Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання: старі проблеми та нові перспективи

Автор:
Валерій Бойко
Опубліковано
17.10.2014

Зовнішнє незалежне оцінювання, увійшовши дев’ять років тому в освітній простір України, посіло в ньому чільне місце та довело суспільству свою життєздатність. Завдячуючи ЗНО, успіх вступу абітурієнта до ВНЗ став визначатися лише знаннями. Двері провідних вишів відкрилися для усіх талановитих випускників шкіл не залежно від того, наскільки далеко вони мешкають від столиці або обласних центрів. Безперечними перевагами ЗНО, на наш погляд, є: об’єктивна оцінка знань; автоматизація системи визначення результатів; створення об’єктивного механізму оцінки якості освіти; зменшення поля для корупції; транспарентність системи; підвищення мобільності абітурієнтів (отримання доступу на навчання в кращих вишах, незалежно від місця проживання, можливість подавати документи одразу до кількох університетів).

Проте, як будь-яка система, створена людиною для людини, система ЗНО не є ідеальною й потребує постійного ухвалення управлінських рішень, які, з одного боку, були б дієвими запобіжниками проти її маргіналізації, а, з іншого боку,– надавали б системі потужних імпульсів для її розвитку та удосконалення.

На сьогоднішній день система перебуває на порозі прийняття одного з таких рішень. Рішення, яке має стосуватися найбільш суспільно чутливого елементу системи – визначення результатів ЗНО. Метою написання даної статті є спроба пояснити виправданість такого рішення й механізм його реалізації.

Із перших років запровадження зовнішнього незалежного оцінювання для визначення його результатів Український центр оцінювання якості освіти застосовує шкалу 100–200 балів, яка будується автоматично на основі методу еквіпроцентильної нормалізації з середнім значенням 150 балів і середньоквадратичним відхиленням 20. Використання такої процедури шкалювання має низку суттєвих переваг. По-перше, шкала 100–200 балів є наближеною до еталонної шкали з середнім значенням результатів із кожного предмета. По-друге, шкала є стандартизованою, тобто розподіл абітурієнтів за цією шкалою є приблизно однаковим незалежно від предмета тестування. По-третє, шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього оцінювання абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів із певного предмета. По-четверте, шкала є справедливою, тому що абітурієнти, які набрали однакову кількість тестових балів із певного предмета, отримують за цією шкалою однакову оцінку. Водночас абітурієнт, який має більшу кількість тестових балів, отримає за шкалою 100–200 балів оцінку не нижчу, ніж той, хто набрав меншу кількість балів.

При цьому, з метою відсіювання абітурієнтів, рівень знань і умінь яких є фрагментарним і занизьким для продовження навчання у ВНЗ, було запроваджено своєрідний «поріг» у 124 бали. Чому вибрано саме 124 бали, а не, наприклад, 125 або 130, пояснити й обґрунтувати з позиції теорії педагогічних вимірювань неможливо. Як неможливо пояснити, чому результат у 123,5 бала є ЩЕ «непрохідним», а результат у 124 бали є ВЖЕ «прохідним». А якщо врахувати ту обставину, що цей кількісний показник є «універсальним», оскільки застосовується до результатів тестування з усіх предметів, парадоксальність ситуації стає ще більш очевидною.

Крім того, іншим «вузьким» місцем «порогу» в 124 бали є те, що його автоматичне встановлення не гарантує відсікання бала «сліпого вгадування» (рис. 1).

Аби зрозуміти наскільки такий стан речей є властивим для системи зовнішнього незалежного оцінювання в цілому розглянемо результати конвертації тестових балів зовнішнього оцінювання 2014 року в оцінки за шкалою 100–200 балів. У таблиці 1 подано тестовий бал з відповідного предмета та його значення в шкалі 100–200, отримання якого надавало абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі до ВНЗ, у таблиці 2 подано бал «сліпого вгадування» з відповідного предмета та його значення в шкалі 100–200.

Таблиця 1


Таблиця 2


Аналіз кількісних даних таблиць дає змогу виокремити три групи предметів:

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, суттєво перевищує бал «сліпого вгадування» (українська мова і література, російська мова, біологія, географія);

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, мінімально перевищує бал «сліпого вгадування» (хімія, іноземна мова) або є тотожнім (історія України);

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, є нижчим бала «сліпого вгадування» (математика, фізика). 

Таким чином, лише в результатах з математики (рис. 2) і фізики (рис. 3) спостерігаємо картину, коли автоматично встановлений «поріг» у 124 бали, начебто відсіявши абітурієнтів, які не мають елементарних знань аби продовжувати навчання у ВНЗ, не відфільтрував тих абітурієнтів, які з високим ступенем імовірності набрали свої бали завдяки лотерейній вдачі, а не предметним знанням і вмінням.

 Отже, ситуація для системи ЗНО не є критичною, хоча і є дражливою, оскільки викликає нарікання, перш за все, з боку тих вишів, які зарахували на навчання абітурієнтів з балами вище «порогу» в 124 бали, але нижче порогу «сліпого вгадування». Насправді ж у таких новоспечених студентів за плечима немає реальних знань, а їхнє відрахування з ВНЗ є лише питанням найближчої сесії.

Яким ж є шлях вирішення проблеми співвідношення «порогу» в 124 бали та бала «сліпого вгадування»?

Найпростішим, на перший погляд, виглядає шлях збільшення кількості завдань у тестах з математики та фізики. Однак, такий крок тягне за собою збільшення видатків на підготовку та адміністрування тестів, що в нинішніх умовах є вкрай проблематичним. З іншого боку, «довантаження» й без того трудомістких тестів новими завданнями вплине на якість тестів як інструментів вимірювання, оскільки фактор втомленості абітурієнта суттєво й негативно впливатиме на результат виконання ним завдань тесту.

При цьому залишається нездоланою проблема «порогу» 124 балів з точки зору його предметного змісту. Ще раз підкреслимо, що предметно наповнити кількісний показник, отриманий статистичним шляхом, неможливо в принципі.

Таким чином, ситуація дещо нагадує цугцванг, коли будь-який крок може лише погіршувати позиції системи в цілому.

Існуючий проблемний дуалізм «порогу» (відсіяти одночасно і тих абітурієнтів, які не мають елементарних знань для подальшого навчання у виші, пояснивши який саме обсяг знань стоїть за кількісним показником у 124 бали, і тих, які з високим ступенем імовірності набрали свої бали завдяки вгадуванню), на наш погляд, може бути подоланий, якщо система перейде на нові методологічні засади його визначення.

Тобто необхідно відмовитися від відносного критерію встановлення «порогу», коли його кількісний показник залежить від того, наскільки хороші результати абітурієнт продемонстрував відносно інших учасників тестування, та запровадити абсолютний критерій, коли рішення щодо «порогу» («склав»/«не склав») ухвалюється експертним шляхом.

На сьогоднішній день галузь освітніх вимірювань володіє широким спектром методик експертного визначення порогу «склав»/«не склав», проте метою даної статті не є огляд усіх існуючих методів [1]. Розглянемо лише метод, який, на наш погляд, доцільно використати в системі зовнішнього незалежного оцінювання. Мова йде про метод, запропонований і описаний В. Ангоффом[2].

Чому саме метод Ангоффа? Серед чинників, що свідчать на його користь, визначальними є такі:

– пройшов ґрунтовну емпіричну перевірку й довів свою ефективність;

– широко представлений  в науковій літературі й високо оцінений фахівцями з педагогічних вимірювань;

– не потребує залучення значних матеріальних і людських ресурсів;

– потребує мінімального навчання та інструктажу залучених експертів;

– простота, легкість та прозорість процедури реалізації (адміністрування);

– висока надійність результатів його застосування. 

Сутність метода Ангоффа полягає в наступному. Після завершення тестування з кожного предмета збирається група експертів (спеціальна експертна комісія), яка, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на кожне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала» (рис. 4).

 Рисунок 4


Таким чином, «пороговий бал» – мінімальна кількість (сума) тестових балів зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, отримання яких надає абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі на навчання до вищого навчального закладу України.

                     Як вже зазначалося, процедура адміністрування методу є доволі простою й прозорою та складається з кількох етапів.

1 етап – організаційний.

На цьому етапі відбувається формування кола експертів–предметників. Їх має бути не менше 10. При цьому, експерти мають бути різної статі, віку, сфери діяльності (вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій і ліцеїв; викладачі вищих навчальних закладів, науковці Національної академії наук, Академії педагогічних наук). У такий спосіб створюється прийнятний «освітній фон», коли експертна комісія в цілому репрезентуватиме освітнє середовище України. Варто підкреслити, що чим більше буде залучено експертів, тим кращою буде дисперсія експертних оцінок. Крім того, різність думок (оцінок) зменшуватиме ефект «яструба/голубки». Як наслідок – більш точним виявиться середнє значення критеріального «порогового бала».

2 етап – підготовчо-методологічний.

На цьому етапі відбувається загальне знайомство експертів з тестом, його структурою, формами завдань тощо. З метою забезпечення спільності розуміння підходу до оцінювання завдань експерти, ознайомившись із тестом, у своєму колі мають обговорити та визначитися з поняттям «мінімально підготовлений абітурієнт». У якості ілюстрації наведемо можливі визначення загального характеру.

«Мінімально підготовлений абітурієнт»:

– той, хто володіє найменшим обсягом знань, необхідних для виконання завдання;

– той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.

Зрозуміло, що експерти під час обговорення мають наповнити поняття предметним змістом. Наприклад, «мінімально підготовлений абітурієнт з іноземної мови – це той, хто читає короткі прості тексти з метою отримання основної інформації; знаходить необхідну інформацію у простих текстах повсякденного характеру (реклама, оголошення, меню, розклад руху поїздів, електронні листи тощо); вживає прості граматичні структури із завченими фразами, групами з кількох слів та стійких виразів для опису простих щоденних ситуацій; пише короткі прості записки та звернення, пов’язані з нагальними потребами».

        Після завершення обговорення модератор роботи комісії роздає Листи оцінювання завдань тесту (рис. 5) та здійснює загальний інструктаж експертів щодо оцінювання завдань: «Визначте (оцініть) кількість мінімально підготовлених абітурієнтів зі 100, які правильно виконають завдання. Наприклад, якщо на Вашу думку це завдання виконає 60 зі 100, то в графі «% правильної відповіді» Листа оцінювання запишіть значення 60%».

Рисунок 5

          Під час інструктажу модератор групи обов’язково наголошує на таких моментах:

1) оцінка не повинна бути вищою, ніж 95 та нижчою, ніж 25 (для завдань з чотирма варіантами відповіді), оскільки навіть дуже добре підготовлений абітурієнт може помилитися й не виконати завдання, а мінімально підготовлений абітурієнт може вгадати правильну відповідь;

2) під час роботи експертам не надаються «ключі» відповідей до завдань, оскільки це може необґрунтовано впливати на експерта, нівелюючи його розуміння, «відчуття» складності завдання.

3 етап – експертна оцінка тестових завдань.

На цьому етапі експерти самостійно працюють із завданнями тесту,заповнюючи Лист оцінювання. Варто підкреслити, що обговорення експертами завдань та можливих ймовірностей правильних відповідей не допускається.

4 етап – узагальнення експертних оцінок.

Модератор групи збирає Листи оцінювання та вводить значення в таблицю Excel для кожного завдання по кожному експерту й обчислює стандартне відхилення (рис. 6).

 Рисунок 6


Стандартне відхилення є «дзеркалом», яке відображає рівень розбіжностей між експертами по кожному завданню. Низький його показник свідчить про високий рівень згоди між експертами. Високий показник є підґрунтям для колективного обговорення експертами причин розбіжностей в оцінках, яке організовує та координує модератор. Мета обговорення – підвищити рівень згоди між експертами шляхом перегляду ними своїх оцінок.

Варто підкреслити, що будь-яке завдання, для якого стандартне відхилення експертних оцінок перевищує 10, колективно обговорюється. За результатами таких обговорень експерти можуть змінити свою оцінку. У такому разі модератор групи вносить відповідні зміни в узагальнену таблицю Excel.

Слід зауважити, що на цьому етапі роботи комісії експерти мають бути ознайомлені зі статистичними характеристиками результатів тестування (мода, медіана, середнє значення, стандартне відхилення, асиметрія, ексцес) та психометричними характеристиками завдань тесту (складність, розподільна здатність, кореляція). Урахування цих даних під час колективного обговорення експертних оцінок дозволить підвищити інформативність і обґрунтованість встановленого «порогового бала».

5 етап – визначення «порогового бала».

Після обговорення, коригування експертами своїх оцінок модератор в таблиці Excel здійснює перетворення відсотка ймовірності правильної відповіді по кожному завданню у відповідний коефіцієнт. Наприклад, 45% – 0,45, 30% – 0,30 і т. д.

Далі модератор обчислює суму всіх коефіцієнтів завдань тесту по кожному експерту. Ця сума є «пороговим балом», який встановив певний експерт.

На завершення обчислюється середнє значення «порогових балів» усіх експертів (рис. 7). Це значення і є підсумковим «пороговим балом» для тесту, заради визначення якого й працювала експертна комісія. 

                                           Рисунок 7


Після проведення усіх процедур обчислення результат роботи експертної комісії документально оформлюється Протоколом засідання комісії та Протокольним рішенням (ухвалою) щодо встановленого «порогового бала» з відповідного предмета.

Далі відбувається стандартна процедура переведення тестових балів у оцінки за шкалою 100–200 балів. При цьому точкою відліку на шкалі буде не « тестових балів, а значення «порогового балу». Таким чином, результати абітурієнтів, які подолали «поріг», займуть відповідне місце на рейтинговій шкалі в діапазоні від 100 до 200 балів. У результаті навіть абітурієнти, які матимуть рейтинговий результат 100,5 балів, не кажучи вже про тих, чий результат становитиме 123,5 бала, отримають можливість брати участь у конкурсному випробуванні під час вступу на навчання до вищого навчального закладу України.

Таким чином, перехід до використання в практиці визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання критеріального «порогового бала» («склав»/ «не склав») дозволить подолати дуалізм проблеми «порогу» в 124 бали та розширити можливості тих абітурієнтів, які мають відповідний багаж знань і умінь, аби стати студентами омріяних університетів.  

Валерій Бойко, начальник відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти

[1] Докладний опис існуючий методів можна знайти в: Livingston, S.A., & Zieky, M.J. (1982; 2004). Passing Scores: A Manual for Setting Standards of Performance on Educational and Occupational Tests. Princeton: Educational Testing Service.

[2] Angoff, W.H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R.L. Thorndike (Ed.), Educational measurement (2nd ed., pp. 508–600). Washington, DC: American Council on Education.

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання: старі проблеми та нові перспективи
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання: старі проблеми та нові перспективи

Зовнішнє незалежне оцінювання, увійшовши дев’ять років тому в освітній простір України, посіло в ньому чільне місце та довело суспільству свою життєздатність. Завдячуючи ЗНО, успіх вступу абітурієнта до ВНЗ став визначатися лише знаннями. Двері провідних вишів відкрилися для усіх талановитих випускників шкіл не залежно від того, наскільки далеко вони мешкають від столиці або обласних центрів. Безперечними перевагами ЗНО, на наш погляд, є: об’єктивна оцінка знань; автоматизація системи визначення результатів; створення об’єктивного механізму оцінки якості освіти; зменшення поля для корупції; транспарентність системи; підвищення мобільності абітурієнтів (отримання доступу на навчання в кращих вишах, незалежно від місця проживання, можливість подавати документи одразу до кількох університетів).

Проте, як будь-яка система, створена людиною для людини, система ЗНО не є ідеальною й потребує постійного ухвалення управлінських рішень, які, з одного боку, були б дієвими запобіжниками проти її маргіналізації, а, з іншого боку,– надавали б системі потужних імпульсів для її розвитку та удосконалення.

На сьогоднішній день система перебуває на порозі прийняття одного з таких рішень. Рішення, яке має стосуватися найбільш суспільно чутливого елементу системи – визначення результатів ЗНО. Метою написання даної статті є спроба пояснити виправданість такого рішення й механізм його реалізації.

Із перших років запровадження зовнішнього незалежного оцінювання для визначення його результатів Український центр оцінювання якості освіти застосовує шкалу 100–200 балів, яка будується автоматично на основі методу еквіпроцентильної нормалізації з середнім значенням 150 балів і середньоквадратичним відхиленням 20. Використання такої процедури шкалювання має низку суттєвих переваг. По-перше, шкала 100–200 балів є наближеною до еталонної шкали з середнім значенням результатів із кожного предмета. По-друге, шкала є стандартизованою, тобто розподіл абітурієнтів за цією шкалою є приблизно однаковим незалежно від предмета тестування. По-третє, шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього оцінювання абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів із певного предмета. По-четверте, шкала є справедливою, тому що абітурієнти, які набрали однакову кількість тестових балів із певного предмета, отримують за цією шкалою однакову оцінку. Водночас абітурієнт, який має більшу кількість тестових балів, отримає за шкалою 100–200 балів оцінку не нижчу, ніж той, хто набрав меншу кількість балів.

При цьому, з метою відсіювання абітурієнтів, рівень знань і умінь яких є фрагментарним і занизьким для продовження навчання у ВНЗ, було запроваджено своєрідний «поріг» у 124 бали. Чому вибрано саме 124 бали, а не, наприклад, 125 або 130, пояснити й обґрунтувати з позиції теорії педагогічних вимірювань неможливо. Як неможливо пояснити, чому результат у 123,5 бала є ЩЕ «непрохідним», а результат у 124 бали є ВЖЕ «прохідним». А якщо врахувати ту обставину, що цей кількісний показник є «універсальним», оскільки застосовується до результатів тестування з усіх предметів, парадоксальність ситуації стає ще більш очевидною.

Крім того, іншим «вузьким» місцем «порогу» в 124 бали є те, що його автоматичне встановлення не гарантує відсікання бала «сліпого вгадування» (рис. 1).

Аби зрозуміти наскільки такий стан речей є властивим для системи зовнішнього незалежного оцінювання в цілому розглянемо результати конвертації тестових балів зовнішнього оцінювання 2014 року в оцінки за шкалою 100–200 балів. У таблиці 1 подано тестовий бал з відповідного предмета та його значення в шкалі 100–200, отримання якого надавало абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі до ВНЗ, у таблиці 2 подано бал «сліпого вгадування» з відповідного предмета та його значення в шкалі 100–200.

Таблиця 1


Таблиця 2


Аналіз кількісних даних таблиць дає змогу виокремити три групи предметів:

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, суттєво перевищує бал «сліпого вгадування» (українська мова і література, російська мова, біологія, географія);

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, мінімально перевищує бал «сліпого вгадування» (хімія, іноземна мова) або є тотожнім (історія України);

– предмети, де тестовий бал, необхідний для подолання «порогу» 124 балів, є нижчим бала «сліпого вгадування» (математика, фізика). 

Таким чином, лише в результатах з математики (рис. 2) і фізики (рис. 3) спостерігаємо картину, коли автоматично встановлений «поріг» у 124 бали, начебто відсіявши абітурієнтів, які не мають елементарних знань аби продовжувати навчання у ВНЗ, не відфільтрував тих абітурієнтів, які з високим ступенем імовірності набрали свої бали завдяки лотерейній вдачі, а не предметним знанням і вмінням.

 Отже, ситуація для системи ЗНО не є критичною, хоча і є дражливою, оскільки викликає нарікання, перш за все, з боку тих вишів, які зарахували на навчання абітурієнтів з балами вище «порогу» в 124 бали, але нижче порогу «сліпого вгадування». Насправді ж у таких новоспечених студентів за плечима немає реальних знань, а їхнє відрахування з ВНЗ є лише питанням найближчої сесії.

Яким ж є шлях вирішення проблеми співвідношення «порогу» в 124 бали та бала «сліпого вгадування»?

Найпростішим, на перший погляд, виглядає шлях збільшення кількості завдань у тестах з математики та фізики. Однак, такий крок тягне за собою збільшення видатків на підготовку та адміністрування тестів, що в нинішніх умовах є вкрай проблематичним. З іншого боку, «довантаження» й без того трудомістких тестів новими завданнями вплине на якість тестів як інструментів вимірювання, оскільки фактор втомленості абітурієнта суттєво й негативно впливатиме на результат виконання ним завдань тесту.

При цьому залишається нездоланою проблема «порогу» 124 балів з точки зору його предметного змісту. Ще раз підкреслимо, що предметно наповнити кількісний показник, отриманий статистичним шляхом, неможливо в принципі.

Таким чином, ситуація дещо нагадує цугцванг, коли будь-який крок може лише погіршувати позиції системи в цілому.

Існуючий проблемний дуалізм «порогу» (відсіяти одночасно і тих абітурієнтів, які не мають елементарних знань для подальшого навчання у виші, пояснивши який саме обсяг знань стоїть за кількісним показником у 124 бали, і тих, які з високим ступенем імовірності набрали свої бали завдяки вгадуванню), на наш погляд, може бути подоланий, якщо система перейде на нові методологічні засади його визначення.

Тобто необхідно відмовитися від відносного критерію встановлення «порогу», коли його кількісний показник залежить від того, наскільки хороші результати абітурієнт продемонстрував відносно інших учасників тестування, та запровадити абсолютний критерій, коли рішення щодо «порогу» («склав»/«не склав») ухвалюється експертним шляхом.

На сьогоднішній день галузь освітніх вимірювань володіє широким спектром методик експертного визначення порогу «склав»/«не склав», проте метою даної статті не є огляд усіх існуючих методів [1]. Розглянемо лише метод, який, на наш погляд, доцільно використати в системі зовнішнього незалежного оцінювання. Мова йде про метод, запропонований і описаний В. Ангоффом[2].

Чому саме метод Ангоффа? Серед чинників, що свідчать на його користь, визначальними є такі:

– пройшов ґрунтовну емпіричну перевірку й довів свою ефективність;

– широко представлений  в науковій літературі й високо оцінений фахівцями з педагогічних вимірювань;

– не потребує залучення значних матеріальних і людських ресурсів;

– потребує мінімального навчання та інструктажу залучених експертів;

– простота, легкість та прозорість процедури реалізації (адміністрування);

– висока надійність результатів його застосування. 

Сутність метода Ангоффа полягає в наступному. Після завершення тестування з кожного предмета збирається група експертів (спеціальна експертна комісія), яка, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на кожне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала» (рис. 4).

 Рисунок 4


Таким чином, «пороговий бал» – мінімальна кількість (сума) тестових балів зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, отримання яких надає абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при вступі на навчання до вищого навчального закладу України.

                     Як вже зазначалося, процедура адміністрування методу є доволі простою й прозорою та складається з кількох етапів.

1 етап – організаційний.

На цьому етапі відбувається формування кола експертів–предметників. Їх має бути не менше 10. При цьому, експерти мають бути різної статі, віку, сфери діяльності (вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій і ліцеїв; викладачі вищих навчальних закладів, науковці Національної академії наук, Академії педагогічних наук). У такий спосіб створюється прийнятний «освітній фон», коли експертна комісія в цілому репрезентуватиме освітнє середовище України. Варто підкреслити, що чим більше буде залучено експертів, тим кращою буде дисперсія експертних оцінок. Крім того, різність думок (оцінок) зменшуватиме ефект «яструба/голубки». Як наслідок – більш точним виявиться середнє значення критеріального «порогового бала».

2 етап – підготовчо-методологічний.

На цьому етапі відбувається загальне знайомство експертів з тестом, його структурою, формами завдань тощо. З метою забезпечення спільності розуміння підходу до оцінювання завдань експерти, ознайомившись із тестом, у своєму колі мають обговорити та визначитися з поняттям «мінімально підготовлений абітурієнт». У якості ілюстрації наведемо можливі визначення загального характеру.

«Мінімально підготовлений абітурієнт»:

– той, хто володіє найменшим обсягом знань, необхідних для виконання завдання;

– той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.

Зрозуміло, що експерти під час обговорення мають наповнити поняття предметним змістом. Наприклад, «мінімально підготовлений абітурієнт з іноземної мови – це той, хто читає короткі прості тексти з метою отримання основної інформації; знаходить необхідну інформацію у простих текстах повсякденного характеру (реклама, оголошення, меню, розклад руху поїздів, електронні листи тощо); вживає прості граматичні структури із завченими фразами, групами з кількох слів та стійких виразів для опису простих щоденних ситуацій; пише короткі прості записки та звернення, пов’язані з нагальними потребами».

        Після завершення обговорення модератор роботи комісії роздає Листи оцінювання завдань тесту (рис. 5) та здійснює загальний інструктаж експертів щодо оцінювання завдань: «Визначте (оцініть) кількість мінімально підготовлених абітурієнтів зі 100, які правильно виконають завдання. Наприклад, якщо на Вашу думку це завдання виконає 60 зі 100, то в графі «% правильної відповіді» Листа оцінювання запишіть значення 60%».

Рисунок 5

          Під час інструктажу модератор групи обов’язково наголошує на таких моментах:

1) оцінка не повинна бути вищою, ніж 95 та нижчою, ніж 25 (для завдань з чотирма варіантами відповіді), оскільки навіть дуже добре підготовлений абітурієнт може помилитися й не виконати завдання, а мінімально підготовлений абітурієнт може вгадати правильну відповідь;

2) під час роботи експертам не надаються «ключі» відповідей до завдань, оскільки це може необґрунтовано впливати на експерта, нівелюючи його розуміння, «відчуття» складності завдання.

3 етап – експертна оцінка тестових завдань.

На цьому етапі експерти самостійно працюють із завданнями тесту,заповнюючи Лист оцінювання. Варто підкреслити, що обговорення експертами завдань та можливих ймовірностей правильних відповідей не допускається.

4 етап – узагальнення експертних оцінок.

Модератор групи збирає Листи оцінювання та вводить значення в таблицю Excel для кожного завдання по кожному експерту й обчислює стандартне відхилення (рис. 6).

 Рисунок 6


Стандартне відхилення є «дзеркалом», яке відображає рівень розбіжностей між експертами по кожному завданню. Низький його показник свідчить про високий рівень згоди між експертами. Високий показник є підґрунтям для колективного обговорення експертами причин розбіжностей в оцінках, яке організовує та координує модератор. Мета обговорення – підвищити рівень згоди між експертами шляхом перегляду ними своїх оцінок.

Варто підкреслити, що будь-яке завдання, для якого стандартне відхилення експертних оцінок перевищує 10, колективно обговорюється. За результатами таких обговорень експерти можуть змінити свою оцінку. У такому разі модератор групи вносить відповідні зміни в узагальнену таблицю Excel.

Слід зауважити, що на цьому етапі роботи комісії експерти мають бути ознайомлені зі статистичними характеристиками результатів тестування (мода, медіана, середнє значення, стандартне відхилення, асиметрія, ексцес) та психометричними характеристиками завдань тесту (складність, розподільна здатність, кореляція). Урахування цих даних під час колективного обговорення експертних оцінок дозволить підвищити інформативність і обґрунтованість встановленого «порогового бала».

5 етап – визначення «порогового бала».

Після обговорення, коригування експертами своїх оцінок модератор в таблиці Excel здійснює перетворення відсотка ймовірності правильної відповіді по кожному завданню у відповідний коефіцієнт. Наприклад, 45% – 0,45, 30% – 0,30 і т. д.

Далі модератор обчислює суму всіх коефіцієнтів завдань тесту по кожному експерту. Ця сума є «пороговим балом», який встановив певний експерт.

На завершення обчислюється середнє значення «порогових балів» усіх експертів (рис. 7). Це значення і є підсумковим «пороговим балом» для тесту, заради визначення якого й працювала експертна комісія. 

                                           Рисунок 7


Після проведення усіх процедур обчислення результат роботи експертної комісії документально оформлюється Протоколом засідання комісії та Протокольним рішенням (ухвалою) щодо встановленого «порогового бала» з відповідного предмета.

Далі відбувається стандартна процедура переведення тестових балів у оцінки за шкалою 100–200 балів. При цьому точкою відліку на шкалі буде не « тестових балів, а значення «порогового балу». Таким чином, результати абітурієнтів, які подолали «поріг», займуть відповідне місце на рейтинговій шкалі в діапазоні від 100 до 200 балів. У результаті навіть абітурієнти, які матимуть рейтинговий результат 100,5 балів, не кажучи вже про тих, чий результат становитиме 123,5 бала, отримають можливість брати участь у конкурсному випробуванні під час вступу на навчання до вищого навчального закладу України.

Таким чином, перехід до використання в практиці визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання критеріального «порогового бала» («склав»/ «не склав») дозволить подолати дуалізм проблеми «порогу» в 124 бали та розширити можливості тих абітурієнтів, які мають відповідний багаж знань і умінь, аби стати студентами омріяних університетів.  

Валерій Бойко, начальник відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти

[1] Докладний опис існуючий методів можна знайти в: Livingston, S.A., & Zieky, M.J. (1982; 2004). Passing Scores: A Manual for Setting Standards of Performance on Educational and Occupational Tests. Princeton: Educational Testing Service.

[2] Angoff, W.H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R.L. Thorndike (Ed.), Educational measurement (2nd ed., pp. 508–600). Washington, DC: American Council on Education.

17.10.2014
Валерій Бойко
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: Діана Герасина
Опубліковано 19.06.2017 в 09:07
Доброго дня , зала чи ні моя донька білогію з такими результатами Кількість тестових балів
29 (двадцять дев’ять балів) із 76
Результат за шкалою 100 – 200 балів
120.0 (сто двадцять балів)
Державна підсумкова атестація
Кількість тестових балів
29 (двадцять дев’ять балів)
Державна підсумкова атестація
Результат за шкалою 1 – 12 балів -5
Автор: Галина Пуха
Опубліковано 20.06.2016 в 20:02
В таблиці написано з біології потрібно 18 тестів щоб було 125.неправда в мене 30 і тільки 117. Як це вони рахують по якім таблицям?
Автор: Ростислав
Опубліковано 19.06.2016 в 21:30
Виявлено проблему з перерахунком результатів тестів з різних іноземних мов, що обов'язково скоро проявиться несправедливим підрахунком балів при вступі у ВИШ на одну й ту ж спеціальність, де враховуються бали з іноземної мови (різних мов!). Абітурієнт, який однаково добре здав німецьку мову отримає після перерахунку тестових балів МЕНШУ КІЛЬКІСТЬ балів (100-200), ніж інший абітурієнт, який так само здав тест, наприклад, з англійської мови! Через нерівну "ціну помилки" в тестах з різних мов! Але ж при вступі в один і той же ВИШ результати тих, хто здавав тести з різних мов повинні б "важити" однаково! Прошу роз'яснити цю ситуацію і виправити цю проблему.
Ростислав (Івано-Франківс ьк)
Автор: Мама випускника
Опубліковано 16.06.2016 в 08:42
Мій син здав ЗНО добре, але від багатьох батьків випускників я неодноразово чую про існуючі пропозиції організувати вступ до ВИШів за допомогою сфальсифіковани х результатів ЗНО, аналогічно минулому року. Особливо в Києві та Київській області. Прошу перевірити систему.
Автор: Александр
Опубліковано 15.06.2016 в 17:10
Подскажите пожалуйста, я здал физику на 16 тестовых баллов, пройду ли я?
Автор: Олег14875
Опубліковано 10.06.2016 в 12:30
я підготував петицію щодо порогу та кількості завдань. прохання розповсюджуйте у соцмережах. secure.avaaz.org/.../?cyukQkb
Автор: Николай
Опубліковано 09.06.2016 в 11:43
Знакомая живёт в Чехии. У них 11 лет детей учат, а в 12 классе готовят к экзаменам. А у нас дети сдают ЗНО в мае, когда еще есть учёба и надо про аттестат думать. Как разорваться? И не надо умных мыслей про то, что " надо готовиться". Да, надо. Только как 17 -летнему подростку всё успеть: и на уроках посидеть, и уроки сделать, и на дополнительные сходить (курсы, частным образом неважно), и ЗНО нормально сдать. Сын на английский ехал с одного конца города в другой. Потом на солнцепёке ждал, когда их пригласят в школу. Потом еще час, пока отдадут черновики, потом обратно через весь город. А что говорить про иногородних. Самое обидное, что дети наших "можновдадців" не учатся в Украине. Кстати, ЗНО можно купить, это только цена вопроса.
Автор: Олег14875
Опубліковано 08.06.2016 в 15:10
я хочу судитися із встановленням порогу склав/не склав. він є необєктивним, неконституційни м і дискримінуючим коли вуз встановлює декілько предметяів на вибір. а в тих предметах різні визначені пороги. або буду судитися сам від імені сина (якщо не складе поріг), в іншому випадку можу допомогти сьогоднішнім і майбутнім випусникам. своє рішення напишу пізніше.
P.S. середній рівень атестату 9-10 балів. 2 обовязкові предмета із ЗНО син здав на дуууууже добре майже на відмінно, проходить на державне. а ось із 3 предметом є нюанси через цей клятий поріг, якщо не пройде, навіть на платне не поступить Так, що Шановний В.Бойко я можу з Вами посперечатись про справедлявість : " безперечні переваги ЗНО, на наш погляд, є: об’єктивна оцінка знань; автоматизація системи визначення результатів; створення об’єктивного механізму оцінки якості освіти... ". На конкретному прикладі свого сина. я налаштований дуже серсьозно незалежно від результату 3 предмету.
Автор: Игорь
Опубліковано 31.05.2016 в 10:48
У меня ребенок был отстранен от сдачи ЗНО за нарушение, комиссия не дала разрешения на повторную сдачу. Как можно еще попробовать сдать ЗНО повторно?
Автор: оля
Опубліковано 31.05.2016 в 09:35
що робити якщо нема на інформаційних сторінках запрошення перепустки на 10 червня хоча укр мова 51 порогововий бал
історія 27
Автор: Інннна
Опубліковано 28.05.2016 в 14:28
украінська мова та литература 101 бал математика 100 це проходні?
Автор: Альона Безсмертна
Опубліковано 26.05.2016 в 12:36
Цьогорічне ЗНО це повне безглузддя!!! Якщо порівняти Таблицю переведення тестових балів,з української мови і літератури ,у рейтингову оцінку за 2015 і за 2016 роки ,то стає просто смішно ,якщо наприклад у 2015 набравши 40 тестових балів оцінювалося як 142.5 (за шкалою 100-200) і це вважалося профільним балом,то цяж сама кількість тестових балів у 2016 році оцінюється як 124 бали (за шкалою 100-200) !!! 18 балів різниці ,Ви що знущаєтесь? Я на всі 100% впевнена ,що більшість високопосадовці в які мають відношення до навчальної частини не взмозі скласти ЗНО і набрати хочаб мінімальний бал!!! І поясніть всім будь ласка - яку формулу Ви використовуєте для того ,щоб порахувати результати ЗНО?
Автор: Олег14875
Опубліковано 08.06.2016 в 12:51
використовуєтьс я формула "все НЕ для дітей". ось гляньте просто на кількість завдань з предметів і кількість макс. балів за них. Укр. 58 (104- твір 20), рос 51 (88-твір 20) англ, іспан, 43 (56 - твір14, а чому не 20???), історія 60(94) мат. 33 (62). у Вас не виникає запитання чому різна кількість завдань і їх оцінювання? я б хотів задати це запитання, а також про різний (взагалі він не потрібний, не знаю в яких країнах він ще є) пороговий бал Міністру освіти. чому з математики опустили цей бал до 9 (тому що не буде кого вчити у математичних вузах). чому на початку року іноземна була обовязковою, а потім її скасували?
Автор: Наталі
Опубліковано 25.05.2016 в 19:43
3) А підручник за 10кл. - це знущання над історією, учнями і вчителями. Питання відповідають, можливо, програмі, а чи відповідають вимогам підручники, години на вивчення предмету? Чи можуть витримати випускники вивчення двох десятків непотрібних предметів, скорочення яких обіцяли ще їх батькам. Сумно.
Автор: Наталі
Опубліковано 25.05.2016 в 19:40
Працюю в школі вчителем історії більше двадцяти років, до роботи ставлюся відповідально. Випускники здають ЗНО гарно, жодного разу не було учня який би не склавали ЗНО, принаймі я про це не знаю. Два випускники мали 200 б., у минулому році мій учень не зробив жодної помилки, але ЗНО - суцільний стрес: я хвилююся за учнів, я бачила як на консультації 12.05. їх уже "трясло", почали робити елементарні помилки, голос тремтів, дати путалися, і скільки я не намагалася їх настроїти на робочий настрій без хвилюваня, мені це не вдалося. Помилок наробили чимало. Зараз аналізую чому? 1) Питання написані складно, більшість учнів елементарно не розуміють, що їх запитують. 2) Об"єм матеріалу дуже великий, а години на вивчення відсутні, як можна ставити у 10 класі 1 год. історії України? З предмету який формує особистість, людяність, патріотизм?
Автор: Учень
Опубліковано 24.05.2016 в 13:27
Не робіть ЗНО з англійської мови обов'язковим,аб о хоча б не додавайте аудіювання.
Автор: артурee
Опубліковано 23.05.2016 в 13:20
а сами ети професора решат етйзадания
Автор: Лілія
Опубліковано 21.05.2016 в 13:28
Цьогорічне ЗНО просто вбиває. По 1. повне дуренство під час навчання, коли ще готуєш домашні завдання з інших предметів здавати іспит , який визначає і медаль, успішність в школі і майбутнє поступлення.По 2. як за 8 днів можна здати українську мову, математику і історію, (матеріал від 5 по 11 клас)?????????? ??????? , а ще треба робити уроки , здавати інші предмети , уроки то не відміняли. Як в середу здавати математику , в четвер на навчання , а в пятницю вже на історію????Це просто жах !!!!!! Навіть те, що знав перемелеться в голові, По 3. Завдання з математики на периметр чи завдання з історії 28, 25, і більша половина , які стосуються літератури, чи взагалі безглуздості з малюнками... Дуже хотілося , щоб ті "прфесори" ,що то напридумували, прилетіли з уроків , в чужу школу і в відведений час все написали. Я не сперечаюся, що є люди , які справилися, та їх так мало, аж , аж. Не всі діти такі сильні МОРАЛЬНО , щоб це подолати.
Автор: ОлександрАве
Опубліковано 12.05.2016 в 12:36
а от про нашу систему улюблену БОЛоНСЬКУ- це окрема тема.
Я вважаю її треба міняти. ще рокіів 6 назад коли я здавав курсову, ми одночасно робили диплом- заліки +курсову+ контрольні- це по вашому нормально? я вам скажу - це було у поліграфічному.

А болонська система лише робить каші в головах - та вбивае розвиток да дитинство людей.
Потрібна інша система , яка дає змогу вивчати те що тобі даеться(подобає ться). Люди б змогли досконало знато те що їм треба- більш якісні спеціалісти в різних галузях.

А ми просто усіх під один шаблом міряємо- на тобі математику- на тобі фізику чи історію. іноді це взагалі непотрібно.
Як працівники банку працюють з мільйонами- їм матиматика взагалі непотрібна. є калькулятор і все.(знайомі з каси перерахунку)
Автор: ОлександрАве
Опубліковано 12.05.2016 в 12:28
ЗНО не усім потрібно. але в тестах багато бреда.


не зважайте а помилки,мені друкувати -переключати іноді нехочеться, що незагубити думки.
Автор: ОлександрАве
Опубліковано 12.05.2016 в 12:26
3) люди кажуть зробіть тест складнішим, ми розумні, а ви неучі. А якщо я закінчив коледж та маю неповну вищу освіту. за цей час я поміняв 3 роботи, але працюючи мені кажуть- да ви гарно працюєте і т.д. але вам потрібно папірець про те що ви пройшли мозговправство в наших ВНЗ по болонський ситсемі. + до цього я нехочу працювати в тій галузі що закінчив, а хочу поміняти. отож мені потрібно через 8-10 років йти і вчити школярську программу, коли як людина я можу виконувати навіть депутаськи обовьязки. хочеться послати на *** просто тіх кто думає що вони розумніщі за іньших. а самі потім вулиці метуть з червоними дипломамми.
Автор: ОлександрАве
Опубліковано 12.05.2016 в 12:25
Я людина не з України і в свої 24 роки багато чого проаналізував.
1)ЗНО що це таке?- це іспит з того, чого в реальномиу житті нам не треба(тільки вченим і т.д.)
алеж потрібно з чогось проводити тести? чомуб не зробити предмет по буденному виживанню, та економічній грамотності? але не хітро**** тест, а такий щоб людина могла відповісти, уявивши реальну ситуацію.
2)ви знаєте що система навчання- це підготовка до вступу в систуму коррупції вищих рівнів?
будете спиричатись, отож з фактом?
Автор: Слава
Опубліковано 11.05.2016 в 12:51
Какой порог по математики в 2016 году , сколько надо тестовых балов ?
Автор: Слава
Опубліковано 11.05.2016 в 12:51
Какой порог по математики в 2016 году , сколько надо тестовых балов ?
Автор: Максим
Опубліковано 06.05.2016 в 14:22
Подскажите пожалуйста
Здал укр-мова - та литература на 22 тестовых балла
Пройду ли я?
Автор: fanifan1215
Опубліковано 07.05.2016 в 18:40
Скоріш за все ні :(
Автор: Василева
Опубліковано 06.05.2016 в 14:21
Подскажите пожалуйста
Здал биологию на 22 тестовых балла
Пройду ли я?
Автор: Эдуард
Опубліковано 05.05.2016 в 10:50
Честно говоря, прежде чем писать я прочел много комментариев. Мне так нравятся выражения "экспертных" родителей: "Мой ребенок не прошел порог и теперь не может попасть ни в одно ВУЗ". А Вы задумывались о том, почему ваш ребенок не прошел порог? Может быть он просто слишком глуп? Я сдавал ЗНО спустя два года и могу сказать, что нужно быть абсолютным идиотом и абсолютно ничего не делать на протяжении учебы в школе, что бы не набрать порог. Может проблема непосредственно в Вашем подходе к воспитанию ребенка? Я не спорю, действительно есть люди, которым помешали некие обстоятельства( не выспался, далеко ехал, плохая школа, тяжелые финансовые условия), но их процент слишком мал.
Автор: Максин
Опубліковано 11.05.2016 в 09:33
Я школу закончила 12 лет назад с золотой медалью. Институт закончила экстерном с красным дипломом , на отлично закончила последипломное образование., но написать зно по укр. Яз не могу больше чем на 12 балов. Исходя из Вашей логике я тупая и мне не место в вузах. А Вы не задумывались о том , что тесты тупые!!! И система оценивания тупая.
Автор: учень
Опубліковано 18.05.2016 в 15:19
Кто же Вам выдал золотую медаль и красный диплом, если Вы в 4 строчках сделали 4 ошибки?
1 укр. Яз (почему с большой буквы?),
2 балов - правильно баллов,
3 Исходя из Вашей логике я тупая - логики,
4 и нет запятой после логики

Я школу закончила 40 лет назад без медали, а университет с синим дипломом. В этом году школу заканчивает внук и я ради любопытства прошла и укр. язык, и математику, и историю, и географию 2015 года. И по каждому предмету набирала 140-180 баллов. Было несколько некорректных вопросов, но "пороговый" балл набрать можно легко, если хотя бы на 1 час включить мозги, а не витать на ЗНО 3 часа в облаках, или через 20 мин от начала сдавать работу и уходить
Автор: Вера
Опубліковано 06.05.2016 в 13:13
Правда? какой вы умный.А мой сын не может пройти уже третий год и не потому,что не хотит заниматься или лень...в том году он не добрал 1 балл..но вот по химии и по биологии он в 2014 получил 158 баллов,но из тестов по украински не прошёл и не нужно тут умничать и поносить детей.У каждого свой склад ума.Это я говорю о том,что умные уж очень.Не нужно учить нас ,что и как.Родите и воспитайте своего ребёнка.Всё инивидуально и подход тоже..Как-то вот легко ему в химии и биологии..Вот и всё.Удачи,Эдуар д...
Автор: Эдуард
Опубліковано 06.05.2016 в 20:15
Так он за три года выучил химию и биологию) Учитель материал подавал хорошо и интересно. По каким предметам недобрал не скажите? Я исхожу из собственного опыта и из опыта тех людей, которые в разные годы сдавали ЗНО. В математике достаточно выучить свод правил и действия в столбик.Он может не быть великим математиком, но если ему дается химия и общая биология, то он не смахивает на идиота.Значит, просто не имеет желания изучить данные предметы. В школьной программе нету сложных элементов. Только набор правил и достаточно последовательны х действий. Украинская литература - это действительно нудно и муторно. Интересные произведения можно по пальцам пересчитать, а знанием украинских классиков 50-х - 60-х годов щеголять в обществе как-то не принято. Но в целом это Ваше мнение)
Автор: Эдуард
Опубліковано 05.05.2016 в 10:51
В действительност и, если ребенок хочет учиться, он будет учиться и наберет не то что, порог, а вполне приемлимое количество баллов(170-190) . ЗНО не требует быть гением, а школьная программа не настолько сложна, что бы ее не мог освоить каждый. Поэтому не нужно защитать тут ваших детей, не способных набрать даже минимум. Им "сломало" жизнь не ЗНО, а Ваше воспитание. И, да, от того, поступит ребенок в ВУЗ или не поступит не будет зависеть его дальнейшая жизнь. ЗНО - просто показатель адаптированност и к учебе, не более.
Автор: Алла
Опубліковано 06.05.2016 в 13:30
Школьная программа, кстати, довольно таки сложна, а некоторые вопросы из ЗНО даже квалифицированн ые учителя решают, обложившись учебниками и пособиями. Не говорю, что тесты космически сложные, но к ним необходимо готовиться на протяжении всего года. То есть тупо к этому тесту. Я считаю, что такие тесты должны быть объективно составлены с учетом школьной программы, и чтобы ученикам было достаточно того багажа знаний, которые они получали на протяжении учебы. В учебниках, которые, между прочим, утверждены министерством, информация на некоторые темы подается совершенно противоположная . В итоге родители вынуждены нанимать репетиторов, потому что школьная программа просто напросто не рассчитана на ЗНО.
Автор: Настя
Опубліковано 06.05.2016 в 19:28
ЗНО 2016 года, именно по украинскому языку, было не такое уж и тяжелое. Просто нужно кое-где подумать вот и все . У нас учитель не всегда приходил на уроки , но я сама что-то учила , проходила тесты прошлого года и по моим подсчетам прошла . И тесты были по школьной программе , то что выучить уж точно должны были до 11 класса. Вот укр. литература , то да. Там было тяжело очень . Там было то , что в основном проходят украинские школы.
Автор: Виолетта
Опубліковано 27.04.2016 в 18:29
в 2016 году порог бал 124 или 140? Кто знает ?!
Автор: учень
Опубліковано 18.05.2016 в 14:57
Нет! Будет как в 2015. Сначала определят "пороговый" балл, а уже тем, кто его преодолел, переведут тестовые баллы в шкалу 100-200. Кто не доберет до "порогового", останется за порогом ВУЗов
Автор: Ангеліна
Опубліковано 04.05.2016 в 13:08
124
Автор: учень
Опубліковано 18.05.2016 в 15:00
У Вас устаревшие данные. Уже второй год 124 - не показатель
Автор: Виталий
Опубліковано 26.04.2016 в 16:04
если ученик не сдаст порог в 124 бала по (укр.мове)
он не допускается к сдаче других предметов ?
и не получает аттестат за окончание 11ти классов ?
Автор: Жорик
Опубліковано 30.03.2016 в 18:52
В 2016 году на ЗНО даётся 100 баллов в начале ?
Автор: Світлана Власюк
Опубліковано 07.02.2016 в 09:37
ЗНО - це чудово,але не всім воно потрібно. Є учні яким від природи не дано вчитися.Та ще й умови в житті складаються так- що школа це вже для нього поріг:1.де взяти гроші поїхати здати навіть за 20 км. ЗНО?, 2.дитина не могла віддаватися навчанню із за життєвих складних фінансових умов, 3. учень приречений від народження на кельму,корову і кирку - бо родився в сім"ї яка перебивалася на хлібі і воді. То нехай це родився другий Ломоносов,але дорога йому закрита і в ВУЗ, і в технікум, і навіть в бурсу. У нас сьогодні вирішують все гроші.
То для чого ще такій дитині ще раз приносити біль і тицьнути "Ти ніхто?" Дайте дітям волю- потрібне дитині ЗНО нехай здає,а ні не примушуйте робити те що людині не згодиться!!!!
Автор: учень
Опубліковано 18.05.2016 в 14:53
Підтримую Вас повністю. Учні мають право самі вибирати, як їм далі жити.
Автор: Іван Багряний
Опубліковано 20.04.2016 в 17:58
ЗНО є необов'язковим для всіх дітей, існує процедура реєстрації, яку учень може проігнорувати, при цьому отримавши атестат про неповну середнью освіту.
Автор: учень
Опубліковано 18.05.2016 в 14:46
Шановний, де ви бачили атестат про неповну середню освіту? В школах України після 9 класу видають свідоцтво про неповну середню освіту, а по закінченні 11 класу - атестат про загальну середню освіту, якого ви не отримаєте, якщо не будете здавати ЗНО, бо в 2016 році ЗНО з двох предметів зараховується і виставляється в атестат як ДПА (колишні екзамени).
Автор: Серг
Опубліковано 20.04.2016 в 15:27
Ви працюєте в сільській школі?
Автор: Василий Швец
Опубліковано 02.02.2016 в 19:20
Как по мне, так пороговый балл реально необходимо подымать выше! В прошлом году мне было стыдно за людей экспертов, которые упорно отказывались поднимать пороговый балл выше балла угадывания, даже не дотягивали до него по некоторым предметам) Вот это позор! В ВУЗах не должны учится неучи! Только грамотные, устремленные к своей мечте и имеющие способности. Для достижения цели надо трудится не последний год учебы в школе, а все время. ВУЗов развелось как собак, выпускники никому не нужны, зато все хотят получить высшее образование. А потом грузчик - инженер, уборщица - экономист и т. д. Смысл получать образование тогда какой?
Автор: Амиран
Опубліковано 03.04.2016 в 18:31
Вы такой умный,что допустили ошибку в написании ТЬСЯ-ТСЯ
Автор: Амиран
Опубліковано 03.04.2016 в 18:31
Вы такой умный,что допустили ошибку в написании ТЬСЯ-ТСЯ
Автор: Василий Швец
Опубліковано 02.02.2016 в 19:07
Читаю комментарии и диву даюсь: необразованные, неграмотные люди критикуют систему ЗНО! Вы хоть читаете то, что сами написали? Моя дочь в прошлом году сдавала ЗНО по четырём предметам: "українська мова та література", "математика", "біологія" та "історія України". Средний балл по всем предметам 197. Мы живём в глубинке Приазовский район Запорожской области. Все ее одноклассники, кто хорошо учился в школе, поступили в престижные ВУЗы Украины (Киевский национальный университет им Т. Г. Шевченко, КПИ, "Львівська політехніка" и т. д.) За время введения ЗНО наши ученики постоянно поступаю в престижные ВУЗы. Поэтому так держать! Правильно поступают те, кто улучшает систему! Кто учился весь год, тот сдаст ЗНО хорошо.
Автор: Ирина Сергеевна
Опубліковано 12.05.2016 в 07:27
Очень понравилось ваше высказывание!!! полностью поддерживаю Вас!!!тому кто учит,ничего сложного в ЗНО нет...ничего лишнего нет ,чего нет в школьной программе...даж е с учётом того что ребёнок учит уроки через раз и то можно сдать на не плохой результат...я закончила школу 15 лет назад,при чём в России...там украинского языка и литературы мы не учили,но при этом при всём,посидев пол годика за учебниками я довольно таки не плохо сдала ЗНО...
Автор: Николай
Опубліковано 26.04.2016 в 15:47
Я уже хочу в эту "глубинку", адресочек черкните, а за одно и название Вашей подопытной лаборатории.
Автор: Драк
Опубліковано 01.02.2016 в 17:12
напевно з кожним роком будуть ставити подибни пороги 100-200 балов и не поймеш че за якість и який стабильний бал 124 це норм.
Автор: Элеонора
Опубліковано 17.01.2016 в 22:24
Даёшь решение судьбы по теории вероятности и маразма "экспертов"! Система должна быть единой ежегодно, а проходной балл должны устанавливать учебные заведения!
Ни один министр образования с момента введения ЗНО не смог бы поступить в ВУЗ, ввиду собственной умственной ограниченности! Реформаторы недоделанные! Ладно, школьники разберутся. А те, кто закончил школу 20 лет назад и хотят получить высшее образование каким образом смогут вспомнить всю школьную программу?
Позор украинской системе образования!
Автор: Zoya
Опубліковано 26.02.2016 в 16:20
А я согласна с Элеонорой и немного с другими. Человек уже обрел первое Высшее образование в Университете г.Киева, выучился, вышел с прекрасными знаниями юриста с ВУЗа 6 лет назад и как говорится "в зад". Где не стань нужна практика 3 года и англ., какая работа!!, где тех знакомых брать?!, это дети наших министров свободно учятся да и не обезательно в Украине а в Англии, Канаде за что им то беспокоится, за наших детей и людей, не смешите! Я наверное на всю жизнь запомню министра образования, проболтал всё забыл упомянуть о понижение цен на обучение!!! Когда я поступала в Университет на первое Высшее, то честным путём без взяток и знакомства, так что совесть не гризёт. Два месяца перед поступлением летом преподавали укр.мову и ТДП и все честно и чётко учили и здавали два экзамена и нормально поступали.
Автор: Zoya
Опубліковано 26.02.2016 в 16:21
А сейчас только и нанимай этих репетиторов по каждому придмету, вспоминай что учил в той школе, а особенно укр.мову и литературу и держись заголову, молись чтобы сдать всё! Деньги на обучение, на проезд, книги и т.д. Вижу много умных пишут, может подскажут как их достать! Да даже в той же Канаде их дети и взрослые, очень много в 35 лет свободно поступают без этого хренового ЗНО! и обучение нормальное без пыток и свободно получают роботу сразу после выпуска! И ещё почему многии считают если в 25-30 лет челове поступает ВУЗ это уже всё! старик?! Такое чувство словно наша страна и у многих мышление отстали в развитии!?
Дай Бог здоровья вам и вашим детям, чтобы все кто хотят поступили!
Автор: Данило
Опубліковано 26.04.2016 в 09:59
Мне 32 года, ВО нет. Закончил школу 17 лет назад - буду сдавать в этом году ЗНО. Ничего страшного в том, чтобы вспомнить то, что когда то знал - нет. А то чего не знал и не вспомнишь. Прошел тестовое ЗНО за 2015 на 156 баллов по украинскому языку и математике без подготовки. Так что ничего страшного уже нет.
Автор: Николай
Опубліковано 03.01.2016 в 09:22
Мой сын пошёл в училище(по собеседованию поступил). Будем пробовать в этом году снова сдать ЗНО. Я хочузнать, почему я плачу налоги государству, плачу военные на Ато, а мой ребёнок не может получить высшее оброазование в стране, гражданином которого он является. Неужели скандалы прошлогоднего ЗНО не доказывают: все продаётся и покупаетс. дети наших депутатов не учатся в наших ВУзах, а наши дети должны во время учебного года сдавать ЗНО. Интересно, когда им к нему готовиться?. Я считаю, что все должны быть допущены к приёмам в Вузы, пусть там решаю, кого брать. А то опять цирк устроят с комиссией. Будут озабоченные тётки и дядьки решать судьбы тысячи украинских детей. Кто им даёт такое право?
Автор: Василий Швец
Опубліковано 02.02.2016 в 19:11
Значить погано він вчився) Раніше, в СРСР не так уже й багато було студентів, а зараз хотять вчитися в ВУЗах всі! Потрібно мати хоть мінімальний рівень знань.
Автор: Наталія Дніпро
Опубліковано 04.02.2016 в 13:01
Якщо Ви вчитель, чому помилки в словах????....( в СРСР не так уже й багато було студентів, а зараз хотять вчитися) уже - вже....хотять - хочуть
Автор: оксанаааааа
Опубліковано 18.11.2015 в 19:08
Повернемо ЗНО як у минулому році!!!!!! Обов язковий тільки "УКРАЇНСЬКА МОВА, література"!!!

Вернём ВНО как в прошлом году!!!!!!Обяза тельный только "УКРАИНСКИЙ язык, литература"!!!
Внимание родители 11-тиклассников !!!Нужно действовать!!!
Автор: Василий Швец
Опубліковано 02.02.2016 в 19:12
Ви з такими лозунгами іще на Майдан ідіть)) Мало у нас проблем - створіть іще парочку)))
Автор: Ліда
Опубліковано 08.11.2015 в 21:46
Прочитала, що 11 травня 2016 року буде здаватися ЗНО з математики, а вже 13 з Історії України. Що робити тим дітям, які хочуть здавати обидва предмети???? Чи не занадто мало часу від одного іспиту до іншого???. Чи немає варіантів коли ЗНО для ДПА, наприклад з історії України, здати в травні, а математику в червні (як той предмет, що можливо буде потрібний для вступу)???
Автор: Марценюк Валерія
Опубліковано 08.07.2015 в 05:58
Почему в Виницькому Медичному колледжи требуют тест по Істории Украіни,т.к.по Біологіі і Укр.мова і Литература набрано по 150.
Автор: Николай
Опубліковано 06.07.2015 в 12:49
Только что прочитал, что со следующего года будет 3 обязятельных предмета по ЗНО и его будут сдавать даже те дети, которые сейчас учаться в училищах, колледжах и техникумах. Я так понял, что теперь не будет такого, что в ВУЗ можно было поступить сразу на 3 курс после училища. "Молодцы!" Интересно, чьи интересы так защищает наш министр образования. Лучше бы учителям зарплату повысил. Умная и образованая нация, судя по всему, никому не нужна. А жаль... Знаете, даже смешно смотреть на эти заседания экспертной комиссии. Сидят марионетки и чётко выполняют чьё - то "Фас". Только вот дети страдают, а обижать детей - большой грех.
Автор: Мила
Опубліковано 04.07.2015 в 20:15
Вся эта ваша система полная фигня дети которые учились плохо в школе методом тыка сдали чудом попали , а дети которые учились не сдали . Наши дети будут поступать в другие страны . Вы не подумали о сельских детях которые добирались в назначенные пункты сдачи экзаменов автобусами вставая в 5 часов утра и которым каждый экзамен обходился на дорогу и булочку с водичкой около 170 гривень в селе нету работы и вы рады загнать наших детей в угол чтобы они были неучами .Я слушала радио выступал Ликарчука он говорил что дети с сел заполонили общаги , ну что добились чтобы наши дети не учились. .
Автор: Николай
Опубліковано 27.06.2015 в 14:53
Даже если ВУЗ кого то и отчислит за неуспеваемость, это дело ВУЗа. Это будут единицы. А сейчас речь идёт о десятках тысяч. Один балл "сдал/ не сдалл" -это судьба ребёнка. Как он может нормально написать ЗНО, если сначала он едет на экзамен в другой конец города, а потом бегает по району в поисках нужной школы. Я согласна платить за учёбу своего ребёнка, почему меня лишают этого права. Можно подумать все, кто закончил ВУЗы, потом находят достойную работу в нашей стане. Мне понравилось высказывание одного мудрилы про дороги. Как будто это дети виноваты, что дороги плохие. Или"он всю жизнь свиню вирощував, а тепер хоче на шару поступить". Ты, мудрило, эту свиню потом на базаре у него покупаешь. А про самолёты, ракеты и всё остальное я вообще молчу. Где вы их собираетесь строить, на каких заводах?
Автор: андрей
Опубліковано 30.06.2015 в 13:34
я вас на все 100 поддерживаю
Автор: Роман
Опубліковано 27.06.2015 в 14:34
Сын не прошёл "порог" по математике. Теперь его не возьмут не только в ВУЗ, но и в училище, техникум или колледж, потому что везеде требуют сертификат по ЗНО по математике. И что теперь? В ПТУ, а потом в АТО. Наверное для этого всё это и придумали. Я считаю, что к вступительным экзаменам надо допускать всех детей, а ВУЗы пусть устанавливают свой пороговый балл, необходимый им. А не 10 человек решаю судьбу тысячи детей, которые в своей стране лишаются права получить образования. Куда им сейчас идти? В подворотни, на панель, в окно? Интересно, а внуки нашего министра или этих экспертов тоже сдают ЗНО или их сразу берут на бьюджет?
Автор: Анонім
Опубліковано 14.06.2015 в 13:58
Дуже заважала музика та крики дітей під час написання ЗНО з англійськоі мови :-( в Вінницькому факультеті Київського національного університету культури і мистецтв ім. Поплавського
Автор: олександра сєдова
Опубліковано 08.06.2015 в 16:46
Думаю,що вже багато ректорів,декані в " проголодалися" і придумали таку систему оцінювання,щоб уже ніхто нічого не зрозумів.Але багато краін проводять тестування он-лайн а потім друкують всі результати у газеті та на відкритому сайті.Що це дає?Повна прозорість прийому чи нам взагалі у другу сторону.Ті псевдонаучні пояснення ясні хоч тому авторові цього опусу?
Автор: Наталія вчитель
Опубліковано 27.06.2015 в 10:22
Шановна Олександро. Те, що Ви називаєте "псевдонаучними поясненнями" насправді є научно обгрунтованими, і базуються на методах теорії ймовірності і математичної статистики. Я математик за фахом. Для мене цілком природно розбиратися де є логіка, а де ні. Якщо ж у Вас не вистачає часу, бажання чи можливості опрацювати надану статтю, то це ніяк не привід називати пояснення "псевдонаучними ".
Автор: Элеонора
Опубліковано 17.01.2016 в 22:17
Отлично! Будем решать, кому вместо вуза или техникума в пту сидеть из-за казуса по теории вероятности!
Автор: Степан
Опубліковано 12.02.2016 в 10:41
Не хочу вас засмучувати, але вірогідність прийому до вузу визначає не теорія імовірності, а рівень знань малолітнього довбня, продемонстрован ий ним на ЗНО.
І якщо для вас термін "теорія імовірності" звучить страшно та не зрозуміло, то це наслідок вашої неграмотності, а не якогось там казусу.
Автор: александр
Опубліковано 03.06.2015 в 08:29
Можно ли дальше сдавать зно если первое написали не склав тестовый бал 12
Автор: Юля
Опубліковано 25.05.2015 в 08:49
В мене брат не склав українську мову та літературу, йому можна здати слідючі 2 зно чи вже не потрібно???
Автор: Таня
Опубліковано 21.05.2015 в 11:30
Здравствуйте! скажите пожалуйста вот у меня ( килькисть текстовых балов 24_ базовый ривень) А результат (за шкалою 100-200 балов. (базовый ривень)106,5 . я могу идти сдавать дальше или уже нет?
Автор: Александр
Опубліковано 17.05.2015 в 12:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если набрано 26 балов, то я имею право идти на следующие экзамены
Автор: сергей95
Опубліковано 15.05.2015 в 20:05
Здравствуйте я писал укр.язык и литературу и "не сдал" я могу продолжать сдачу зно . Есть ли шанс поступить в учебное заведение кроме "ПТУ" ?
Автор: Бестюк
Опубліковано 15.05.2015 в 18:34
Я в школі був хорошистом і здав три предмети які мені потрібно приблизно на 170 балів і це для мене було дуже просто.страшно уявити майбутнє нашої країни якщо є проблема здати зно хоча б на 124 бали!!!
Автор: Иван
Опубліковано 31.05.2015 в 23:52
Вы только посмотрите! Такой хорошист, а знаки препинания пропустил все, что только можно.
Автор: Автор Х
Опубліковано 15.05.2015 в 16:48
В мене теж саме питання як і в Дениса12345, дайте відповідь на нього, будь ласка
Автор: Денис12345
Опубліковано 14.05.2015 в 05:52
Скажите если я написал укр.язык и литературу на 23 тестовых бала и мне пишет что у меня Результат за шкалою 100 – 200 балів
(базовий рівень)
103.5
сто три цілих і п'ять десятих бала!!! то это я прошел или нет ?
Автор: владислав ст
Опубліковано 13.05.2015 в 13:55
Если я набрал 29 тестовых бала и 120баллов по укр. языку и литературе то это значит что я его сдал и могу идти на следующий екзамен по зно ?
Автор: Олеся
Опубліковано 13.05.2015 в 17:53
Если 29 т.б.-и все правельные( если результат уже известен), то да.
Автор: Наталі
Опубліковано 13.05.2015 в 05:55
Мій син набрав 115 балів з української мови та літератури. Підкажіть, будь-ласка, чи зможе він брати участь у вступній кампанії до омріяного університету, адже в нього великий багаж знань з математики, фізики, хімії, а при здачі українскьої мови він був з температурою та сильно нервував. Що нам робити?
Автор: Олеся
Опубліковано 13.05.2015 в 17:55
Минимум,что нужно для поступления в университет, это 124 бала.
Автор: Наташа
Опубліковано 15.05.2015 в 18:26
Ця інформація не актуальна-такі правила були у минулому році
Автор: Діана
Опубліковано 08.05.2015 в 19:22
Хотіла запитати, чи дають 100балів якщо ти приходиш на ЗНО?
Автор: Олеся
Опубліковано 13.05.2015 в 17:51
Да, 100 балов сразу у абитуриента есть, остальные балы он набирает на тестах и плюс соченение, если это украинский язык. Минимум что нужно набрать абитуриенту, для того, чтобы была возможность поступить, это 124 бала.
Автор: Наташа
Опубліковано 15.05.2015 в 18:28
Ні 100 балів в цьому році автоматично не нараховують
Автор: Людмила Каліч
Опубліковано 25.04.2015 в 06:39
Дуже корисна стаття для вчителів, заступників директора, директорів для користування в роботі з батьками та учнями-випускни ками! Спасибі!
Автор: Лана74
Опубліковано 25.04.2015 в 05:24
Доброго дня! А що робити тим, "мавпочкам", які не складуть ЗНО? У свої 16-ть, вони не зможуть вступити ні до ВНЗ, ні до коледжу, ні до ПТУ та й на роботу у такому віці не беруть.... Вулиця їх чекає. На мою думку, це безглуздо застосовувати таку методику нарахування балів, тому що на дітей впливає дуже багато факторів під час написання ЗНО, особливо хвилювання. Краще було б підняти "поріг", який дає право участі у конкурсному вступі до ВНЗ, а іншим дітям, які не зможуть його подолати, - можливість отримати робітничу спеціальність та заробити собі на "шматок хліба". Знаю це з власного досвіду, бо маю доньку-першокур сницю та сина-абітурієнт а, який маючи "8" з мови у школі та "4"(за 5-ти бальною системою) на підготовчому відділені, склав пробне ЗНО на 124 бали, а ЗНО під великим питанням....... ....Ступінь складності ЗНО з мови вражає!!!!!!!
Автор: Иван
Опубліковано 01.06.2015 в 00:09
Какая сложность? Это убогие тесты, которые может сдать на отлично даже полный идиот, который способен задрочить определённый набор вопросов-ответо в. Если ребенок не умственно отсталый и ему не пофигу, сдать для него ЗНО - раз плюнуть. А вот что на самом деле раздражает в ЗНО по укр. языку, это отвратная часть с литературой, которую приперли не к месту.
Автор: Наташа
Опубліковано 15.05.2015 в 18:32
Дуже хочеться щоб і викладачі разом із учнями (анонімно) здавали ЗНО-багато булоб цікавого
Автор: Наталья Евгеньевна
Опубліковано 12.05.2015 в 11:21
24.04.2015 во время написания ЗНО моей дочерью в аудитории в течении 40 минут у кого-то звонил мобильный телефон на всю громкость, было не выше 10 градусов тепла, при этом заставили поснимать кофты и пиджаки, организаторы не позаботились, чтобы обеспечить более-менее приемлемые условия, дети вышли синие с отмерзшими руками
Автор: Marry
Опубліковано 27.06.2015 в 18:26
То ви повинні були піти написати скаргу з цього приводу, а не коментарі до статті.
Автор: Мася
Опубліковано 26.04.2015 в 17:08
Это потому что некоторые учителя (95%), козлы, завышают/занижа ют оценки. Особенно за деньги. Таких нужно гнобить. С реальными оценками медалей ни у кого бы не было, только у гениев которые ночами задротят все предметы.
Автор: Василий Швец
Опубліковано 02.02.2016 в 19:30
Я сам вчитель) Не повірите - на всі сто відсотків з Вами погоджуюсь. Таких вчителів треба гнати зі школи поганою мітлою! А медалі були б. Тут я не згоден з Вами. Просто всі знали б, що на медаль потрібно працювати з першого класу до одинадцятого.
Автор: Павлик
Опубліковано 22.04.2015 в 15:14
Скажіть будь ласка,який це поріг,як це і що це значить??? Тобто скільки потрібно написати питань правильно,щоб пройти поріг?????????? ??????????????? ??????????
Автор: Выпускник
Опубліковано 14.04.2015 в 11:27
Добрый день, подскажите сколько баллов нужно набрать, что б пройти ЗНО по укр. яз. и литературе. И какой пороговый бал при поступлении в ВУЗ. Пороговый бал устанавливается по итогам всех предметов или нет? Спасибо
Автор: ЗНОйник
Опубліковано 21.04.2015 в 19:38
135
Автор: Алексей
Опубліковано 13.04.2015 в 11:00
На сколько в 2015 году нужно сдать ЗНО с Украинского языка , чтобы допустили до следующих ЗНО?
Автор: Эдуард
Опубліковано 07.04.2015 в 11:09
На сколько в 2015 году нужно сдать ЗНО с Украинского языка , чтобы допустили до следующих ЗНО?
Автор: виктор
Опубліковано 05.04.2015 в 17:34
Вчера разговаривал с преподавателем математики с высшим образованием она проходила пробное тестування 2 раза набрала 170, 180 балов, что хотите от выпускников и кому нужна такая сложнось
Я высшую математику вообще увидел только в више а не в школе, а сейчас в школе никто решить не может все списывают из интернета, мон делает вид что все умнеют , а в итоге грузчиками все работают?
Автор: Артем
Опубліковано 17.04.2015 в 07:32
Я запросто на 185 сдал, что я делаю не так?
Автор: Павлик
Опубліковано 22.04.2015 в 15:16
Мой ноги с милом , дебил , и запивай компотиком , и закусивай паштєтиком %%)))
Автор: Дима
Опубліковано 02.04.2015 в 15:47
Подскажите, вот что б я поступил в коледж мне просто надо сдать ЗНО, не надо набирать какой то бал, просто сдать...меня касается этот пороговый бал???
Автор: Кара
Опубліковано 09.03.2015 в 15:46
Где прописаны такие полномочия устанавливать пороговый бал по не понятной схеме?
Автор: Артем
Опубліковано 17.04.2015 в 07:33
Не расстраивайся, ты все равно с такими вопросами выше порогового балла не наберешь.
Автор: Janis
Опубліковано 28.02.2015 в 01:18
Les emplois pour l'avenir ont été rencontrés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer des
solutions de cdi aux travailleurs sans boulot peu ou pas
dilpômés, de leur ouvrir l’accès à une compétences professionnelle s et à une insertion professionnelle durable.


Feel free to surf to my site ... métier d'avenir: prh.noaa.gov/.../....
Автор: Анна Власенко
Опубліковано 14.01.2015 в 15:39
Чи можна при втраті додатка до атестату зі школи, відправити копію диплому з училища? або відправити без додатка? взагалі можна щось зробити в такій ситуації?
Автор: Тринадцать
Опубліковано 15.01.2015 в 09:55
Для регистрации во внешнем независимом тестировании не нужно отсылать дополнение к аттестату.
Автор: Антон
Опубліковано 04.12.2014 в 22:27
А если сдавал ЗНО в 2014, везде получил высокие балы, а по украинскому языку 123.5, как быть в 2015, если думал сохранить балы и только этот предмет пересдать? Всегда можно было сохранять, а сейчас ???
Автор: Тринадцать
Опубліковано 15.01.2015 в 09:52
Можно подавать сертификаты исключительно 2015 года. То есть, придется пересдавать все предметы, не зависимо от предыдущих результатов.
Автор: Тимур
Опубліковано 06.01.2015 в 08:52
Доведется переписувати всі ЗНО, так як заявили що результати ЗНО попередніх років не прийматимуть.
Автор: DOCENT
Опубліковано 23.11.2014 в 12:25
У матеріалі вказані значення порогу "сліпого вгадування" для різних предметів на ЗНО 2014.
Яким методом встановлювалися ці пороги?
Чинний порядок проведення ЗНО не передбачав утворення "кола експертів–предм етників" та надання їм відповідних повноважень.
Автор: Катюша
Опубліковано 20.11.2014 в 12:29
тобто ,якщо я пишу ЗНО з української мови Поглибленого рівня-мені треба рішати і базовий і поглиблений?чи тільки поглиблений?
Автор: руслана
Опубліковано 23.11.2014 в 19:16
Ти рішаєш базовий, а потім і поглиблений
Автор: тарас
Опубліковано 10.11.2014 в 18:10
Не справедливо зробили , що для всіх учнів зробили поглиблений рівень.І ті які мають 2години математики і ті які12годин
Автор: Алина
Опубліковано 08.11.2014 в 14:02
Не очень понятно с оценкой порогового балла. Как можно оценить в процентах ответ, где надо дать один правильный ответ. Не проще было бы установить пороговый балл за количество правильных ответов. Так, например в предмете 70 заданий - установить пороговый балл за количество правильных заданий, пусть будет к примеру 30. Все что меньше 30 - не сдал, а дальше переводите себе в нужные баллы
Автор: Людмила R
Опубліковано 07.11.2014 в 20:49
Пане Валерію! Скажіть , будьте добрі, що це змінить? І в попередні роки говорили, що до вузів вступлять тільки ті абітурієнти, котрі наберуть найвищі бали. На престижні факультети, наприклад, ТНЕУ маючи такий набір 197, 187, 182 прийшлося шукати "двері", в які нести $. І в рейтингу були 25. І тепер навчаються разом 25 і 1242 із рейтингового списку. І якщо зараховувалося на бюджет, скажімо, 100 людей, то той, хто був 86 без "дверей" не пройшов. А навчання зараз!!! Викладач при всій аудиторії заявляє, що і скільки коштує. І ти , хоч будь лисим від свого розуму, без "дверей" ти ніхто. Хочеться взяти автомат і прийти захищати свої знання. В іншому випадку тебе не побачать і знань твоїх не оцінять. Цю правду відчули на своїй шкірі. В очі говорять, що ти найкращий, відповідями насолджуються, а коли діло доходить до сесії, гони мани! То, можливо, потрібно міняти не систему розрахунку балів, біля вишів поставити по шибениці з привязаним за ногу хабарником і скасувати усі пільги!!
Автор: Андрій...
Опубліковано 20.04.2015 в 16:31
Дуже слушно і актуально. Якби ж ще такі заяви як ваші, та й не пропускали крізь вуха, а дійсно звертали увагу...
Автор: Inna Komarova
Опубліковано 22.10.2014 в 19:56
Дуже дякую Вілерію за статтю. Головне - донести цю інформацію до абітурієнтів. Вони зраділи, що всі бали менше 124 - прохідні. Проте не зрозуміли, що заробити їх складніше, ніж минулого року. У 2015 році за базовий тест з математики можна буде отримати 48 балів. Я практично впевнена, що "пороговий бал" буде не нижче 15, а скоріше - 20-22. Це зовсім не 9, які відповідали цього року 140 балам сертифікату та дозволяли вступ на спеціальності з профільною математикою. У абітурієнтів ще є час, нехай готуються.
Автор: Олександр Желiба
Опубліковано 22.10.2014 в 18:20
Для повної справедливості потрібно ліквідувати пільговиків як клас! Держава має допомагати пільговикам матеріально (скажімо, стипндіями), а не рахунком витіснення більш розумних але без пільг на маргінес.
Автор: Vladimir Zhabeev
Опубліковано 21.10.2014 в 04:34
Прочитал. Понравилось. Но вот где проводить границу "124 плюс/минус дельта" - это вечная проблема всей метрологии. Точность измерения не может быть бесконечно высокой: мощности и разрешающей способности средства измерения всегда недостаточно. Зачем копья ломать? Здесь тупик, см принцип неопределенност и Гейзенберга. В структуре тестов и в подходе к тестированию нужно кое-что изменить! Над этим работаем. Получится опубликуем.
Автор: Alex
Опубліковано 20.10.2014 в 14:22
Ідея правильна. Мавпочкам не місце в університетах. Принаймні на фізико-математи чних спеціальностях.
Автор: oleg
Опубліковано 06.04.2015 в 19:22
цена вопроса
Автор: Бєлий Володимир
Опубліковано 18.10.2014 в 08:45
продовження: бо ці архаїчні радянські жалюгідні у сучасних вимірах "конструкції" варті не більше, ніж як металобрухт та вторинний будматеріал. Достатньо вдумливо ознайомись з повідомленнями про установну керованої ядерної реакції від фірми "Локхід" та нові автомобілі "надруковані" 3 D принтерами. Щодо працівників, які "втрачають роботу" дотримуватись двох принципів: перший, - втрачають дане МІСЦЕ роботи, але не ЇЇ МОЖЛИВІСТЬ;
другий, - на другій шальці "терезів" мільйони молодих людей, що у застарілих корпусах втрачають більше - майбутнє. Із НОВИМ університетськи м кластером країна побудує ЗНАЧНО кращі не лише корпуси, а головне - сучасну та історично перспективну "траєкторію розвитку".
Автор: Бєлий Володимир
Опубліковано 18.10.2014 в 08:40
Слава Богу, "крига скресла". Пане Валерію, спробуйте зробити все можливе й неможливе, щоб матеріал опублікувало якомога більше елетронних та паперових видань. І не стільки освітянських, це саме собою, як загального суспільного вжитку, починаючи із "Дзеркала тижня". Потім можна буде запустити більш простий, але не тільки більш економний щодо зусиль та грошей, а й більш СТРАТЕГІЧНО впливовий механізм: студент першого курсу "починається" лише з відмітки у 50% правильно виконаних завдань ЗНО фундаментальної щодо програми та переліку освітніх компетенцій змістовності. Жив і працював у такому середовищі за кордоном - ніхто такий підхід і не думає критикувати. Ставлення одне - впрягаються добре вмотивованими до навчальної роботи і навіть, коли не дотягують 0,5 бала, то не репетують - попереду он скільки було - аж 50%!!!Жалкувати за пустими корпусами деяких ВНЗ не варто ...,
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews