) забезпечується влада народу в Українській державі;

ü  призначення органів державної влади (управління) в Україні;

ü  які загальні вимоги слід ставити до претендентів на виборні посади; 

ü  призначення Конституції України та українського законодавства;

ü  чому громадяни України мають неухильно дотримуватись українського законодавства.

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками), зв'язок  людини з рідним для нього/неї етносом;

ü  встановити спільне у нормах кількох документів (адаптованих)

ü  встановити явні порушення громадянських, культурних та екологічних прав громадянина України (перелік норм визначає вчитель);

ü  застосувати своє знання загальних вимог до претендентів на виборні посади для моделювання власної поведінки під час виборів членів учнівського самоврядування;

ü  зібрати та представити свідчення(спогади, фото- та відео документи тощо) на користь того, що людина самовизначилася як українець,  свідомо виконувала обов’язок громадянина України (вибір особи за вчителем/учнем).

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за походженням та громадянством;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури України, ощадливе  споживання її природних багатств, відновлення екологічно занедбаних територій та пам’яток історії (насамперед, на території  місцевої громади, до яких він/вона належить);

ü  виявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) у підтримці українців, які сумлінно виконали чи виконують свої громадянські обов’язки (наприклад, обов’язок захисника Батьківщини) або потребують невідкладної допомоги (наприклад, через інвалідність).

Я - європеєць

Що єднає Україну з європейськими державами?  Європейський Союз – співтовариство націй Європи. Зв’язки України з Європейським Союзом: господарські, міждержавні, культурні.

Обговорення різних способів налагодження та підтримки взаємовигідних міжшкільних зв’язків із школярами ЄС.

 

Практична робота: Чому Україна хоче вступити у Європейський Союз (рекомендовано рольову гру - інтерв’ю).

 

Чим європейці різняться від інших народів? Культурне розмаїття світу.

 

Практична робота: Уявні подорожі у різні країни світу (рекомендовано навчальний проекткраїни обирають учні).

 

Чи є українські спільноти за кордоном? Найбільші українські спільноти в інших країнах світу (діаспора).

 

Обговорення особистого досвіду учнів у налагодженні контактів із школярами з держав – сусідів України, країн-членів ЄС, з дітьми, етнічне походження яких пов’язує їх з українцями.

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  цивілізаційну приналежність України;

ü  назви держав-членів Європейського Союзу;

ü  назву міста - фактичної столиці ЄС;

ü  символіку Європейського Союзу;

ü  назви держав світу, де існують великі українські спільноти (діаспора);

ü  назви та адреси зарубіжних навчальних закладів, з якими контактує рідна школа.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чому належить до європейців (представників європейської цивілізації);

ü  які підстави ідентифікувати Україну як європейську державу;

ü  які європейські цінності і традиції приймають і підтримують (прагнуть підтримувати) українці (перелік визначає вчитель);

ü  на яких принципах (правилах) Україна вибудовує взаємовідносини з ЄС;

ü  як українцям відновити (зберегти) мир на своїй землі (спрощено);

ü  у чому переваги членства України у Європейському Союзі (спрощено);

ü  чому у різних країнах світу існують українські спільноти (діаспора);

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками) роль України серед інших держав світу;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться Європейський Союз та держави, у яких існують великі українські спільноти (діаспора);

ü  підтримувати віртуальні контакти (наприклад, листування)  із ровесниками з країн Європи, зарубіжних українських спільнот (діаспори);

ü  зібрати та представити інформацію(вербальну, фото, відео тощо) про життя та культуру держав Європейського Союзу, великих зарубіжних українських спільнот (діаспори) .

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  демонструючи повагу до іноземців;

ü  підтримуючи (публічно) гасла миру та міжнародного співробітництва;

ü  засуджуючи (публічно) агресію та державу-агресора;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури, ощадливе  споживання ресурсів, що належать жителям країни, у якій він/вона тимчасово перебуває; 

ü  проявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) у пізнанні здобутків європейської цивілізації, внеску вихідців з України у світову культуру, налагодженні стосунків з ровесниками з інших країн світу.

[1]Місця пам'яті, пам'ятні місця (фр. Lieu de mémoire, нім. Erinnerungsort) — термін, запроваджений французьким дослідником П'єром Нора (Pierre Nora) на початку 1980-х років для позначення міць, символічних об'єктів, з якими певна група людей пов'язує свої спогади, цінності. 

Програма предмета «Я у світі»: спроба нової редакції
Програма предмета «Я у світі»: спроба нової редакції

Поміщена далі «Навчальна програма для ЗНЗ. 3 – 4 класи. Я у світі. Варіант нової редакції» з’явилась як відгук на звернення Міністра освіти і науки до освітян долучитись до спільного проекту МОН України та відкритої платформи EdEra «Розвантаження програм початкової школи». Не маючи досвіду роботи з учнями молодшого шкільного віку, автор не зголосився до участі у робочій групі з розвантаження чинної програми «Я у світі». Однак, ознайомившись з програмою на платформі EdEra, зрозумів, що звичайним коментарем чи окремими поправками до цієї програми не обійтися. Потрібна її нова редакція, суть якої – оновлення змісту і цілей курсу в межах обраної її авторами композиції та виділеної на освоєння матеріалу кількості навчальних годин.

Пропонований варіант програми «Я у світі» має такі особливості:
 • Орієнтує на забезпечення самоідетифікації учня як громадянина (члена громади) школи, самоврядного учнівського об’єднання, міста/села (об’єднаної територіальної громади), спільнот  земляків, українців, європейців.
 • Сприяє формуванню компетентностей, необхідних для самореалізації,  активного громадського життя,  соціальної єдності   у суспільстві, що будується на знаннях, визначаючи як пріоритет, розвиток соціальних та громадянських компетентностей.
 • Пропонує поєднати навчання і виховання на уроках та у позаурочній діяльності учнів.
 • Рекомендує розглядати ті самі теми курсу в 3-му і, повторно, у 4-му класі з метою поглибити здобуті попередньо знання, вдосконалити уміння та актуалізувати набуті ставлення.
 • Чітко визначає державні вимоги до навчальних досягнень учнів, формулюючи їх як вимірювані посильні для учнів освітні цілі (очікувані результати навчання і виховання).
 • Надає учителеві можливість організувати освітній процес, врахувавши місію своєї школи, власний професійний досвід, потреби та інтереси учнів, очікування їх батьків тощо.
Автор розглядає свою роботу лише як спробу підготувати нову редакцію програми курсу «Я у світі» та готовий до конструктивної співпраці з авторами чинної програми, членами робочої групи по її доопрацюванню, модератором цієї групи. Контактувати зі мною можна за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank" style="color: #1155cc;">natalipas@ukr.net
Автор вважає, що при успішному доопрацюванні Програми у запропонованій редакції, вона може також виконати роль прототипу рамкової навчальної програми, створеної для реалізації освітньої програми початкової школи та державного стандарту початкової освіти, укладеного на компетентнісній основі. За умови вибору такої базової програми достатньою кількістю шкіл, під неї можна розробляти інші компоненти навчального комплексу: підручник та робочий зошит для учня, посібник для вчителя, різноманітний роздавальний матеріал і т. ін..
Саме тому автор вирішив не лише надіслати свій варіант редакції програми курсу «Я у світі» в Міністерство (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank" style="color: #1155cc;">MON.newprograms@gmail.com), а й оприлюднити його.  Можливо, ця публікація, як спроба укласти рамкову предметну програму, «спровокує»  обговорення педагогами проблеми:  Які навчальні програми потрібні українським школам та кому і як їх укладати.
  Роман Пастушенко
Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти                                                       
Навчальна  програма
для загальноосвітніх навчальних закладів. 3 -4 класи.
Я у світі
(варіант нової редакції) 
Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує зміст галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечуючи соціалізацію молодшого школяра, зокрема його громадянсько-патріотичне виховання. Предмет сприяє формуванню у дітей ціннісних орієнтацій, які визначають ставлення людини до соціальної дійсності та мотивацію її поведінки, допомагає їх самоідентифікації, усвідомленню ними своєї приналежності до родини, шкільної та місцевої громад, української нації, а це означає, що  учні засвоюватимуть позитивні цінності, норми, зразки поведінки батьків, родичів, педагогів, товаришів і т. д.
 
Метою предмета є формування у дітей молодшого шкільного віку здатності до самооцінювання, у якому інтегровано її ставлення до себе і досвід комунікації з іншими людьми та довкіллям. Адекватна самооцінка необхідна людині, щоб ефективно контролювати відповідність власної діяльності  обраним для себе моральним принципам та організувати свою поведінку згідно з прийнятими у суспільстві нормами.
Ця мета досягається через реалізацію таких завдань:
 • формування елементарних основ соціальної та громадянської компетентностей, зокрема, розуміння  того,  як  можна забезпечити  оптимальне  фізичне  та психічне здоров'я, спираючись на наявні у родини, школи і місцевої громади ресурси; усвідомлення значимості прийнятих у власній родині, школі та місцевій громаді звичаїв і правил поведінки; важливості дотримання гендерної рівності  та недискримінації,  цінності прав людини (дитини), громадянства, спільнот, природи і  культури;
 • оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають моральним нормам сучасного українського суспільства, враховують необхідність дотримання визначених Статутом правил поведінки у школі, потребу досягати порозуміння з іншими людьми;
 • випробування себе у ролях громадянина України, члена місцевої та шкільної громади, дитячого колективу, грамотного споживача та природокористувача, активного учасника соціальних, культурних, природозахисних  акцій, становлення у цих соціальних статусах навичок соціально бажаної поведінки;
 • утвердження ціннісного ставлення до навколишнього світу та тривких мотивацій для здійснення позитивних вчинків. 
Предмет „Я у світі” за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: «Я – Людина», «Я та інші», «Я у громаді», «Я – українець» та «Я - європеєць», що сприяє усвідомленню учнями своєї ідентичності; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активну комунікацію дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства.
Рекомендуємо розглядати теми курсу в 3-му і, повторно, у 4-му класі з метою актуалізувати здобуті попередньо знання та вміння і, водночас, поглибити ці знання та закласти основи переходу у навички вказаних у програмі умінь.
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливого значення надається зв’язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень − цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Процес навчання передбачає активне й свідоме нагромадження, а відтак − і узагальнення вражень із різних джерел, доцільну організацію самостійної й пошукової діяльності учнів. Це сприятиме пізнанню самими учням свого довкілля і самовизначенню у ньому, дасть можливість формувати у них елементарні навички дослідницької роботи, співпраці з іншим людьми і виробляти зацікавлене практичне ставлення до пізнаваних об’єктів.
Пізнавальне призначення курсу «Я у світі» полягає у набутті учнями елементарних знань про людину, соціальне оточення та географічне середовище, у яких відбувається її життєдіяльність. Наявність цих знань створює передумови  для формування в учнів національної історичної пам’яті,  усвідомленого сприймання і засвоєння національно-культурних традицій українського народу,  його соціальних та морально-правових норм.
Найважливіше виховне призначення цього курсу у кристалізації віри дитини молодшого шкільного віку у свої сили, талант, здібності, і, на цій основі, сподівання на наявність у неї певної суспільної місії та соціальних обов’язків. Це сприятиме формуванню в учнів національної гідності, дозволить їм у різних життєвих ситуаціях почуватися впевнено, завжди відстоювати свою честь, стати свідомим учнем і громадянином України, патріотом, Людиною.
Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів та розвитку у них низки загальнонавчальних (організаційних, мовленнєвих, пізнавальних, контрольно-оцінних) умінь.
Курс інтегрує зміст різних соціальних наук, не дублюючи попри це науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів. Його зв’язки з іншими шкільними предметами зумовлені насамперед тим, що він, об’єктивно, є ядром виховних впливів початкової школи на дитину. З цих міркувань доцільно також забезпечити кореляцію змісту цього курсу із програмою виховання (позаурочної діяльності) учнів 3-го та 4-го класів.  Збереження у процесі викладання курсу його зв’язків з іншими предметами та виховними справами сприятимуть різнобічності та перспективності навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
Викладене вище обумовлює необхідність залишити за вчителем розподіл годин на вивчення кожної теми та вибір конкретного навчального матеріалу. Кількість навчальних годин, добір текстів, ілюстрацій, кіно-, відео- та фотоматеріалів, інших засобів навчання мають бути зроблені з урахуванням того, який навчальний матеріал використовується та які цілі досягаються на суміжних уроках з інших предметів, на годинах класного керівника, групі продовженого дня і т. ін..
Рекомендовано при доборі навчального матеріалу предмета «Я у світі» керуватись такими критеріями:
-  відображення різних видів соціального досвіду;
-  необхідність і достатність для реалізації цілей теми;
-  цілісність змісту відповідно до поставлених цілей;
-  ціннісна спрямованість;
-  доступність для дітей молодшого шкільного віку;
-  можливість реалізації принципу наступності й перспективності.
Важливою умовою дієвості визначених критеріїв є їх урахування у комплексі, оскільки тільки в сукупності ці критерії відбивають об’єктивні передумови оптимального відбору навчального матеріалу курсу.
Цілі кожної з тем курсу, які у програмі виписано у рубриці «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів», орієнтовано на розвиток особистості кожної дитини, що передбачає:
включення її в активну пізнавальну діяльність, оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо;
- застосування практичних методів навчання, що в навчальному процесі створюють умови, за яких дитина виступає суб’єктом соціальної практики;
використання набутих дитиною знань про способи громадянської активності у знайомих, змінених, нових педагогічних ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності;
створення умов для самовираження, організації комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей.
Специфіка курсу «Я у світі» також у оцінюванні навчальних досягнень учнів. Рекомендовано не виставляти учням поточної оцінки з предмета за 12-бальною шкалою, а виробити та погодити з дітьми (а також їх батьками) спеціальну внутрішньопредметну систему оцінювання, яка враховувала б як можливості учня/учениці оперувати здобутими знаннями, так і сформованість організаційної культури (поведінку як школяра). Останнє відображено у змісті програми як «вияви потрібного (для якісної загальноосвітньої підготовки) ставлення».  При цьому треба подбати про те, щоб отримані поточні оцінки можна було легко та зрозуміло перевести у тематичну. Ця, остання, має бути виставлена за 12-бальною шкалою відповідно до вимог до оцінювання учнів початкової школи. Вчитель повинен пам’ятати, що згідно з критеріями оцінювання за 12-бальною шкалою, оцінці підлягають тільки знання (утримання в пам’яті та розуміння) і вміння учнів. Вияви учнями визначених у колонці «Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів» потрібних  ставлень для оцінки за 12-бальною шкалою враховувати не треба. Натомість, оцінки за такі вияви доречно врахувати, якщо у школі існує практика оцінювання поведінки (організаційної культури) учнів.
Тематика та результати навчання

3 клас (35 год.)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Я - Людина

Хто я, як я з’явився у світі? Моє зовнішнє «Я»: стать та інші фізичні ознаки. 

 

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність.

 

Успішні люди (знаних особистостей, життя і досягнення яких вивчатимуться, обирають учитель та учні). Обговорення можливостей досягнення успіху.

 

Навчання – обов’язкова умова успішного розвитку сучасної людини.

Практичні роботи:

Складання правил успішного навчання.

Складання правил роботи у групі.

Планування свого робочого дня.

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  терміни, що позначають фізичні ознаки людини;

ü  терміни, що позначають особистісні ознаки людини;

ü  ключову ідею релігійної і наукової версій походження людини;

ü  імена, прізвища та досягнення вітчизняних і зарубіжних історичних осіб (перелік осіб визначає учитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  що відрізняє людину від тварини (мислення, мова, праця);

ü  поняття «людина», «стать», «суспільство», «характер», «розвиток» (поверхнево).

ü  у чому виявляється успішний розвиток людини;

ü  роль навчання у розвитку людини;

ü  правила успішного навчання;

Учень/учениця уміє:

-         правильно розподілити час;

-         спланувати свій день з користю для себе;

-         співпрацювати у групі, парі;

-         виявити особисті досягнення;

-         дати моральну оцінку вчинкові.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         дотримуючись правильного режиму дня;

-         дбаючи про відповідність своєї зовнішності (зачіска, одяг та ін.) шкільним вимогам;

-         демонструючи старанність та наполегливість у навчанні, виконанні дорученого.

Я та інші

З кого складається та як виникла моя сім’я?

Сім’я, її склад. Основні права та обов’язки батька/матері і сина/доньки.

 

Родинні стосунки. Родинне дерево. Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до своїх родичів.

 

Як я знайшов друзів і хто вони? Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до близьких.

 

Звідки у мене так багато знайомих та хто вони? Правила поведінки серед знайомих (у школі, в гостях, у ході гри, подорожі/походу тощо).

Обговорення різних моделей поведінки  серед знайомих, які виявляють освоєння школярем відповідних його потребам соціальних ролей. 

 

Чому я так часто зустрічаю незнайомців? Правила поведінки, пов’язані з виконанням школярем соціальних ролей пішохода, пасажира, відвідувача бібліотеки, кінотеатру, театру, концерту, виставки, стадіону тощо. 

Обговорення різних моделей поведінки  у місцях, де переважають незнайомі люди. 

 

Людські чесноти.

 

Практичні роботи:

Створення родинного дерева (на три покоління)

Встановлення власних чеснот за описом вчинку.

Учень/учениця знає (пам’ятає):

-         терміни, якими позначають кровних родичів та нерідних членів сім’ї;

-         права та обов’язки батьків, пов’язані з утриманням і вихованням дітей;

-         свої права як сина/доньки і свої обов’язки;

-         правила етикету, зокрема, поведінки у громадських місцях, із знайомими та незнайомими людьми (перелік визначає учитель);

-         загальновизнані людські чесноти(перелік визначає учитель);

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

-         як створюються сім’ї;

-         чому треба дбати про дотримання обов’язків  члена сім’ї (сина/доньки, батька/матері);

-         навіщо знати свій родовід;

-         чому слід дотримуватись правил етикету;

-         як виявляється володіння дитиною правилами етикету;

-         у яких вчинках виявляються людські чесноти (типи вчинків визначає учитель);

Учень/учениця уміє:

-         встановити повний склад своєї родини;

-         оцінити різні моделі поведінки людини в родинному колі, у гостях, на вулиці, у громадському транспорті, музеї, театрі, кінотеатрі, інших громадських місцях і «на лоні природи» на відповідність нормам етикету та екологічним вимогам;

-         встановити на основі вчинку чесноти людини;

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         діючи з почуття любові до родичів, обов’язків друга, зобов’язань перед товаришами;

-         доречно вживаючи слова етикету як у стандартних так і в нових для дитини ситуаціях;

-         дотримуючись правил етикету у стандартних ситуаціях, що виникають у родинному колі, на вулиці, у громадських місцях та на лоні природи.

Я в громаді

Як і навіщо я став школярем? Школа. Традиції рідної школи. Права і обов’язки учня.

Обговорення різних моделей поведінки  у школі, які виявляють ставлення учня до освіти, шкільних традицій, однокласників та вчителів.

 

Практична робота: Традиції моєї школи (рекомендовано груповий навчальний проект).

 

Коли і навіщо я став членом учнівської громади? Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.

Обговорення моделей поведінки  члена учнівської громади класу, які виявляють його ставлення до її норм та цінностей.

 

Практична робота: Складання правил поведінки у класі, школі.

 

Відколи і чому я – член місцевої територіальної громади? Минуле, традиції та символіка моєї місцевої громади. (ідентичність (н-д: киянин, харківець, стриянин і т. д.), ознаки якої слід встановити, визначається через місцепроживання учнів).

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  повну правильну назву та адресу своєї школи;

ü  імена, по батькові, прізвища директора школи, його заступників, класного керівника свого класу та інших педагогів, які працюють з ним та іншими учнями його класу;

ü  права та обов’язки учня початкової школи, зафіксовані у Статуті його школи або/і іншому загальношкільному документі;

ü  назви органів самоврядування учнівської спільноти класу, до якої він/вона входить;

ü  символіку своєї школи, класу (якщо така існує) та місцевої громади, до яких він/вона належить;

ü  пам’ятки історії та культури громади, до якої належить (перелік визначає школа).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  як і навіщо він став школярем;

ü  які місцеві традиції підтримує спільнота його класу (перелік визначає учитель);

ü  яких правил слід дотримуватись у школі у стандартних ситуаціях (перелік ситуацій визначає учитель);

ü  за яких умов і чому він/вона є членом учнівської спільноти класу;

ü  загальноприйнятий зміст символів, що використовуються учнівською, шкільною, місцевою громадами, до яких він/вона належать;

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (на карті, на місцевості), де знаходиться школа, у якій він/вона навчається;

ü  оцінити різні моделі поведінки учня у навчальному закладі на відповідність правилам, що підтримуються школою, де він/вона навчається;

ü  оцінити різні моделі поведінки члена учнівської громади класу на відповідність нормам цього об’єднання (перелік норм визначає учитель);

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за місцем навчання та проживання;

ü  підтримуючи шкільні традиції та ритуали (перелік традицій та ритуалів визначає школа);

ü  співпрацюючи з іншими учнями свого класу;

ü  виявляючи активність (виконання, оцінювання) як член громади класу;

ü  дбаючи про цілісність майна та ощадливе  використання ресурсів школи, яку відвідує.

Я - українець

Навіщо мені знати, з якого я краю?

Рідний край (земля). (історико-географічний регіон, який має вивчатися, вчитель обирає, враховуючи місце проживання учнів). Особливості культури рідного краю.

 

Практична робота: «Славетні земляки» (рекомендовано індивідуальний навчальний проект).

 

Яка мені користь від того, що я – громадянин України? Україна – незалежна демократична держава. Символи держави: герб, прапор, гімн, їх походження та значення. Пошанування державної символіки.

 

Центральні органи управління в Україні. Органи управління адміністративно-територіальних одиниць.

 

Обговорення громадянських вчинків українців (приклади вчинків підбирають учитель і учні).

 

Виховна справа (захід, акція), що дозволяє учням виявити якості українця (громадянина України) (тему обирають учні за участі вчителя)

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  назву рідного краю (наприклад, області, району, історико-географічної області, етнографічного району)

ü  загальновідомі пам’ятки історії та культури рідного краю і України (перелік визначає школа);

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення земляків (перелік визначає школа);

ü  символіку рідного краю та державні символи України;

ü  терміни, якими позначають  центральні та регіональні органи державного управління в Україні.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  навіщо ідентифікувати себе з регіоном, у якому народився та ростеш;

ü  які регіональні традиції підтримує спільнота школи, де він/вона навчається (перелік визначає школа);

ü  чому належить до української нації (є громадянином України);

ü  походження та призначення символіки рідного краю і державних символів України;

ü  спрощений зміст понять «українська нація», «держава» та «влада»;

ü  у чому переваги статусу громадянина держави (перед особою без громадянства);

ü  структуру органів державної влади (управління) в Україні;

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками), зв'язок  людини з рідним для нього/неї краєм;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться рідні для нього/неї край, район/місто, область та Україна;

ü  підтримувати потрібний ритуал у пам’ятних місцях[1], під час церемонії на пошанування регіонального чи державного символів;

ü  оцінити вчинки українців на відповідність ознакам громадянського вчинку.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотою, до якої належить за місцем народження;

ü  підтримуючи державні ритуали України;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури України, ощадливе  споживання її природних багатств, (насамперед, на території  місцевої громади, до яких він/вона належить);

ü  виявляючи активність (виконання, оцінювання) у підтримці українців, які сумлінно виконали чи виконують свої громадянські обов’язки (наприклад, обов’язок захисника Батьківщини) або потребують невідкладної допомоги (наприклад, через інвалідність).

Я - європеєць

Які місце і роль України серед інших держав світу? Україна – європейська держава. Спільне минуле, традиції та цінності України та інших європейських держав.

 

Практична робота: Інтерв’ю на теми: «Внесок українців у науку і мистецтво Європи та світу» (рекомендовано рольову гру в парах)

 

Найближчі сусіди України. Міждержавні відносини: війни та мир.

Обговорення різних способів налагодження та підтримки взаємовигідних міждержавних відносин.

 

Які місце та роль об’єднаної Європи у світі?

Земля – наш спільний дім. Міжнародне співробітництво у питаннях збереження природи та господарювання, міжкультурні обміни.

 

Практична робота: Брифінги: «Участь України у міжнародних заходах із збереження довкілля/ економічному співробітництві/ міжкультурних обмінах» (за зрозумілими дітям матеріалами інформагентств, рекомендовано рольову гру в групах)

 

Чи є у мене родичі  за кордоном?

 

Обговорення різних способів налагодження особистих контактів із школярами з держав – сусідів України, інших країн, з дітьми, етнічне походження яких пов’язує їх з українцями.

 

Практична робота: Складання листа до ровесника-іноземця (орієнтовна тематика: Україна – європейська держава; внесок українців у культуру країн Європи; участь українців в господарському та культурному житті держав Європейського Союзу; комунікація учнів рідної школи із зарубіжними ровесниками тощо).

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  назву континенту, на якому розташована Україна;

ü  цивілізаційну приналежність України;

ü  столиці та назви держав – сусідів України;

ü  війни ХХ та ХХІ ст. за участі України та українців;

ü  широко відомі пам’ятки історії та культури держав – членів ЄС, а також держав  – найближчих сусідів України (перелік визначає вчитель);

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення широко відомих історичних діячів країн Європи (перелік визначає вчитель);

ü  символіку держав – найближчих сусідів України;

ü  імена та прізвища громадян інших держав походженням з України, які зробили видатний внесок у світову науку та мистецтва (перелік визначає вчитель);

ü  імена та прізвища українців, які зробили видатний внесок у світову науку і мистецтва(перелік визначає вчитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чи має родичів за кордонами України;

ü  які підстави ідентифікувати Україну як європейську державу;

ü  на яких принципах (правилах) Україна вибудовує взаємовідносини з іншими державами;

ü  значення Землі для людей, необхідність охорони природи їхніми спільними зусиллями;

ü  спрощений зміст понять «мир» та «війна»;

ü  чому український народ був учасником найбільших воєн ХХ та ХХІ ст.;

ü  у яких акціях виявляється співробітництво України з іншими країнами у сфері культури, ведення господарства, обміну товарами, з питань охорони природи, безпечного життя, запобігання стихіям (типові приклади добирає вчитель);

ü  який внесок у світову науку та мистецтво прославив українця на весь світ (перелік українців світової слави визначає вчитель).

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками) місце України серед інших держав світу;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться держави – найближчі сусіди України;

ü  вступити у віртуальні контакти (наприклад, листування)  із ровесниками з країн Європи, зарубіжних українських спільнот (діаспори);

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  демонструючи повагу до іноземців;

ü  підтримуючи (публічно) гасла миру та міжнародного співробітництва;

ü  засуджуючи (публічно) агресію та державу-агресора;

ü  проявляючи активність (виконання,

ü  оцінювання) у пізнанні здобутків європейської цивілізації, внеску вихідців з України у світову культуру, налагодженні стосунків з ровесниками з інших країн світу.

 

 

4 клас (35 год.)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Я - Людина

Що таке людське «Я»? Неповторність кожної людини.

 

Фізичний та особистісний розвиток людини упродовж життя. Як самому себе виховувати?

 

Сенс навчання. Як треба вчитися?

 

Практичні роботи:

Плануємо пізнавальну діяльність.

Моя програма самовдосконалення. 

(індивідуальні, пізнавальну тему обирає учень)

 

Людина як творіння Бога та феномен Всесвіту, елемент екосистеми і суспільства. Життя людини – найвища цінність.

 

Щасливі люди (знаних особистостей, які визнавали себе щасливими людьми, обирають учні). Обговорення можливостей різнобічного розвитку з метою самореалізації.

 

 

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  умови успішного розвитку людини впродовж життя (перелік визначає учитель);

ü  ознаки фізичного та психічного здоров’я людини;

ü  шкідливі для фізичного і психічного здоров’я звички людей;

ü  імена, прізвища та досягнення вітчизняних і зарубіжних історичних осіб (перелік осіб укладає вчитель на пропозицію учнів).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чому життя людини – найвища цінність;

ü  залежність людини від її соціального оточення та від природи;

ü  у чому виявляється неповторність кожної людини;

ü  як треба дбати про власне фізичне та психічне здоров’я;

ü  у чому може полягати сенс навчання;

ü  що у суспільстві визнається досягненням людини.

Учень/учениця уміє:

-         встановити зміни, які з нею відбулися упродовж життя;

-         організувати свою пізнавальну діяльність;використовувати прийоми самовиховання («крок уперед», «оцінка прожитого дня», «самозобов’язання»);

-         виявити особисті досягнення;

-         пов’язати вчинок з якістю характеру людини.

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         дотримуючись правильного режиму дня;

-         дбаючи про відповідність своєї зовнішності (зачіска, одяг та ін.) шкільним вимогам;

-          демонструючи старанність та наполегливість у навчанні, добру поведінку;

-         практикуючи самостійну  пізнавальну діяльність, вправи на розвиток фізичних і вольових якостей.

Я та інші

Яке призначення сім’ї? Рід. Як правильно створювати дерево роду?

Обговорення різних моделей поведінки, які виявляють ставлення людини до своїх родичів.

 

Практична робота:

Складання родоводу  (на своє прізвище, рекомендовано навчальний проект).

 

Як виникають сталі близькі стосунки: дружба, любов?

Моделювання поведінки, у якій виявляється ставлення людини до близьких.

 

Чому виникають несталі стосунки, яке їх призначення? Моделювання поведінки  серед знайомих, яка виявляє освоєння школярем відповідних його потребам соціальних ролей. 

 

Чому існують правила поведінки  серед незнайомих людей? Людські потреби  та соціальні ролі.

Моделювання своєї поведінки  у місцях, де переважають незнайомі люди. 

 

Як виникають хороші взаємини та конфлікти?

Обговорення можливостей налагодити хороші взаємини та уникнути конфлікту з іншими людьми.

 

Практична робота: Хороші взаємини чи конфлікт? (рекомендовано гру-драматизацію )

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

-         свої права і свої обов’язки як члена родини;

-         правила етикету, зокрема, поведінки у громадських місцях, із знайомими та незнайомими людьми (перелік визначає учитель);

-         прийоми налагодження взаємин та уникнення конфліктів (перелік визначає учитель).

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

-         чому людина вступає у міжстатеві стосунки;

-         навіщо створюються сім’ї;

-         чому людина підтримує постійні та несталі стосунки;

-         чому слід дотримуватись правил етикету;

-         чим зумовлені хороші взаємини та конфлікт;

-         як можна налагодити хороші взаємини;

-         як можна уникнути конфлікту.

Учень/учениця уміє:

-         збудувати родовід (родинне дерево);

-         застосувати своє знання прав та обов’язків учня для моделювання власної поведінки у стандартних та суб’єктивно нових ситуаціях, учасниками яких є учні початкової школи (вибір ситуацій за вчителем).

-         оцінити різні моделі поведінки людини в родинному колі, у гостях, на вулиці, у громадському транспорті, музеї, театрі, кінотеатрі, інших громадських місцях і «на лоні природи» на відповідність нормам етикету та екологічним вимогам;

-         встановити на основі вчинку вади людини;

-         застосувати прийоми налагодження хороших стосунків та погашення конфліктів у стандартних ситуаціях;

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

-         відстоюючи (у розмові, вчинками) збереження родинних традицій та цінностей;

-         діючи з почуття поваги до особи протилежної статі, любові до рідні, обов’язків друга, зобов’язань перед товаришами;

-         дотримуючись правил етикету у суб’єктивно нових ситуаціях, що виникають у родинному колі, на вулиці, у громадських місцях та на лоні природи;

-         вдаючись до прийомів, що дозволяють уникнути конфлікту.

Я в громаді

Яке призначення мого класу, школи? Моделювання  ситуацій  у школі, які виявляють ставлення учня до освіти, шкільних традицій, однокласників та вчителів.

 

Навіщо існує учнівська громада школи? Дитячі самоврядні об’єднання. Основні права і обов’язки членів дитячих організацій.

Обговорення моделей поведінки  члена добровільного дитячого утворення, які виявляють його ставлення до норм та цінностей дитячої громади.

 

Практична робота: Дитячі самоврядні об’єднання (рекомендовано груповий навчальний проект)

 

Які завдання місцевої територіальної громади? Місцеве самоврядування. Основні права і обов’язки громадян міста / сільської об’єднаної громади. Турбота про довкілля, культурну спадщину та розвиток громади.

Обговорення здобутків та проблем місцевої громади, які виявляють ставлення учня до надбань, норм та цінностей цієї громади.

 

Практична робота:

Рада нашої громади (міста, ОТГ) (рекомендовано колективний навчальний проект - екскурсія або зустріч з представником місцевої влади

 

 

Виховна справа: Подбаємо про добробут нашої громади (екологічна або соціальна акція)

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  термін, яким позначають учнівську спільноту його/її школи;

ü  назви дитячих громадських об’єднань, осередки яких працюють у його школі з дітьми  молодшого шкільного віку;

ü  базові (гарантовані в установчих документах усіх дитячих самоврядних об’єднань) права і обов’язки члена добровільного дитячого утворення;

ü  права і обов’язки громадянина міста чи ОТГ, до якої він/вона належить (перелік визначає учитель);

ü  назви органів самоврядування спільнот школи, дитячого об’єднання, а також місцевої громади, до яких він/вона входить.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  за яких умов і чому він/вона є членом учнівської спільноти школи, осередку дитячої організації,  місцевої громади;

ü  яка користь від членства у дитячому самоврядному об’єднанні;

ü  дотриманням яких правил забезпечується дитяче самоврядування;

ü  яка користь від того, що громада міста чи об’єднана територіальна громада, до якої він/вона належить  - це самоврядне утворення;

ü  які питання повсякденного життя громадян перебувають у компетенції органів місцевого самоврядування;

ü  які проблеми повсякденного життя дитини-громадянина можна вирішити в органах самоврядування територіальної громади (перелік проблем визначає учитель).

Учень/учениця уміє:

ü  оцінити різні моделі поведінки учня у навчальному закладі на відповідність правилам, що підтримуються школою, де він/вона навчається;

ü  встановити явні порушення юридичних норм, викладених в установчих документах громад, до яких він/вона належить (перелік норм визначає вчитель);

ü  застосувати своє знання прав та обов’язків учня для моделювання власної поведінки у стандартних та суб’єктивно нових ситуаціях, учасниками яких є учні початкової школи (вибір ситуацій за вчителем).

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за місцем навчання та проживання;

ü  підтримуючи шкільні традиції та ритуали (перелік традицій та ритуалів визначає школа);

ü  співпрацюючи з іншими учнями школи: однолітками, молодшими або старшими дітьми;

ü  виявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) як член дитячої громади;

ü  дбаючи про цілісність майна та ощадливе  використання ресурсів школи, дитячого об’єднання, місцевої громади, до яких він/вона належить.

Я - українець

Чому варто знати, до якого народу я належу? Етнічні спільноти на теренах України. Відмінності між етнічними культурами (культури, із здобутками та особливостями яких (порівняно з українською) доцільно познайомитися, обираються залежно від етнічного походження учнів класу).

 

Якими правами я наділений як громадянин України? Конституція України. Права і обов’язки громадян України.

 

Практична робота: Чи гарантовано в Україні мої права як дитини? (робота з адаптованими текстами Конвенції про права дитини та Конституції України)

 

Адміністративно-територіальний поділ України. Призначення центральних та регіональних органів управління. (область та район, управління якими вивчатимуться, визначаються залежно від місцепроживання учнів)

 

Вибори до органів управління в Україні. Загальні вимоги до претендентів на виборні посади.

 

Практична робота: Шановані громадяни України (рекомендовано груповий навчальний проект).

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  своє етнічне походження;

ü  загальновідомі пам’ятки історії та культури народу (етносу), з якого він/вона походить;

ü  імена, прізвища та загальновизнані досягнення представників етносу, з якого він/вона походить;

ü  громадянські, культурні та екологічні права українця (громадянина України);

ü  назву та складові зводу основоположних правил, за якими живуть громадяни України;

ü  терміни, якими позначають  центральні та регіональні органи державного управління в Україні;

ü   терміни, якими позначають  адміністративно-територіальні  одиниці України;

ü  терміни, якими позначають суб’єктів виборчого процесу в Україні.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  навіщо ідентифікувати себе з етносом (народом), до якого належать родичі;

ü  чому належить до української нації (є громадянином України);

ü  ключові ідеї вислову: «Україна – незалежна, демократична, правова та соціальна держава»;

ü  завдяки дотриманню яких правил (демократичних принципів) забезпечується влада народу в Українській державі;

ü  призначення органів державної влади (управління) в Україні;

ü  які загальні вимоги слід ставити до претендентів на виборні посади; 

ü  призначення Конституції України та українського законодавства;

ü  чому громадяни України мають неухильно дотримуватись українського законодавства.

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками), зв'язок  людини з рідним для нього/неї етносом;

ü  встановити спільне у нормах кількох документів (адаптованих)

ü  встановити явні порушення громадянських, культурних та екологічних прав громадянина України (перелік норм визначає вчитель);

ü  застосувати своє знання загальних вимог до претендентів на виборні посади для моделювання власної поведінки під час виборів членів учнівського самоврядування;

ü  зібрати та представити свідчення(спогади, фото- та відео документи тощо) на користь того, що людина самовизначилася як українець,  свідомо виконувала обов’язок громадянина України (вибір особи за вчителем/учнем).

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  свідомо (відкрито) ідентифікуючи себе з спільнотами, до яких належить за походженням та громадянством;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури України, ощадливе  споживання її природних багатств, відновлення екологічно занедбаних територій та пам’яток історії (насамперед, на території  місцевої громади, до яких він/вона належить);

ü  виявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) у підтримці українців, які сумлінно виконали чи виконують свої громадянські обов’язки (наприклад, обов’язок захисника Батьківщини) або потребують невідкладної допомоги (наприклад, через інвалідність).

Я - європеєць

Що єднає Україну з європейськими державами?  Європейський Союз – співтовариство націй Європи. Зв’язки України з Європейським Союзом: господарські, міждержавні, культурні.

Обговорення різних способів налагодження та підтримки взаємовигідних міжшкільних зв’язків із школярами ЄС.

 

Практична робота: Чому Україна хоче вступити у Європейський Союз (рекомендовано рольову гру - інтерв’ю).

 

Чим європейці різняться від інших народів? Культурне розмаїття світу.

 

Практична робота: Уявні подорожі у різні країни світу (рекомендовано навчальний проекткраїни обирають учні).

 

Чи є українські спільноти за кордоном? Найбільші українські спільноти в інших країнах світу (діаспора).

 

Обговорення особистого досвіду учнів у налагодженні контактів із школярами з держав – сусідів України, країн-членів ЄС, з дітьми, етнічне походження яких пов’язує їх з українцями.

 

Учень/учениця знає (пам’ятає):

ü  цивілізаційну приналежність України;

ü  назви держав-членів Європейського Союзу;

ü  назву міста - фактичної столиці ЄС;

ü  символіку Європейського Союзу;

ü  назви держав світу, де існують великі українські спільноти (діаспора);

ü  назви та адреси зарубіжних навчальних закладів, з якими контактує рідна школа.

Учень/учениця розуміє (наводить приклади, розповідає, пояснює):

ü  чому належить до європейців (представників європейської цивілізації);

ü  які підстави ідентифікувати Україну як європейську державу;

ü  які європейські цінності і традиції приймають і підтримують (прагнуть підтримувати) українці (перелік визначає вчитель);

ü  на яких принципах (правилах) Україна вибудовує взаємовідносини з ЄС;

ü  як українцям відновити (зберегти) мир на своїй землі (спрощено);

ü  у чому переваги членства України у Європейському Союзі (спрощено);

ü  чому у різних країнах світу існують українські спільноти (діаспора);

Учень/учениця уміє:

ü  встановити (за ознаками) роль України серед інших держав світу;

ü  показати на карті (політичній, фізичній), де знаходяться Європейський Союз та держави, у яких існують великі українські спільноти (діаспора);

ü  підтримувати віртуальні контакти (наприклад, листування)  із ровесниками з країн Європи, зарубіжних українських спільнот (діаспори);

ü  зібрати та представити інформацію(вербальну, фото, відео тощо) про життя та культуру держав Європейського Союзу, великих зарубіжних українських спільнот (діаспори) .

Учень/учениця виявляє потрібне ставлення:

ü  демонструючи повагу до іноземців;

ü  підтримуючи (публічно) гасла миру та міжнародного співробітництва;

ü  засуджуючи (публічно) агресію та державу-агресора;

ü  дбаючи про цілісність пам’яток природи, історії та культури, ощадливе  споживання ресурсів, що належать жителям країни, у якій він/вона тимчасово перебуває; 

ü  проявляючи активність (ініціатива, організація, виконання, оцінювання) у пізнанні здобутків європейської цивілізації, внеску вихідців з України у світову культуру, налагодженні стосунків з ровесниками з інших країн світу.

[1]Місця пам'яті, пам'ятні місця (фр. Lieu de mémoire, нім. Erinnerungsort) — термін, запроваджений французьким дослідником П'єром Нора (Pierre Nora) на початку 1980-х років для позначення міць, символічних об'єктів, з якими певна група людей пов'язує свої спогади, цінності. 

10.07.2016
Роман Пастушенко
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews