Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ на період 2017 – 2020 років(проект)

Опубліковано
31.01.2017
Автор:
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розроблено та винесено на експертно-громадське обговорення проект Стратегічних напрямків діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2017- 2020 роки. 

Проект є програмою діяльності і пропонується на експертне громадське обговорення. Участь в якому ми запрошуємо прийняти представникам вищих навчальних закладів, наукових установ, Міністерства освіти і науки, громадських організацій, незалежних експертів з питань освіти, а також всіх, хто зацікавлений у ефективності системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

У своїй діяльності Національне агентство та всі його члени керуються такими принципами:

• Професіоналізм.

Члени Національного агентства сприяють його авторитету і формують довіру до нього в суспільстві, спираючись на власний професіоналізм, академічну репутацію та системне підвищення кваліфікації у сфері забезпечення якості вищої освіти.  

• Відповідальність. 

Діяльність Національного агентства базується на усвідомленні його членами спільної відповідальності за долю вищої освіти, науки та інновацій в Україні.

• Об’єктивність. 

Рішення Національного агентства приймають колегіально, з урахуванням різних позицій і униканням конфлікту інтересів.

• Відкритість та прозорість. 

Процедури прийняття рішень Національного агентства засновані на зрозумілих та раціонально обґрунтованих алгоритмах, які дозволять здійснювати громадський контроль за реалізацією державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. 

Національне агентство підтримує та утверджує такі ключові цінності вищої освіти:

 • Академічна доброчесність, що передбачає дотримання високих етичних і професійних стандартів діяльності у науковій та освітній сфері.
 • Студентоцентризм, який дозволяє найповніше реалізувати право здобувачів вищої освіти на якісну освіту, особистісний розвиток та затребуваність на ринку праці. 
 • Автономія вищих навчальних закладів і наукових установ, що гарантує рівність прав всіх учасників освітнього процесу, а також найкращі можливості розвитку, співробітництва і залучення інвестицій у сфері вищої освіти і науки.
 • Послідовна модернізація змісту вищої освіти відповідно до вимог сьогодення, потреб ринку праці, перспективних напрямів розвитку економіки, науки, особистості (soft skills) .
 • Європейські та світові стандарти якості, які забезпечуються у тому числі через відповідні процедури зовнішнього оцінювання якості і акредитації, прозорість і підзвітність самого Національного агентства, його входження до Європейської мережі агентств з забезпечення якості вищої освіти. 

Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти здійснює свою діяльність за такими основними напрямками:

1. Оцінювання і забезпечення якості вищої освіти

Зовнішня оцінка якості вищої освіти здійснюється Національним агентством з метою сприяння чесній конкуренції у сфері вищої освіти, створення стимулів до розвитку вищих навчальних закладів, оптимальному позиціонуванні їхніх програм на ринку освітніх послуг. Налагодження системи забезпечення якості у перспективі має призвести до перетворення вищих навчальних закладів з «фабрик дипломів державного зразка» на сучасні центри підготовки фахівців та проведення досліджень світового рівня.

В основі аналізу якості вищої освіти лежить збалансоване поєднання кількісних та якісних показників, обраних у відповідності з існуючими європейськими та світовими практиками, з урахуванням запитів студентів, роботодавців та інших бенефіціарів вищої освіти. Національне агентство розробляє критерії та індикатори для аналізу якості вищої освіти в Україні, які мають бути використані для розробки рейтингів вищих навчальних закладів України. 

Інформація про якість вищої освіти в Україні як у вимірі цілісної системи, так і конкретних закладів вищої освіти повинна бути відкритою та доступною широкому загалу. Для цього Національне агентство оприлюднює щорічну доповідь про якість вищої освіти. 

Національне агентство формує і вдосконалює вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, орієнтуючись на такі головні цілі вищої освіти, як:  (1) підготовка студентів для ефективного працевлаштування, (2) формування у них почуття активного громадянства, (3) сприяння їхньому особистому розвитку,  (4) створення умов для приросту знань, стимулювання досліджень та інновацій. 

Керуючись Європейськими стандартами і рекомендаціями, Національне агентство сприяє відповідності внутрішніх систем забезпечення якості закладів вищої освіти України таким європейським стандартам:

1) Вищі навчальні заклади повинні мати чіткі, зрозумілі і оприлюднені правила, політику і процедури забезпечення якості тієї вищої освіти, яка ними надається. Одним із обов’язкових правил має бути залучення до внутрішньої системи забезпечення якості зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, професійних асоціацій, незалежних агенцій оцінювання), а також студентів. 

2) Вищі навчальні заклади повинні мати прозорий механізм формування, моніторингу і періодичного перегляду освітніх, освітньо-наукових програм. Програми мають містити конкретні цілі, зорієнтовані на результати навчання та кваліфікації. Мають бути зрозумілі показники того, що зміст і організація реалізації програми відповідають її зазначеним цілям.

3) Вищі навчальні заклади повинні надати підтвердження того, що їхні навчальні програми дійсно мотивують студентів до навчання. 

4) Вищі навчальні заклади повинні мати і оприлюднити чіткі правила організації навчання студентів, у тому числі зарахування, організації навчання, оцінювання та визнання результатів.

5) Вищі навчальні заклади повинні надати докази того, що формування навчально-викладацького складу для їхніх програм відбувається відповідно до чесних і прозорих процедур, а також того, що в них створені сприятливі умови праці та професійного розвитку для викладачів. Необхідно також надати гарантії того, що викладачі за своїм професійним рівнем і кваліфікацією є максимально відповідними для роботи на програмі, на якій вони працюють. 

6) Вищі навчальні заклади повинні мати необхідні ресурси для здійснення освітньої діяльності та підтримки студентів. 

7) Вищі навчальні заклади збирають, аналізують і використовують необхідну інформацію для ефективного управління своєю освітньою діяльністю.

8) Чітка, правдива і коректна інформація про діяльність вищих навчальних закладів, включаючи їхні програми, матеріальне і фінансове становище, оприлюднюється на відповідних сайтах та інших публічних інформаційних ресурсах.

9) Програми, за якими ведеться підготовка у вищих навчальних закладах, повинні періодично переглядатися і вдосконалюватися.

10) Зовнішня оцінка якості вищого навчального закладу має проводитися регулярно з певною періодичністю. (Див.: ESG, 2015)

Критично важливим для внутрішньої культури якості вищого навчального закладу є спроможність його працівників чітко відповісти на питання: яким чином обрані ними способи організації навчання та викладання забезпечують оптимальне досягнення цілей відповідних освітніх програм? 

2. Акредитація освітніх програм, інші процедури визнання якості

У розробці процедур акредитації освітніх програм Національне агентство орієнтується на кращі підходи та практики, які склалися в Україні, країнах ОЕСР, а також на засновані на європейських стандартах і рекомендаціях вимоги до забезпечення якості вищої освіти. 

Основні етапи процедури акредитації такі: 

 • oформування команд експертів (галузевих експертних рад), 
 • oпроведення вищим навчальним закладом самооцінки своєї освітньої програми, її подальший аналіз експертами, 
 • oвізит експертів до ВНЗ і проведення дослідження якості з застосуванням методів евалюації,
 • oпідготовка звіту і його публікація на сайті, 
 • oрекомендації ВНЗ за результатами аналізу, час на усунення недоліків,
 • oприйняття рішення про акредитацію (позитивне, умовно позитивне, негативне) і його оголошення. 
 • oподальші дії – моніторинг процесу підвищення якості освіти у вищому навчальному закладі. 

Оновлена процедура акредитації запроваджується Національним агентством задля покращення освітніх програм, формування стабільної культури якості вищих навчальних закладів, заснованої на системному внутрішньому та зовнішньому оцінюванні й моніторингу якості, а не з метою реалізації контрольно-репресивного підходу. Залучення студентів до процедури акредитації є обов’язковим. 

Для комплексної оцінки якості програм, що потребують акредитації, мають бути покладені три види показників: показники на вході (inputs), процеси (processes), показники на виході або результати (outputs). Вони повинні бути збалансованими. Зокрема, пропонується враховувати наступне:

Показники на вході: якість абітурієнтів (за результатами ЗНО та інших видів вступних випробувань), викладацький склад (кількість, фаховість, репутація), матеріальні ресурси ВНЗ, програми та їхнє забезпечення, історія і традиції ВНЗ, фінансування. 

Процеси: навчальна атмосфера, співробітництво з роботодавцями (центри розвитку кар’єри, обсяги замовлень освітніх послуг, досліджень тощо), самооцінка і внутрішня оцінка якості всіма учасниками освітнього процесу, участь у міжнародних проектах, навчальні методи, правила формування навантаження викладачів, менеджмент і стратегічне планування, відкритість і комунікація, інноваційність, залученість студентів до управління ВНЗ та до R&D.

Показники на виході: рейтинги ВНЗ, наявність програм, які мають міжнародну акредитацію, кількість грантів, кількість публікацій, винаходів, індекс цитування співробітників, набуті компетентності студентів та випускників, рівень працевлаштування (в т.ч. за фахом) та зарплати випускників, відгуки роботодавців та експертів у галузі університетської освіти. 

Процедура формування галузевих експертних рад, що беруть участь у акредитації, має бути відкритою, прозорою і конкурентною. На основі розроблених і оприлюднених вимог Національне агентство забезпечує процес підготовки та підвищення  кваліфікації членів експертних рад з подальшою сертифікацією у відповідності до існуючих міжнародних практик та з залученням іноземних експертів.

Національне агентство акредитує незалежні установи оцінювання і забезпечення якості вищої освіти, визнає надану ними акредитацію освітніх програм чи закладів освіти у відповідності до  встановлених процедур та Європейських стандартів і рекомендацій. 

З метою покращення якості вищої освіти Національне агентство сприяє дерегуляції у сфері вищої освіти, зокрема, скасуванню надлишкових вимог та оптимізації бюрократичних процедур у процесі ліцензування освітньої діяльності. 

Національне агентство долучається до формування державного замовлення на підготовку фахівців і здійснює цю діяльність на основі принципів недискримінації, гарантій для соціально уразливих категорій населення, з урахуванням вимог ринку праці та реального попиту  на освітні послуги.

За результатами оцінювання якості вищої освіти, освітніх вимірювань та рейтингів Національне агентство формує рекомендації щодо фінансової підтримки відповідних освітніх програм та наукових досліджень.

Визнання відповідності вищих навчальних закладів статусам «національного» та  «дослідницького» здійснюється Національним агентством на принципах прозорості та недискримінації. Національне агентство виступає за відкритість статусів «національного» та «дослідницького» для максимальної кількості вищих навчальних закладів. 

3. Формування стандартів вищої освіти

Національне агентство погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю. 

При погодженні освітніх стандартів Національне агентство керується, перш за все, інтересами здобувачів вищої освіти та потребами роботодавців, як основних стейкхолдерів вищої освіти, а також враховує рекомендації професійних (фахових) асоціацій. 

Члени і співробітники Національного агентства можуть долучатися до розробки нових стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.

Національне агентство сприяє вдосконаленню стандартів вищої освіти за різними спеціальностями, у співпраці з роботодавцями і професійними асоціаціями може готувати проекти нових стандартів і оприлюднювати їх для обговорення.

Національне агентство розглядає перспективу вдосконалення стандартів вищої освіти за спеціальностями спільно з незалежними агенціями з оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, заснованими за галузевим принципом, у відповідності до встановлених процедур. 

Національне агентство формує пропозиції до переліку спеціальностей, орієнтуючись на міжнародні класифікації освіти (МСКО та інші), при цьому уникаючи надмірної деталізації та максимально враховуючи автономію ВНЗ.

Національне агентство формує базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, забезпечує її функціонування та своєчасне оновлення.

4. Забезпечення якості підготовки здобувачів наукових ступенів

Розробляючи вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь, Національне агентство відштовхується від фундаментального розуміння, що підґрунтям для якісної підготовки докторів філософії та докторів наук є не формальні вимоги, а відповідні умови для такої підготовки, які створюються навчальними закладами та науковими установами. 

Якість наукових робіт залежить від глибокого критичного обговорення і рецензування (peer-review) цих робіт на різних етапах їхньої підготовки. Національне агентство всіляко сприяє і заохочує залучення відповідних науковців, у тому зарубіжних, до рецензування і опонування дисертацій, підготовлених в Україні. 

Національне агентство активно сприяє українським вченим та вищим навчальним закладам, науковим установам у здійсненні міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень, підготовки наукових праць, монографій і дисертацій.

Важливим елементом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів має бути забезпечення для здобувачів доступу до міжнародних баз даних рецензованих періодичних видань та найновішої наукової літератури, виданої в Україні та за кордоном.

Національне агентство підтримує право навчальних закладів та наукових установ в межах їхньої автономії самостійно визнавати наукові ступені, здобуті за кордоном.

Національне агентство розробляє процедури, які забезпечать перехід від існуючої системи затвердження спеціалізованих вчених рад до гнучкої системи визнання повноважень відповідних вчених рад на рівні конкретного вищого навчального закладу, наукової установи з можливістю створення при потребі разових рад для захисту дисертацій.

5. Сприяння академічній доброчесності

Професійно-етичне підґрунтя навчальної та науково-дослідницької діяльності є фундаментальною цінністю академічного середовища, його ігнорування ставить під сумнів якісні виміри вищої освіти. Через це будь-які доведені прояви академічної недоброчесності повинні мати відповідні адміністративні та інші правові наслідки як на індивідуальному, так і на інституційному рівнях. 

Боротьба з плагіатом та іншими формами академічної недоброчесності має спиратися на прозорий механізм професійно-етичної експертизи, розроблений у відповідності до кращих світових практик у цій сфері. Особи, залучені до таких процесів, повинні мати бездоганну академічну репутацію.

Національне агентство здійснює просвітницьку роботу з метою запобіганню академічній недоброчесності та плагіату, зокрема, розробляє і оприлюднює відповідні policy paper, методологічні роз’яснення щодо уникнення плагіату в наукових роботах, сприяє розробці кодексів академічної доброчесності вищими навчальними закладами та науковими установами.

Національне агентство сприяє запровадженню декларування наукових здобутків науковцями, які претендують на визнання державою їхніх заслуг в науковій сфері. 

 Національне агентство підтримує проект формування національного репозитарію наукових текстів, який має забезпечити широкий доступ до текстів підготовлених в Україні наукових, дисертаційних досліджень, у тому числі з метою їх аналізу та виявлення в них надмірних запозичень. 

Національне агентство відповідно до законодавства може застосовувати санкції за порушення академічної доброчесності здобувачами наукових ступенів. 

6. Співпраця з громадськістю, державними та неурядовими організаціями, навчальними закладами, міжнародними організаціями у сфері забезпечення якості вищої освіти

Національне агентство формує і підтримує мережу контактів з урядовими та громадськими, міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами з метою реалізації проектів, націлених на забезпечення якості вищої освіти.

В межах широкого співробітництва Національне агентство забезпечує безперервний професійний розвиток фахівців, що беруть участь у акредитації і оцінці якості вищої освіти, організовує для них тренінги, надає методичну допомогу. 

Національне агентство всіляко сприяє співробітництву НАН України, галузевих Академій наук України з вищими навчальними закладами у сфері підвищення якості освітніх програм та наукових досліджень.

Національне агентство здійснює моніторинг програм академічного обміну та стажування, орієнтованих на підвищення якості вищої освіти, надає про них інформацію з метою забезпечення додаткових можливостей професійного розвитку для викладачів та науковців.

Національне агентство ініціює та реалізує спеціальні програми підтримки  регіональних ВНЗ в галузі підвищення якості освіти.

Національне агентство сприяє активному співробітництву закладів вищої освіти з організаціями роботодавців, зокрема, у проектах, спрямованих на модернізацію системи вищої освіти відповідно до потреб ринку праці та перспективних напрямів розвитку економіки.

Національне агентство проводить системну організаційну роботу, спрямовану на входження в Європейську асоціацію забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейський реєстр агенцій з забезпечення якості вищої освіти (EQAR).

Стратегічні напрями діяльності Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти є основою для розробки плану дій на 2017 рік та на перспективу. Національне агентство бере зобов’язання інформувати широку громадськість про хід реалізації Стратегічних напрямів діяльності та про досягнуті результати.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ на період 2017 – 2020 років(проект)
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ на період 2017 – 2020 років(проект)

Членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розроблено та винесено на експертно-громадське обговорення проект Стратегічних напрямків діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2017- 2020 роки. 

Проект є програмою діяльності і пропонується на експертне громадське обговорення. Участь в якому ми запрошуємо прийняти представникам вищих навчальних закладів, наукових установ, Міністерства освіти і науки, громадських організацій, незалежних експертів з питань освіти, а також всіх, хто зацікавлений у ефективності системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

У своїй діяльності Національне агентство та всі його члени керуються такими принципами:

• Професіоналізм.

Члени Національного агентства сприяють його авторитету і формують довіру до нього в суспільстві, спираючись на власний професіоналізм, академічну репутацію та системне підвищення кваліфікації у сфері забезпечення якості вищої освіти.  

• Відповідальність. 

Діяльність Національного агентства базується на усвідомленні його членами спільної відповідальності за долю вищої освіти, науки та інновацій в Україні.

• Об’єктивність. 

Рішення Національного агентства приймають колегіально, з урахуванням різних позицій і униканням конфлікту інтересів.

• Відкритість та прозорість. 

Процедури прийняття рішень Національного агентства засновані на зрозумілих та раціонально обґрунтованих алгоритмах, які дозволять здійснювати громадський контроль за реалізацією державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. 

Національне агентство підтримує та утверджує такі ключові цінності вищої освіти:

 • Академічна доброчесність, що передбачає дотримання високих етичних і професійних стандартів діяльності у науковій та освітній сфері.
 • Студентоцентризм, який дозволяє найповніше реалізувати право здобувачів вищої освіти на якісну освіту, особистісний розвиток та затребуваність на ринку праці. 
 • Автономія вищих навчальних закладів і наукових установ, що гарантує рівність прав всіх учасників освітнього процесу, а також найкращі можливості розвитку, співробітництва і залучення інвестицій у сфері вищої освіти і науки.
 • Послідовна модернізація змісту вищої освіти відповідно до вимог сьогодення, потреб ринку праці, перспективних напрямів розвитку економіки, науки, особистості (soft skills) .
 • Європейські та світові стандарти якості, які забезпечуються у тому числі через відповідні процедури зовнішнього оцінювання якості і акредитації, прозорість і підзвітність самого Національного агентства, його входження до Європейської мережі агентств з забезпечення якості вищої освіти. 

Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти здійснює свою діяльність за такими основними напрямками:

1. Оцінювання і забезпечення якості вищої освіти

Зовнішня оцінка якості вищої освіти здійснюється Національним агентством з метою сприяння чесній конкуренції у сфері вищої освіти, створення стимулів до розвитку вищих навчальних закладів, оптимальному позиціонуванні їхніх програм на ринку освітніх послуг. Налагодження системи забезпечення якості у перспективі має призвести до перетворення вищих навчальних закладів з «фабрик дипломів державного зразка» на сучасні центри підготовки фахівців та проведення досліджень світового рівня.

В основі аналізу якості вищої освіти лежить збалансоване поєднання кількісних та якісних показників, обраних у відповідності з існуючими європейськими та світовими практиками, з урахуванням запитів студентів, роботодавців та інших бенефіціарів вищої освіти. Національне агентство розробляє критерії та індикатори для аналізу якості вищої освіти в Україні, які мають бути використані для розробки рейтингів вищих навчальних закладів України. 

Інформація про якість вищої освіти в Україні як у вимірі цілісної системи, так і конкретних закладів вищої освіти повинна бути відкритою та доступною широкому загалу. Для цього Національне агентство оприлюднює щорічну доповідь про якість вищої освіти. 

Національне агентство формує і вдосконалює вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, орієнтуючись на такі головні цілі вищої освіти, як:  (1) підготовка студентів для ефективного працевлаштування, (2) формування у них почуття активного громадянства, (3) сприяння їхньому особистому розвитку,  (4) створення умов для приросту знань, стимулювання досліджень та інновацій. 

Керуючись Європейськими стандартами і рекомендаціями, Національне агентство сприяє відповідності внутрішніх систем забезпечення якості закладів вищої освіти України таким європейським стандартам:

1) Вищі навчальні заклади повинні мати чіткі, зрозумілі і оприлюднені правила, політику і процедури забезпечення якості тієї вищої освіти, яка ними надається. Одним із обов’язкових правил має бути залучення до внутрішньої системи забезпечення якості зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, професійних асоціацій, незалежних агенцій оцінювання), а також студентів. 

2) Вищі навчальні заклади повинні мати прозорий механізм формування, моніторингу і періодичного перегляду освітніх, освітньо-наукових програм. Програми мають містити конкретні цілі, зорієнтовані на результати навчання та кваліфікації. Мають бути зрозумілі показники того, що зміст і організація реалізації програми відповідають її зазначеним цілям.

3) Вищі навчальні заклади повинні надати підтвердження того, що їхні навчальні програми дійсно мотивують студентів до навчання. 

4) Вищі навчальні заклади повинні мати і оприлюднити чіткі правила організації навчання студентів, у тому числі зарахування, організації навчання, оцінювання та визнання результатів.

5) Вищі навчальні заклади повинні надати докази того, що формування навчально-викладацького складу для їхніх програм відбувається відповідно до чесних і прозорих процедур, а також того, що в них створені сприятливі умови праці та професійного розвитку для викладачів. Необхідно також надати гарантії того, що викладачі за своїм професійним рівнем і кваліфікацією є максимально відповідними для роботи на програмі, на якій вони працюють. 

6) Вищі навчальні заклади повинні мати необхідні ресурси для здійснення освітньої діяльності та підтримки студентів. 

7) Вищі навчальні заклади збирають, аналізують і використовують необхідну інформацію для ефективного управління своєю освітньою діяльністю.

8) Чітка, правдива і коректна інформація про діяльність вищих навчальних закладів, включаючи їхні програми, матеріальне і фінансове становище, оприлюднюється на відповідних сайтах та інших публічних інформаційних ресурсах.

9) Програми, за якими ведеться підготовка у вищих навчальних закладах, повинні періодично переглядатися і вдосконалюватися.

10) Зовнішня оцінка якості вищого навчального закладу має проводитися регулярно з певною періодичністю. (Див.: ESG, 2015)

Критично важливим для внутрішньої культури якості вищого навчального закладу є спроможність його працівників чітко відповісти на питання: яким чином обрані ними способи організації навчання та викладання забезпечують оптимальне досягнення цілей відповідних освітніх програм? 

2. Акредитація освітніх програм, інші процедури визнання якості

У розробці процедур акредитації освітніх програм Національне агентство орієнтується на кращі підходи та практики, які склалися в Україні, країнах ОЕСР, а також на засновані на європейських стандартах і рекомендаціях вимоги до забезпечення якості вищої освіти. 

Основні етапи процедури акредитації такі: 

 • oформування команд експертів (галузевих експертних рад), 
 • oпроведення вищим навчальним закладом самооцінки своєї освітньої програми, її подальший аналіз експертами, 
 • oвізит експертів до ВНЗ і проведення дослідження якості з застосуванням методів евалюації,
 • oпідготовка звіту і його публікація на сайті, 
 • oрекомендації ВНЗ за результатами аналізу, час на усунення недоліків,
 • oприйняття рішення про акредитацію (позитивне, умовно позитивне, негативне) і його оголошення. 
 • oподальші дії – моніторинг процесу підвищення якості освіти у вищому навчальному закладі. 

Оновлена процедура акредитації запроваджується Національним агентством задля покращення освітніх програм, формування стабільної культури якості вищих навчальних закладів, заснованої на системному внутрішньому та зовнішньому оцінюванні й моніторингу якості, а не з метою реалізації контрольно-репресивного підходу. Залучення студентів до процедури акредитації є обов’язковим. 

Для комплексної оцінки якості програм, що потребують акредитації, мають бути покладені три види показників: показники на вході (inputs), процеси (processes), показники на виході або результати (outputs). Вони повинні бути збалансованими. Зокрема, пропонується враховувати наступне:

Показники на вході: якість абітурієнтів (за результатами ЗНО та інших видів вступних випробувань), викладацький склад (кількість, фаховість, репутація), матеріальні ресурси ВНЗ, програми та їхнє забезпечення, історія і традиції ВНЗ, фінансування. 

Процеси: навчальна атмосфера, співробітництво з роботодавцями (центри розвитку кар’єри, обсяги замовлень освітніх послуг, досліджень тощо), самооцінка і внутрішня оцінка якості всіма учасниками освітнього процесу, участь у міжнародних проектах, навчальні методи, правила формування навантаження викладачів, менеджмент і стратегічне планування, відкритість і комунікація, інноваційність, залученість студентів до управління ВНЗ та до R&D.

Показники на виході: рейтинги ВНЗ, наявність програм, які мають міжнародну акредитацію, кількість грантів, кількість публікацій, винаходів, індекс цитування співробітників, набуті компетентності студентів та випускників, рівень працевлаштування (в т.ч. за фахом) та зарплати випускників, відгуки роботодавців та експертів у галузі університетської освіти. 

Процедура формування галузевих експертних рад, що беруть участь у акредитації, має бути відкритою, прозорою і конкурентною. На основі розроблених і оприлюднених вимог Національне агентство забезпечує процес підготовки та підвищення  кваліфікації членів експертних рад з подальшою сертифікацією у відповідності до існуючих міжнародних практик та з залученням іноземних експертів.

Національне агентство акредитує незалежні установи оцінювання і забезпечення якості вищої освіти, визнає надану ними акредитацію освітніх програм чи закладів освіти у відповідності до  встановлених процедур та Європейських стандартів і рекомендацій. 

З метою покращення якості вищої освіти Національне агентство сприяє дерегуляції у сфері вищої освіти, зокрема, скасуванню надлишкових вимог та оптимізації бюрократичних процедур у процесі ліцензування освітньої діяльності. 

Національне агентство долучається до формування державного замовлення на підготовку фахівців і здійснює цю діяльність на основі принципів недискримінації, гарантій для соціально уразливих категорій населення, з урахуванням вимог ринку праці та реального попиту  на освітні послуги.

За результатами оцінювання якості вищої освіти, освітніх вимірювань та рейтингів Національне агентство формує рекомендації щодо фінансової підтримки відповідних освітніх програм та наукових досліджень.

Визнання відповідності вищих навчальних закладів статусам «національного» та  «дослідницького» здійснюється Національним агентством на принципах прозорості та недискримінації. Національне агентство виступає за відкритість статусів «національного» та «дослідницького» для максимальної кількості вищих навчальних закладів. 

3. Формування стандартів вищої освіти

Національне агентство погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю. 

При погодженні освітніх стандартів Національне агентство керується, перш за все, інтересами здобувачів вищої освіти та потребами роботодавців, як основних стейкхолдерів вищої освіти, а також враховує рекомендації професійних (фахових) асоціацій. 

Члени і співробітники Національного агентства можуть долучатися до розробки нових стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.

Національне агентство сприяє вдосконаленню стандартів вищої освіти за різними спеціальностями, у співпраці з роботодавцями і професійними асоціаціями може готувати проекти нових стандартів і оприлюднювати їх для обговорення.

Національне агентство розглядає перспективу вдосконалення стандартів вищої освіти за спеціальностями спільно з незалежними агенціями з оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, заснованими за галузевим принципом, у відповідності до встановлених процедур. 

Національне агентство формує пропозиції до переліку спеціальностей, орієнтуючись на міжнародні класифікації освіти (МСКО та інші), при цьому уникаючи надмірної деталізації та максимально враховуючи автономію ВНЗ.

Національне агентство формує базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, забезпечує її функціонування та своєчасне оновлення.

4. Забезпечення якості підготовки здобувачів наукових ступенів

Розробляючи вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь, Національне агентство відштовхується від фундаментального розуміння, що підґрунтям для якісної підготовки докторів філософії та докторів наук є не формальні вимоги, а відповідні умови для такої підготовки, які створюються навчальними закладами та науковими установами. 

Якість наукових робіт залежить від глибокого критичного обговорення і рецензування (peer-review) цих робіт на різних етапах їхньої підготовки. Національне агентство всіляко сприяє і заохочує залучення відповідних науковців, у тому зарубіжних, до рецензування і опонування дисертацій, підготовлених в Україні. 

Національне агентство активно сприяє українським вченим та вищим навчальним закладам, науковим установам у здійсненні міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень, підготовки наукових праць, монографій і дисертацій.

Важливим елементом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів має бути забезпечення для здобувачів доступу до міжнародних баз даних рецензованих періодичних видань та найновішої наукової літератури, виданої в Україні та за кордоном.

Національне агентство підтримує право навчальних закладів та наукових установ в межах їхньої автономії самостійно визнавати наукові ступені, здобуті за кордоном.

Національне агентство розробляє процедури, які забезпечать перехід від існуючої системи затвердження спеціалізованих вчених рад до гнучкої системи визнання повноважень відповідних вчених рад на рівні конкретного вищого навчального закладу, наукової установи з можливістю створення при потребі разових рад для захисту дисертацій.

5. Сприяння академічній доброчесності

Професійно-етичне підґрунтя навчальної та науково-дослідницької діяльності є фундаментальною цінністю академічного середовища, його ігнорування ставить під сумнів якісні виміри вищої освіти. Через це будь-які доведені прояви академічної недоброчесності повинні мати відповідні адміністративні та інші правові наслідки як на індивідуальному, так і на інституційному рівнях. 

Боротьба з плагіатом та іншими формами академічної недоброчесності має спиратися на прозорий механізм професійно-етичної експертизи, розроблений у відповідності до кращих світових практик у цій сфері. Особи, залучені до таких процесів, повинні мати бездоганну академічну репутацію.

Національне агентство здійснює просвітницьку роботу з метою запобіганню академічній недоброчесності та плагіату, зокрема, розробляє і оприлюднює відповідні policy paper, методологічні роз’яснення щодо уникнення плагіату в наукових роботах, сприяє розробці кодексів академічної доброчесності вищими навчальними закладами та науковими установами.

Національне агентство сприяє запровадженню декларування наукових здобутків науковцями, які претендують на визнання державою їхніх заслуг в науковій сфері. 

 Національне агентство підтримує проект формування національного репозитарію наукових текстів, який має забезпечити широкий доступ до текстів підготовлених в Україні наукових, дисертаційних досліджень, у тому числі з метою їх аналізу та виявлення в них надмірних запозичень. 

Національне агентство відповідно до законодавства може застосовувати санкції за порушення академічної доброчесності здобувачами наукових ступенів. 

6. Співпраця з громадськістю, державними та неурядовими організаціями, навчальними закладами, міжнародними організаціями у сфері забезпечення якості вищої освіти

Національне агентство формує і підтримує мережу контактів з урядовими та громадськими, міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами з метою реалізації проектів, націлених на забезпечення якості вищої освіти.

В межах широкого співробітництва Національне агентство забезпечує безперервний професійний розвиток фахівців, що беруть участь у акредитації і оцінці якості вищої освіти, організовує для них тренінги, надає методичну допомогу. 

Національне агентство всіляко сприяє співробітництву НАН України, галузевих Академій наук України з вищими навчальними закладами у сфері підвищення якості освітніх програм та наукових досліджень.

Національне агентство здійснює моніторинг програм академічного обміну та стажування, орієнтованих на підвищення якості вищої освіти, надає про них інформацію з метою забезпечення додаткових можливостей професійного розвитку для викладачів та науковців.

Національне агентство ініціює та реалізує спеціальні програми підтримки  регіональних ВНЗ в галузі підвищення якості освіти.

Національне агентство сприяє активному співробітництву закладів вищої освіти з організаціями роботодавців, зокрема, у проектах, спрямованих на модернізацію системи вищої освіти відповідно до потреб ринку праці та перспективних напрямів розвитку економіки.

Національне агентство проводить системну організаційну роботу, спрямовану на входження в Європейську асоціацію забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейський реєстр агенцій з забезпечення якості вищої освіти (EQAR).

Стратегічні напрями діяльності Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти є основою для розробки плану дій на 2017 рік та на перспективу. Національне агентство бере зобов’язання інформувати широку громадськість про хід реалізації Стратегічних напрямів діяльності та про досягнуті результати.

31.01.2017
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: лідія
Опубліковано 30.04.2017 в 06:36
наміри даної стркутури правильні та актуальні. але досвід попередніх реформ у інших галузях свідчить про те, що впливають різні чинники, які зводять до мінімуму ефект від реформ. а тому, "поживемо та побачимо".
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews